unfoldingWord 18 - Mulki da ta Rabu

unfoldingWord 18 - Mulki da ta Rabu

Outline: 1 Kings 1-6; 11-12

Script Number: 1218

Language: Hausa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Bayan shekaru masu yawa, Dauda ya mutu, sai yaron sa Sulaimanu ya fara mulki bisa Isra'ila. Allah ya yi magana da Sulaimanu ya tambaye shi abinda ya fi so. Sa'anda Sulaimanu ya bida hikima, Allah ya ji dadi sai ya mayar da shi mafi hikima a dukan duniya. Sulaimanu ya koyi abubuwa masu dama ya kuma zama alkali mai hikima kwarai. Allah kuma ya azurta shi sosai.

A Urshelima, Sulaimanu ya gina haikali da mahaifinsa Dauda ya shirya ya kuma tara kayaki. Yanzu mutane suna wa Allah sujada suna kuma mika masa hadaya a haikalin a maimakon yinsa a alfarwar saduwa. Allah ya sauko ya kasance a haikalin, ya kuma zauna a can da mutanensa.

Amma Sulaimanu ya kaunaci mata daga wassu kasashe. Ya yi rashin biyayya ga Allah ta wurin aurayar mata da yawa, kimanin 1,000! da yawa daga cikin matan sun zo ne daga kasashen wuje kuma suka kawo allolinsu tare da su suka kuma cigaba da bauta masu. Sa'anda Sulaimanu ya tsufa, shi ma ya bauta wa allolinsu.

Allah ya yi fushi da Sulaimanu, domin horon Sulaimanu don rashin amincinsa, ya yi alkawari zai raba kasar Isra'ila kashi biyu bayan mutuwar Sulaimanu.

Bayanda Sulaimanu ya mutu, yaronsa, Rerobowam, ya zama sarki. Rerobowam mutum ne mai wauta. Dukan mutanen kasar Isra'ila sun hada kai domin su tabatar da zamansa sarki. Sun kai kukansu ga Rerobowam cewa Sulaimanu ya sa su aiki mai wahala suna kuwa biyan haraji mai yawa.

Rerobowam ya yi wautar basu amsa, "Ku na tsamani mahaifina Sulaimanu ya nawauta maku da aiki mai wahala, amma ni zan nawauta maku da aiki mafi wuya da na shi, kuma zan ba ku azaba sosai fiye da shi."

Kabila guda goma na kasar Isra'ila suka tayar wa Rerobowam. Kabila biyu ne suka kasance masu aminci gareshi shi. Wadannan kabilu biyun suka kasance mulkin Yahuza.

Sauran kabilu goman na kasar Isra'ila da suka tayar wa Rerobowam suka zabe wani mutum mai suna Jerobowam ya zama sarkinsu. suka sa mulkin a gefen arewacin kasar kuma suka kira shi mulkin Isra'ila.

Jerobowam ya tayar wa Allah ya kuma sa mutane sun yi zunubi. Ya gina gumaka biyu domin mutane su bauta masu maimakon su bauta wa Allah a haikali a mulkin Yahuza.

Mulkin Yahuza da na Isra'ila suka zama abokan gaba sukan yi yaki da juna.

A sabon mulkin Isra'ila, duka sarakunan mugaye ne. Da yawa daga cikin wadannan sarakunan yan Isra'ila ne suka kashe su wadanda su ke so su zama sarki a maimakon su.

Duka sarakuna da yawanci mutanen da ke mulkin Isra'ila sun bauta wa gumaka. Bautar gumakarsu ya s suna zina har wassu lokatai suna hadaya da yaya.

Sarakunan Yahuza daga zuriyar Dauda su ke, wadansu sarakunan mutane ne masu hankali wadanda suka yi mulki ciki adalci suka kuma bauta wa Allah. Amma yawancin sarakunan Yahuza mugaye ne kuma masu rashawa, sun bauta wa gumaku. Wadansu sarakunan sun yi hadaya da yaran su wa allolin karya. Yawanci mutanen Yahuza sun tayar wa Allah suka bauta wa wassu alloli.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons