unfoldingWord 09 - Allah ya kira Musa

unfoldingWord 09 - Allah ya kira Musa

Esquema: Exodus 1-4

Número de guión: 1209

Idioma: Hausa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Bayan mutuwar Yusufu, dukkan danginsa sun zauna a Masar. Su da zuri'arsu sun ci gaba da zama awurin shekaru da yawa, kuma suna da 'ya'ya masu yawa, ana kiran su Isra'ilawa.

Bayan shekaru aru-aru, yawan 'ya'yan Isra'ila ya karu sosai. Masarawa sun manta da Yusufu da dukkan aikin da yayi don taimakonsu. Sun ji tsoron Isra'ilawa domin yawansu. Sai Fir'auna da yake mulkin Masar a wannan lokaci ya maishe su bayi ga Massarawa.

Masarawa sun tilasta wa Isra'ilawa suyi gini-gine da yawa har su gina birane gabaki daya. Aiki mai wahalan sa rayuwarsu cikin takaici, amma Allah ya albakaci su, har sun sami karin 'yaya.

Fir'auna ya gani cewa Isra'ilawa suna samun jarirai da yawa, sai ya umurci mutanensa su kashe 'ya'ya maza jarirai ta wurin jefa su cikin Kogin Nilu.

Sai wata bayahudiya ta haifi da namiji. Ita da mijin sun suka boye jaririn iya kokarin su.

Da ya zama iyayen yaron baza su iya boye shi kuma ba, sai suka sa shi cikin Kwandon da baya nustewa tsakanin dogayen ciyayi da suke bakin Kogin Nilu domin su kare shi daga kisa. Baban yar'uwarsa tana kallo ta ga abinda zai faru da shi.

Wata 'yar Fir'auna ta ga Kwandon, ta dubi cikin. Da ta ga jaririn, ta dauke shi a masayin danta. Ta dauki wata bayahudiya yar aiki tayi renon sa ba tare sanin cewa matar mahaifiyar yaron bane. Sa'anda yaron ya kai yayewa, ta mayar da shi wurin 'yar Fir'auna, ta sa masa suna Musa.

Wata rana da Musa ya yi girma, sai ya ga wani bamasare yana dukan Ba-Isra'ile da ke bawa. Musa ya yi kokarin ceton dan'uwansa Ba-Isra'ile.

Musa ya yi tsammanin babu wanda zai gani, sai ya kashe Ba-Masaren ya kuma binne gawar. Amma wani ya ga abinda Musa ya yi.

Da Fir'auna ya ji abin da Musa ya yi, sai ya nemi ya kashe shi. Musa ya gudu daga Masar zuwa jeji inda zai tsere wa sojojin Fir'auna.

Musa ya zama makiyayi a jejin nesa daga Massar. Ya yi aure a nan matar ta haifa masa 'ya'ya maza biyu.

Wata rana, yayin da Musa na kula da tumakin sa, ya ga daji na ci da wuta. Amma dajin bata kone ba. Musa ya je gap da dajin domin ya gani da kyau. Da ya matso kusa da dajin da ke ci da wuta, muryar Allah ya ce, "Musa ka cire takalmanka. Kana tsaye a wuri Mai Tsarki."

Allah ya ce, "Na ga wahalar mutane na. Zan aike ka gun Fir'auna domin ka fitar da Isra'ilawa daga bautar su a Masar. Zan basu kasar Kan'ana. Kasar da na alkawarta wa, Ibrahim, Ishiyaka da Yakubu."

Musa ya yi tambaya, "Idan mutanen sun nemi sanin wanda ya aikoni, me zan ce?" Allah ya ce, "INA NAN YADDA NAKE. Ka gaya masu, 'NI NE ya aiko ni gare ku.' Ka kuma gaya masu, 'ni ne Yahweh, Allah na kakaninku, Ibrahim, Ishaku da Yakubu.' Wannan ne suna har abada."

Musa ya ji tsoro kuma baya so je wurin Fir'auna, domin ya yi tunani cewa, baya iya magana da kyau. sai Allah ya aiki dan'uwan Musa, Haruna, ya taimakeshi. Allah ya gargadi Musa da Haruna cewa Fir'auna ba zai saurare su ba.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?