unfoldingWord 20 - Ang Pagkabihag ug Pagpauli

unfoldingWord 20 - Ang Pagkabihag ug Pagpauli

Outline: 2 Kings 17; 24-25; 2 Chronicles 36; Ezra 1-10; Nehemiah 1-13

Script Number: 1220

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Nakasala sa Dios ang gingharian sa Juda ug ang gingharian sa Israel. Gisupak nila ang kasabotan nga gibuhat sa Dios kanila didto sa Sinai. Gipadal-an sila sa Dios ug mga propeta aron pasidan-an sila sa paghinulsol ug pagbalik pagsimba kaniya, apan wala sila mituo.

Busa gisilotan sa Dios ang duha ka gingharian ug napukan sila sa ilang mga kaaway. Gipukan sa gamhanan ug bangis nga Emperyo sa Asiria ang gingharian sa Israel. Daghan ang namatay nga mga Israelinhon ug giilog ang ilang mga mahalong mga butang, ug gisunog ang ilang lugar.

Gitigom sa mga taga-Asiria ang mga pangulo sa mga tawo, ang mga dato, ug ang naay mga abilidad ug gidala sa Asiria. Ang mga makaluluoy nga wala nangamatay sa gubat mao nalang ang nabilin didto sa Israel.

Unya gipapuy-an sa mga taga-Asiria ug mga langyaw ang yuta sa Canaan. Nagbuhat ug mga siyudad ang mga langyaw ug nakigminyo sa mga Israelinhon nga nahibilin didto. Ang mga kaliwat sa mga Israelita nga nagminyo ug mga langyaw ginganlan ug Samaritanhon.

Nakita sa katawhan sa Juda nga gisilotan sa Dios ang gingharian sa Israel tungod kay wala sila mituo ug mituman kaniya. Apan gisimba pa gihapon nila ang mga dios-dios apil ang mga dios-dios sa taga-Canaan. Nagpadala ang Dios ug mga propeta nga mopasidaan kanila, apan wala sila maminaw.

Paglabay sa 100 ka tuig human mapukan sa mga Asiria ang gingharian sa Israel, gipasulong sa Dios kang Nebucadnezar nga hari sa Babilonya ang gingharian sa Juda. Gamhanan kaayo ang emperyo sa Babilonia mao nga miuyon nalang ang hari sa Juda nga magpaulipon sila kang Nebucadnezar ug mobayad ug dako nga buhis kada tuig.

Apan wala madugay, nagrebilde ang hari sa Juda batok sa Babilonia. Busa gibalikan sila sa taga-Babilonia ug gisulong ang ilang gingharian. Nailog nila ang siyudad sa Jerusalem, ug giguba nila ang Templo, ug gikuha nila ang tanang bahandi sa siyudad ug sa templo.

Tungod sa ilang pagrebilde, gipatay sa mga sundalo ni Nebucadnezar ang mga anak sa hari sa iyang atubangan ug ila siyang gibutahan. Pagkahuman, gidala nila ang hari ug gipriso sa Babilonia hangtod sa iyang kamatayon.

Gidala ni Nebucadnezar ug sa iyang mga kasundalohan ang daghang mga tawo sa gingharian sa Juda paingon sa Babilonia, ug ang makaluluoy nalang ang ilang gibilin aron magtanom sa mga kaumahan. Mao kini ang panahon nga gibihag ang mga katawhan sa Dios gikan sa Yutang Saad, ug gitawag kini nga Pagkabihag.

Apan wala gihapon kalimti sa Dios ang iyang mga saad sa iyang katawhan bisan ug gisilotan niya sila pinaagi sa pagpabihag kanila ngadto sa layo. Gibantayan niya sila ug nakig-istorya pinaagi sa iyang mga propeta. Gisaaran niya sila nga pagkahuman sa 70 ka tuig, ipabalik gihapon niya sila sa Yutang Saad.

Sa ika-70 na ka tuig, napildi sa hari sa Persia nga si Cyrus ang Babilonia ug napulihan na ang gingharian sa Babilonia sa pagmando. Ang mga Israelita gitawag na nga mga Judio ug kadaghanan sa ila didto na gayod natigulang sa Babilonia. Pipila lang ka mga tigulang ang nakahinumdom sa yuta nga Juda.

Gamhanan ang gingharian sa Persia apan maluluy-on usab sa mga tawo nga ilang nasakop. Sa dihang si Cyrus na ang hari, gipapauli niya ang tanang Judio nga gustong mobalik sa Juda. Gitagaan usab niya sila ug kwarta aron maayo nila ang ilang Templo! Busa niatong panahona, namalik ang pipila ka mga Judio sa siyudad sa Jerusalem nga sakop sa Juda.

Pag-abot nila didto, giayo nila ang Templo ug ang paril palibot sa siyudad. Bisan ug nasakop gihapon sila sa ubang tawo, nakapuyo gihapon sila sa Yutang Saad ug nagasimba didto sa Templo.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons