unfoldingWord 18 - ອານາຈັກຖືກແບ່ງແຍກ

unfoldingWord 18 - ອານາຈັກຖືກແບ່ງແຍກ

Outline: 1 Kings 1-6; 11-12

Script Number: 1218

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ຫຼັງຈາກຫຼາຍປີຜ່ານໄປ, ດາວິດໄດ້ຕາຍໄປ ແລະ ລູກຊາຍຂອງເພູິ່ນຊື່ ໂຊໂລໂມນ ເລີ່ມຂຶ້ນປົກຄອງປະເທດອິດສະລາເອນແທນ. ພະເຈົ້າເວົ້າກັບໂຊໂລໂມນ ແລະ ຖາມເພິ່ນວ່າ: ເພິ່ນຕ້ອງການຫຍັງຫຼາຍທີ່ສຸດ? ເມື່ອໂຊໂລໂມນຂໍສະຕິປັນຍາ, ພະເຈົ້າໄດ້ພໍໃຈນຳເພິ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຄົນທີ່ສະຫຼາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໂຊໂລໂມນໄດ້ເລີ່ມຮຽນຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ເປັນຜູ້ພິພາກສາທີ່ສະຫຼາດທີ່ສຸດ.ພະເຈົ້າຍັງເຮັດໃຫ້ເພິ່ນເປັນຄົນທີ່ລໍ້າລວຍ.

ໃນເຢຣູຊາເລັມ,ໂຊໂລໂມນ ໄດ້ສ້າງພະວິຫານຕາມທີ່ພໍ່ຂອງເພິ່ນ ດາວິດ ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ແລະ ຮີບໂຮມເອົາວັດສະດຸ. ຕອນນັ້ນທຸກຄົນນະມັດສະການ ແລະ ຖວາຍເຄື່ອງບູຊາໃນພະວິຫານນັ້ນ ແທນການເຮັດຢູ່ເຕັ້ນ. ພະເຈົ້າໄດ້ປະກົດ ແລະ ສະຖິດກັບປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງໃນພະວິຫານ.

ແຕ່ໂຊໂລໂມນໄດ້ຮັກກັບຍິງຊາວຕ່າງຊາດ. ເພິ່ນບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ, ເພິ່ນແຕ່ງງານກັບຍິງຕ່າງຊາດຫຼາຍ ກ່ວາ 1000ຄົນ! ພວກນາງໄດ້ມາຈາກປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ນໍາເອົາພະຂອງພວກນາງມານໍາ ແລະບູຊາພະຂອງພວກນາງ. ເມື່ອໂຊໂລໂມນເຖົ້າແກ່, ເພິ່ນໄດ້ນະມັດສະການພະເຫຼົ່ານັ້ນ.

ພຣະເຈົ້າໃຈຮ້າຍໂຊໂລໂມນ ແລະ ລົງໂທດໃນຄວາມບໍ່ສັດຊື່ຂອງເພິ່ນ. ຫຼັງຈາກທີ່ໂຊໂລໂມນຕາຍ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ແບ່ງອານາຈັກອິດສະລາເອນເປັນສອງອານາຈັກ.

ຫຼັງຈາກທີ່ໂຊໂລໂມນເສຍຊີວິດລູກຊາຍຂອງລາວຄື: ເຮໂຫໂບອາມ ຂຶ້ນເປັນກະສັດແທນ. ເຮໂຫໂບອາມເປັນຄົນທີ່ໂງ່ຫຼາຍ.ທຸກຄົນໃນອິດສະລາເອນຕ່າງກໍມາໂຮມກັນເພື່ອເປັນພະຍານໃນການຂຶ້ນເປັນກະສັດຂອງເພິ່ນ. ປະຊາຊົນໄດ້ຈົ່ມນໍາເຮໂຫໂບອາມວ່າ: ພໍ່ຂອງເພິ່ນຄືໂຊໂລໂມນບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ແລະ ເກັບພາສີແພງ.

ເຮໂຫໂບອາມຄົນໂງ່ຈຶ່ງຕອບພວກເຂົາວ່າ: ພວກເຈົ້າຄິດວ່າພໍ່ຂອງເຮົາໃຫ້ພວກເຈົ້າເຮັດວຽກໜັກສັນບໍ? ແຕ່ເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຈົ້າເຮັດວຽກໜັກກ່ວາເກົ່າ ແລະ ຈະລົງໂທດພວກເຈົ້າຫຼາຍກ່ວາທີ່ພໍ່ເຮົາເຄີຍເຮັດ.

ສິບຊົນເຜົ່າຂອງອິດສະລາເອນໄດ້ກະບົດຕໍ່ເຮໂຫໂບອາມ, ມີພຽງແຕ່ສອງຊົນເຜົ່າເທົ່ານັ້ນທີ່ສັດຊື່ຕໍ່ເພິ່ນ. ສອງຊົນເຜົ່ານັ້ນໄດ້ກາຍເປັນອານາຈັກຢູດາ

ສ່ວນສິບຊົນເຜົ່າທີ່ເປັນກະບົດນັ້ນ, ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຊາຍຄົນໜຶ່ງຂຶ້ນປົກຄອງຊື່ວ່າ: ເຣໂຫບອາມ. ເຢໂຮໂບອານໄດ້ຕັ້ງອານາຈັກຂອງລາວຢູ່ພາກເໜືອໃນດິນແດນອິດສະລາເອນ ແລະເຂົາເອີ້ນວ່າ: ອານາຈັກອິດສະລາເອນ.

ເຢໂຣໂບອາມໄດ້ກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ນໍາພາປະຊາຊົນເຮັດບາບ. ເຂົາສ້າງຮູບເຄົາລົບສອງຢ່າງໃຫ້ປະຊາຊົນນະມັດສະການແທນການນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ ທີ່ພະວິຫານໃນອານາຈັກຢູດາ.

ອານາຈັກຢູດາ ແລະ ອິດສະລາເອນໄດ້ກາຍເປັນສັດຕູກັນ ແລະ ຕໍ່ສູ້ເຊິ່ງກັນ.

ໃນອານາຈັກໃໝ່ຂອງອິດສະລາເອນ, ກະສັດສ່ວນຫຼາຍເປັນຄົນຊົ່ວ. ກະສັດຫຼາຍອົງຖືກຂ້າໂດຍປະຊາຊົນອິດສະລາເອນທີ່ຢາກຂຶ້ນເປັນກະສັດ.

ກະສັດທຸກອົງ ແລະ ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນະມັດສະການຮູບເຄົາລົບ. ລວມໄປເຖິງການຜິດສິນທໍາທາງເພດ ແລະ ບາງທີກໍຂ້າເດັກນ້ອຍເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາ.

ກະສັດຂອງຢູດາເປັນລູກຫຼານຂອງດາວິດ. ບາງກະສັດເປັນຄົນດີ, ປົກຄອງຢ່າງຊອບທໍາ ແລະ ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ກະສັດຂອງຢູດາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົ່ວຮ້າຍ, ຕິດສິນບົນ ແລະ ນະມັດສະການຮູບເຄົາລົບ. ກະສັດບາງອົງກໍຖວາຍລູກຫົວປີໃຫ້ແກ່ພະຂອງເຂົາ. ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະ ນະມັດສະການຮູບເຄົາລົບ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons