unfoldingWord 09 - Gitawag sa Dios si Moises

Esquema: Exodus 1-4

Número de guión: 1209

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Sofisticación: General

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Human sa kamatayon ni Jose, ang tanan niyang paryente nagpabilin sa Ehipto. Nagpadayon pagpuyo didto ang iyang kaliwatan sa daghang katuigan ug nakabaton sila ug daghang mga anak. Gitawag sila nga mga Israelita.

Human sa gatosan ka katuigan, midaghan pa gayod ang mga Israelita. Ang mga Ehiptohanon wala na nahinumdom kang Jose, ug sa tanan niyang gihimo sa pagtabang kanila. Nahadlok sila sa mga Israelita kay daghan pa man sila kay kanila, mao nga gihimo sa Paraon nga mga ulipon sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita.

Gipugos sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita sa pagtukod ug daghang mga balay nga dagko kaayo ug bisan pa ang tibuok nga mga siyudad. Ang kahago nila sa pagtrabaho maoy nakalisod kaayo sa ilang pamuyo. Apan ang Dios nagpanalangin kanila, ug nidaghan pa gayod ang ilang mga anak.

Nakita sa Paraon nga nakabaton pa ug daghang mga anak ang mga Israelita. Busa nagsugo siya nga ipapatay ang tanang mga batang lalaki sa mga Israelita ug ipanglabay sa Suba sa Nilo.

Dihay babayeng Israelita nga nanganak ug batang lalaki. Gitago niya ug sa ang iyang bana ang bata kutob sa ilang nahimo.

Sa dihang dili na makaantigo sa pagtago ang mga ginikanan sa batang lalaki, ila na lang kining gihimoan ug basket nga molutaw ug gibutang nila kini sa kasagbotan daplin sa Suba sa Nilo, aron maluwas siya sa kamatayon. Ang iyang magulang nga babaye nagbantay kaniya aron tan-awon kon unsay mahitabo kaniya.

Nakita sa anak sa Paraon ang basket ug gitan-aw niya ang sulod, ug nakita niya ang bata. Gisagop niya ang bata ingon nga iyang kaugalingong anak. Gipaatiman niya ang bata sa Israelitang babaye apan wala siya makahibalo nga siya diay maoy inahan sa bata. Sa dihang dako na ang bata ug dili na kinahanglan ug gatas sa iyang inahan, gibalik niya kini sa anak sa Paraon nga maoy nagngalan kaniya’g Moises.

Usa ka adlaw, sa dihang ulitawo na si Moises, nakita niya ang Ehiptohanon nga nangulata sa usa ka Israelitang sulugoon, ug iya ning gisulayan ug luwas.

Sa dihang nakita ni Moises nga walay nagtan-aw, gipatay niya ang Ehiptohanon, ug iya kining gilubong. Apan adunay diay nakakita sa gihimo ni Moises.

Sa pagkadungog sa Paraon sa gihimo ni Moises, iya kining ipapatay. Apan milayas si Moises sa Ehipto ug niadto siya sa kamingawan diin siya luwas sa mga sundalo ni Paraon.

Nahimong magbalantay si Moises sa mga karnero didto sa kamingawan nga layo sa Ehipto. Naminyo siya didto ug nakabaton sila ug duha ka anak.

Usa ka adlaw samtang si Moises nag-atiman sa iyang mga karnero, iyang nakita ang usa ka sampinit nga nagdilaab sa kalayo, apan wala kini naugdaw. Giduol ug gitan-aw ni Moises ang sampinit aron sa pagsusi niini. Samtang nagpaduol na siya sa nagdilaab nga sampinit, naay tingog sa Dios nga miingon, “Moises, huboa ang imong sandalyas, kay nagtindog ka sa balaang dapit.”

Miingon pa gayod ang Dios, “Akong nakita ang pag-antos sa akong katawhan. Busa ipadala ka nako ngadto kang Paraon aron maluwas ang mga Israelita sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Ihatag ko kanila ang yuta sa Canaan - ang yuta nga gisaad ko kang Abraham, Isaac, ug ni Jacob.”

Unya nangutana si Moises, “Unsa may akong itubag kung mangutana ang katawhan kung kinsay nagsugo kanako?” Miingon ang Dios, “AKO MAO AKO. Ingna sila nga ang nagsugo kanimo mao si Ako. Unya ingna usab sila nga Ako si Yahweh, ang Dios sa inyong katigulangan nga si Abraham, Isaac ug Jacob. Mao kini ang akong ngalan sa kahangtoran.”

Nahadlok si Moises ug dili siya moadto kang Paraon tungod kay naghunahuna siya nga dili siya makahibalo manulti. Busa gipaubanan sa Dios si Moises kang Aaron nga iyang igsoon, aron nga makatabang kaniya. Gipasidan-an sa Dios si Moises ug si Aaron nga magmatinumanon gayod ang Paraon..

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?