unfoldingWord 09 - Muse Xeegetethaa

unfoldingWord 09 - Muse Xeegetethaa

Esquema: Exodus 1-4

Número de guión: 1209

Idioma: Gofa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Yoosefi hayqqidaappe guye, iya dabboti Gibxen gam7idosona. Enttinne entta sheeshay yan daro laythi de7idosona. Daro nayta yelidosona; entti “Isra7eele” geetettoosona.

Daro xeetu laythafe guye, Isra7eele asaa tayboy darishe bis. Gibxe asay, Yoosefanne I enttaw oothidaba ubbaa dogidosona. Isra7eele asay darishe de7iya gisho, Gibxe asay yayyidosona. He wod Gibxe aysiya Paaroni, Isra7eele asaa Gibxetas aylle oothis.

Gibxeti, Isra7eele asay katamaa gimbbiya keexana mela un7ethidosona; wolqqan haaridosona. Wolqqaama ooson entta de7uwa camsidosona; shin Xoossay entta anjjis; enttika daro na7a yelidosona.

Paaroni, Isra7eele asay daro na7a yelidayssa be7is. Hessa gisho, Isra7eelen adde na7i yelettiya wode Abbaye haathan yegettidi hayqqana mela kiittis.

Issi Isra7eele maccasiya adde na7a yelasu; he maccaseranne I azinaara bantta na7aa ashshanaw dandda7etidaba ubbaa oothidosona.

Na7aa aawaranne aayera, na7aa qosidi ashshanaw dandda7ettona ixxin, na7ay hayqqona mela, haatha bolla kaa7iya daacho giddon wothidi, Abbaye haatha gaxxan de7iya maycaa giddon wothidosona. He wode Na7aas bayra michiya haniyaaba ubbaa kaallawusu.

Paarona na7iya he daachuwa demmada gaathan aybi de7iyakko be7asu. Iya gaathan de7ey na7a gideysa be7ida wode, ba na7a oothada ekkasu. Kawuwa na7iya, na7aa dichiya Isra7eele maccasi ehasu. Shin he maccasiya na7aa aayo gideysa erabuuku. Na7ay diccidi, dhanthi duuxxida wode maccasiya na7aa Paarona na7ekko ehasu. Iya, na7aa “Muse” gada sunthasu.

Musey diccidaappe guye, issi gallas issi Gibxe uray Isra7eele aylliya wadhdhishin be7is. Musey ba bagga gidida Isra7eele uraa ashshanaw koyis.

Musey yaa haa xeellidi, oonikka bana be7ibeenna gidi, he Gibxe uraa wodhidi shafen moogis. Shin Musey oothidabaa issi asi be7is.

Musey oothidaysa Paaroni si7ida wode iya wodhanaw koyis. Shin Musey, Paarona wotaaddareti bana demmona mela Gibxefe keyidi, bazzo biitta baqatis.

Musey, Gibxefe haakkidi, bazzo biittan dorsse heemmiya asi gidis. He biittaafe macho ekkidi nam7u adde na7a yelis.

Issi gallas, Musey dorsse heemmiya wode, tami iya giddon eexiya tushe be7is; shin tushey xuugetibeenna. Musey he eexiya tamaa be7anaw tushiyakko shiiqis. I xuugettiya tushiyakko shiiqiya wode, Xoossay Muse xeegidi, “Neeni eqqida bessay geeshshi gidiya gisho, ne tohuwappe caamma kessa” yaagis.

Xoossay Musekko, “Entta metuwanne un7aa taani be7as; taani nena Paaronakko kiittana; neeni Isra7eele asaa aylletethafe kessana. Taani Abrahaames, Yisaaqasinne Yayqoobas immana gada qaala gelida biittaa enttaw immana” yaagis.

Isra7eele asay, “Nena kiittiday oone? gidi oychiko taani oona go gidi” Xoossaa oychis. Xoossay Musekko, ‘‘De7eysinne Daanaysi Taana” neeni Isra7eeletakko, “TAANI TANA GIDIDAYSSI” tana hintteko kiittis” yaaga

Musey taw dooni baawa gidi qoppida gishonne yayyida gisho, Paaronakko baanaw koybeenna. Hessa gisho, Xoossay iya ishaa Arooni iyaara baana melanne iya maaddana mela kiittis. Paaroni Isra7eele asaa yeddike gidi ba wozana minthanaw dandda7eysa, Xoossay Musesinne Aroonas koyrotidi odis.Geeshsha Maxaafa taarikey eketiday, Kessaa 1-4

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?