unfoldingWord 09 - Gitawag sa Dios si Moises

unfoldingWord 09 - Gitawag sa Dios si Moises

Outline: Exodus 1-4

Script Number: 1209

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Human sa kamatayon ni Jose, ang tanan niyang paryente nagpabilin sa Ehipto. Nagpadayon pagpuyo didto ang iyang kaliwatan sa daghang katuigan ug nakabaton sila ug daghang mga anak. Gitawag sila nga mga Israelita.

Human sa gatosan ka katuigan, midaghan pa gayod ang mga Israelita. Ang mga Ehiptohanon wala na nahinumdom kang Jose, ug sa tanan niyang gihimo sa pagtabang kanila. Nahadlok sila sa mga Israelita kay daghan pa man sila kay kanila, mao nga gihimo sa Paraon nga mga ulipon sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita.

Gipugos sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita sa pagtukod ug daghang mga balay nga dagko kaayo ug bisan pa ang tibuok nga mga siyudad. Ang kahago nila sa pagtrabaho maoy nakalisod kaayo sa ilang pamuyo. Apan ang Dios nagpanalangin kanila, ug nidaghan pa gayod ang ilang mga anak.

Nakita sa Paraon nga nakabaton pa ug daghang mga anak ang mga Israelita. Busa nagsugo siya nga ipapatay ang tanang mga batang lalaki sa mga Israelita ug ipanglabay sa Suba sa Nilo.

Dihay babayeng Israelita nga nanganak ug batang lalaki. Gitago niya ug sa ang iyang bana ang bata kutob sa ilang nahimo.

Sa dihang dili na makaantigo sa pagtago ang mga ginikanan sa batang lalaki, ila na lang kining gihimoan ug basket nga molutaw ug gibutang nila kini sa kasagbotan daplin sa Suba sa Nilo, aron maluwas siya sa kamatayon. Ang iyang magulang nga babaye nagbantay kaniya aron tan-awon kon unsay mahitabo kaniya.

Nakita sa anak sa Paraon ang basket ug gitan-aw niya ang sulod, ug nakita niya ang bata. Gisagop niya ang bata ingon nga iyang kaugalingong anak. Gipaatiman niya ang bata sa Israelitang babaye apan wala siya makahibalo nga siya diay maoy inahan sa bata. Sa dihang dako na ang bata ug dili na kinahanglan ug gatas sa iyang inahan, gibalik niya kini sa anak sa Paraon nga maoy nagngalan kaniya’g Moises.

Usa ka adlaw, sa dihang ulitawo na si Moises, nakita niya ang Ehiptohanon nga nangulata sa usa ka Israelitang sulugoon, ug iya ning gisulayan ug luwas.

Sa dihang nakita ni Moises nga walay nagtan-aw, gipatay niya ang Ehiptohanon, ug iya kining gilubong. Apan adunay diay nakakita sa gihimo ni Moises.

Sa pagkadungog sa Paraon sa gihimo ni Moises, iya kining ipapatay. Apan milayas si Moises sa Ehipto ug niadto siya sa kamingawan diin siya luwas sa mga sundalo ni Paraon.

Nahimong magbalantay si Moises sa mga karnero didto sa kamingawan nga layo sa Ehipto. Naminyo siya didto ug nakabaton sila ug duha ka anak.

Usa ka adlaw samtang si Moises nag-atiman sa iyang mga karnero, iyang nakita ang usa ka sampinit nga nagdilaab sa kalayo, apan wala kini naugdaw. Giduol ug gitan-aw ni Moises ang sampinit aron sa pagsusi niini. Samtang nagpaduol na siya sa nagdilaab nga sampinit, naay tingog sa Dios nga miingon, “Moises, huboa ang imong sandalyas, kay nagtindog ka sa balaang dapit.”

Miingon pa gayod ang Dios, “Akong nakita ang pag-antos sa akong katawhan. Busa ipadala ka nako ngadto kang Paraon aron maluwas ang mga Israelita sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Ihatag ko kanila ang yuta sa Canaan - ang yuta nga gisaad ko kang Abraham, Isaac, ug ni Jacob.”

Unya nangutana si Moises, “Unsa may akong itubag kung mangutana ang katawhan kung kinsay nagsugo kanako?” Miingon ang Dios, “AKO MAO AKO. Ingna sila nga ang nagsugo kanimo mao si Ako. Unya ingna usab sila nga Ako si Yahweh, ang Dios sa inyong katigulangan nga si Abraham, Isaac ug Jacob. Mao kini ang akong ngalan sa kahangtoran.”

Nahadlok si Moises ug dili siya moadto kang Paraon tungod kay naghunahuna siya nga dili siya makahibalo manulti. Busa gipaubanan sa Dios si Moises kang Aaron nga iyang igsoon, aron nga makatabang kaniya. Gipasidan-an sa Dios si Moises ug si Aaron nga magmatinumanon gayod ang Paraon..

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons