unfoldingWord 34 - ພຣະເຢຊູສັ່ງສອນອີກຫຼາຍໆເລື່ອງ

unfoldingWord 34 - ພຣະເຢຊູສັ່ງສອນອີກຫຼາຍໆເລື່ອງ

Outline: Matthew 13:31-46; Mark 4:26-34; Luke 13:18-21;18:9-14

Script Number: 1234

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ພຣະເຢຊູໄດ້ເລົ່າຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍເລື່ອງກ່ຽວກັບອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າເຊັ່ນ: ພຣະອົງກ່າວໄວ້ວ່າ, “ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າກໍເປັນເໝືອນແກ່ນພືດເມັດໜຶ່ງທີ່ຄົນໄດ້ນໍາໄປປູກໃນສວນຂອງຕົນ. ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າເມັດຜັກກາດແມ່ນເມັດພືດທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງບັນດາເມັດພືດທັງໝົດ.”

ເມື່ອເມັດຜັກກາດໃຫຍ່ເຕີບໂຕຂຶ້ນ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນຕົ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສວນ, ຈົນກະຈາຍຈົນນົກສາມາດເຮັດຮັ່ງຢູ່ກິ່ງກ້ານມັນໄດ້.

ພຣະເຢຊູຍັງໄດ້ກ່າວອີກເລື່ອງໜຶ່ງວ່າ: ລາຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າກໍປຽບເໝືອນເຊື້ອແປ້ງທີ່ຍິງຄົນໜຶ່ງປະສົມໃສ່ໃນກ້ອນເຂົ້າຈີ່ຈົນກະຈາຍທົ່ວກ້ອນ.

ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າກໍເປັນເໝືອນສົມບັດທີ່ບາງຄົນໄດ້ເອົາໄປເຊື່ອງໄວ້ໃນທົ່ງນາ.ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງໄປພົບສົມບັດນັ້ນແລະ ໄດ້ຝັງມັນຄືນຄືເກົ່າ. ລາວຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ, ລາວຈຶ່ງໄປຂາຍທຸກສິ່ງທີ່ລາວມີ ແລະ ໃຊ້ເງິນເຫຼົ່ານັ້ນໄປຊື້ນາຕອນນັ້ນ.

ອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າກໍເປັນເໝືອນໄຂ່ມຸກເມັດໜຶ່ງທີ່ມີລາຄາສູງສຸດ. ເມື່ອພໍ່ຄ້າຄົນໜຶ່ງໄດ້ພົບໄຂ່ມຸກນັ້ນ, ລາວກໍໄດ້ຂາຍທຸກສິ່ງທີ່ລາວມີ ແລະ ເອົາເງິນນັ້ນໄປຊື້ໄຂ່ມຸກດັ່ງກ່າວ.

ແລ້ວພຣະເຢຊູກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ບາງຄົນທີ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນໂຕເອງ ແລະ ມັກໝິ່ນປະໝາດຄົນອື່ນວ່າ: “ ມີຊາຍສອງຄົນໄດ້ໄປທີ່ພະວິຫານເພື່ອອະທິຖານ. ໜຶ່ງໃນພວກເຂົາແມ່ນຄົນເກັບພາສີ, ແລະ ອີກຄົນໜຶ່ງມ່ນຜູ້ນໍາສາດສະໜາ”

ຜູ້ນໍາສາດສະໜາໄດ້ອະທິຖານຢ່າງນີ້, “ ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງ, ທີ່ຂ້ານ້ອຍບໍ່ເປັນຄົນບາບເໝືອນກັບຄົນອື່ນ, , ບໍ່ເປັນໂຈນ, ບໍ່ເປັນຄົນບໍ່ຊື່ສັດຫຼິ້ນຊູ້ ຫຼື ເປັນຄືກັບພາສີຄົນນັ້ນ”

ຄືຂ້ານ້ອຍອົດອາຫານສອງຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ແລະ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຖວາຍໜຶ່ງສ່ວນສິບຂອງເງິນທັງໝົດ ແລະ ສິ່ງຂອງທີ່ຂ້ານ້ອຍໄດ້ມາ.

ສ່ວນຄົນເກັບພາສີນັ້ນ, ທີ່ຢືນໄກຈາກຜູ້ນໍາສາດສະໜາ ແລະ ບໍ່ເງີຍໜ້າຂຶ້ນເທິງຟ້າເລີຍ, ແຕ່ລາວໄດ້ເອົາກຳປັ້ນທຸບເອິກລາວ ແລະ ອະທິຖານວ່າ, “ ພຣະເຈົ້າໂປດເມດຕາຂ້ານ້ອຍດ້ວຍເພາະຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນບາບ”

ດັ່ງນັ້ນພຣະເຢຊູຈຶ່ງກ່າວວ່າ, “ ເຮົາຈະບອກຄວາມຈິງ, “ພຣະເຈົ້າຊົງໄດ້ຍິນຄໍາອະທິຖານຂອງຄົນເກັບພາສີ ແລະ ປະກາດວ່າລາວເປັນຄົນຊອບທໍາ. ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ມັກຄໍາອະທິຖານຂອງຜູ້ນໍາສາດສະໜາເລີຍ. ພຣະເຈົ້າຈະເອົາຜູ້ທີ່ອວດໂຕເອງລົງ ແລະ ຈະຍົກຜູ້ທີ່ຖອມຕົວຂຶ້ນ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons