unfoldingWord 20 - Bautar Talala da Komowa

unfoldingWord 20 - Bautar Talala da Komowa

Outline: 2 Kings 17; 24-25; 2 Chronicles 36; Ezra 1-10; Nehemiah 1-13

Script Number: 1220

Language: Hausa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Mulkin Isra'ila da mulkin Yahuza duka biyu suka yi wa Allah zunubi. Suka karya wa'adin da Allah ya riga ya yi da su a Sina'i. Allah ya aiki annabawansa suyi masu gargadi su tuba, su yi masa sujada kuma, amma suka ki yin biyayya.

Saboda haka Allah ya hori mulkokin biyu ta wurin barin magabtansu su hallakasu. Sarautar Assuriyawa, masu karfi, muguwar kabila, suka hallakar mulkin Isra'ila. Assuriyawa suka kashe mutane da yawa cikin mulkin Isra'ila, suka kwashe dukan abubuwa masu tamani, suka kuma kona yawancin kasar.

Assuriyawa suka tara dukan shugabanni, da mawadata da masu fasaha suka kai su Assuriya. Talakawa ainun kadai na Isra'ilawa da ba a kashe ba aka bari a kasar Isra'ila.

Sai Assuriyawa suka kawo bare su zauna a kasar inda mulkin Isra'ila da ya kasance. Baren suka sake gina rusasssun biranen suka auri Isra'ilawan da aka bari a wurin. Aka kira zuriyar Isra'ilawa da suka auri bare, Samariyawa.

Mutane dake yankin mulkin Yahuza sun ga yadda Allah ya hukunta mutanen da ke mulkin Isra'ila saboda basu gaskanta shi ba kuma basu yi masa biyayya ba suka cigaba da bautar gumaku, har da allolin Kan'aniyawa. Allah ya aiki annanabawa su gargade su, amma suka ki ji.

Kimanin shekaru 100 bayan da Assuriyawa suka hallakar da mulkin Isra'ila, Allah ya aika Nebukanezar Sarkin Babila ya kawo hari wa mulkin Yahuza. Babila mulki ce mai karfi. Sarkin Yahuza ya yarda ya zama bawan sarki Nebukanezar, ya kuma biya shi kudi mai yawa kowace shekara.

Amma bayan 'yan shekaru, sarkin Yahuza ya yi tawaye wa Babila. Sabo da haka mutanen Babila suka dawo suka kai wa mulkin Yahuza hari. Suka ci birnin Urushalima da yaki, suka rushe Haikalinsu, suka kwashe duk arzikin garin da na Haikalin.

Domin a hukunta sarkin Yahuza saboda ya yi tawaye, sojojin Nebukanezar suka kashe 'yayan sarki maza a gabansa, sa'annan suka makantar da shi. Bayan haka suka tafi da sarki zuwa Babila ya mutu a kurkuku.

Nebukanezar da sojojinsa suka kwashe kusan dukan mutane mulkin Yahuza zuwa Babila, suka bar mutane mafi talauci kadai a baya domin su noma kasar. Wannan lokaci da aka tilasta wa mutanen Allah su bar Kasar Alkawari, ana kiransa, "Bautar Talala"

Ko da shike Allah ya hukunta mutanensa domin zunubansu, ta wurin kai su bautar talala, bai manta da su ba ko kuma alkawaransa. Allah ya ci gaba da lura da mutanensa yana masu magana ta wurin annabawansa. Ya yi alkawarin cewa bayan shekaru saba'in, za su sake komawa Kasar Alkawari.

Da misalin shekaru saba'in suka wuce, Sairus, Sarkin Fasha, ya yi nasara da Babila, sai sarautar Fasha ta maye gurbin sarautar Babila. A lokacin ne aka kira Isra'ilawa Yahudawa kuma yawancinsu sun yi dukkan rayuwarsu a Babila. Sai dai kima daga cikin Yahudawan da suka tsufa sosai, suka ma tuna da kasar Yahuza.

Sarautar Fasha tana da karfi, amma ta na da jinkai ga wadanda ta mallaka. Bayan dan lokaci kadan da Sairas ya zama sarkin Fasha, sai ya bada umarni cewa duk Bayahuden da ke so ya koma Yahuza zai iya barin Fasha ya koma Yahuza. Har ma ya basu kudi su sake gina Haikali! Saboda haka bayan shekaru 70 na bautar talala, karamin kungiyar Yahudawa suka dawo birnin Urushalima a Yahuza.

Da mutanen, suka iso cikin Urushalima, suka sake gina Haikali da ganuwa kewaye da birnin. Koda shike har yanzu suna karkashin mulkin wadansu mutane, amma dai sun sake zama a cikin Kasar Alkawari, suna sujada a Haikali.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons