unfoldingWord 33 - Lo Neitu Chanchin

unfoldingWord 33 - Lo Neitu Chanchin

Esquema: Matthew 13:1-23; Mark 4:1-20; Luke 8:4-15  

Número de guión: 1233

Idioma: Hmar

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Nikhat chu Isu dîl panga chun a thrunga, mipui tamtakhai chu an chûktira. Mipui an tam em leiin Isu chu longa a chuonga, chutaka inthok chun thu a hril ta a.

Isu chun hi chanchin hi a hril ta a, “Lo neitu chu bu chi the dingin a fe suok a. Bu chi a the lai chun, a thren lam sîra a tla a, chunglêng vatehai an hunga, an hung thlân zo ta a.”

“A thren chu pielthlêng chung, hnuoi inphânna lai an tla a, hnuoi a sa naw leiin a mawng ta nghâl a. Nisienlakhom nisa a hung insâng chun, emvuoiin an uma, zung inthûk tak kei an um naw leiin em vuoiin an uma, an thi ta el a.”

“A thren chu hlo hlingnei lai an tla a, hlinghaiin an dîp hmang ta leiin rah rim an insuo ta naw a.”

“Thlaichi threnkhat chu hnuoi thratna hmuna an tla a. An mawng a, an inthrang liena an ra ta a, a lêt 30 dam, a lêt 60 dâm, a lêt 100 dâmin an hung pung tawl ta a. Tukhom hrietna dinga na nei chun hre raw seh!” tiin.

Chu chanchin chun thruoihruoihai chu a sukbuoi a, a ngaina an hriet ta naw a. Chuongchun Isu’n a hrilfie a. “Thlai chi chu Pathien Thu a nih. Thlai chi lam sîra tlahai chu mipui Pathien Thu hre a, a ngaina hre si lo an na, khawhri, Setan a hunga, thu chu a lâk hmang pêk a nih.”

“Thlai chi pielthlêng chunga tla chu mipui, Pathien Thu chu hre a, lawm taka pawmhai ang hi an nih. Nisienlakhom rinumna amanih, suknomnatna amanih a hung pha, mi puitling an la ni naw leiin an tlu nghâl el hlak.”

“Hlo hlingnei laia thlai chi tlahai chu, mi Pathien Thu chu hre a, ring nghâl el hlakhai ang hi an nih. Nisienlakhom hun a hung fe peia, Pathien an hmangaina chu khawvêl lungkhamna le hausakna le, khawvêl damsûng inhawitinain a dîp ral hlak. Inchûktirna an hriet khan ra an suo naw a nih.”

“Thlaichi hnuoi thratna hmuna tla chun min Pathen Thu a hriet a, a ringa, ra an suo hlak a nih,” a ta.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons