unfoldingWord 43 - Woosa Keetha Doomethaa

unfoldingWord 43 - Woosa Keetha Doomethaa

Outline: Acts 1:12-14; 2

Script Number: 1243

Language: Gofa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Yesuusi salo simmidaappe guye, iya tamaareti, Yesuusi entta kiitidaysada Yerusalaamen gam7idosona. Yerusalaamen de7iya ammaniya asay qanxonna woossanaw issife shiiqidosona.

Faasika baaley aadhin, ichashu tammu gallasappe guye, Ayhudeti laythan laythan, Phenxeqosxe geetetiya bale bonchoosona. He baaley katha shiisho baale. Ayhudeti Phenxeqosxe baale bonchanaw kumetha alamiyappe Yerusalaame yoosona. Ha77i ha baaley bonchetey Yesuusi salo simmin, issi saaminttafe guyena.

Ammaniya asay issife shiiqidi de7ishin, akeekonna wolqqaama goteda guummiya guunthi saloppe yidi entti de7iya keethaa kumis. Qassi tama laco daaniyabay enttaw benttis; entti ubbay Geeshsha Ayyaanan kumidi, dumma dumma doonan odetethi doomidosona.

Yerusalaamen de7iya asay he guuntha si7ida wode haniyabaa be7anaw daro asay shiiqidosona. Ammaniya asay entta qaalan malaalsiya Xoossa oosuwa awaajjishin si7idi, daro malaaletidosona.

Shin issoti issoti, “Ha asati mathotidosona” yaagidosona. Phexroosi entta giddon denddi eqqidi, “Asaw si7ite, ha asati mathotibookona; Xoossay nabiya Iyyu7eela baggara, ‘Wurssetha wodiyan ta Ayyaana asa ubbaa bolla gussana’ yaagidi odida tinbbitey hayssan polettees” yaagis.

Hintteno, Isra7eele asaw, hintte be7idaysadanne hintte ereysada, Yesuusi, Xoossa wolqqan mallatanne malaatata oothis. Shin hintte iya kaqqideta.

“Yesuusi hayqikokka, Xoossay hayqo wolqqaa diggidi iya denthis. Hessika, ‘Ne Geeshsha Na7aa ahaa wooqisakka’ geetetida qaalay poletana melassa. Xoossay, Yesuusa hayqoppe denthidaysas nuuni ubbay markka” yaagis.

“Yesuusi ha77i Xoossaa ushacha baggan dhoqu dhoqu gidi uttis. Yesuusi nuus immana gida Geeshsha Ayyaana yeddis. Ha hintte be7iyabata ubbaa Geeshsha Ayyaanay oothis”.

Hintte Yesuusa masqaliya bolla kaqqidi wodhideta. Shin Xoossay, iya Godanne Kiristtoosa oothidaysa hintte ubbay erite.

Asay Phexroosi gidaysa si7ida wode bantta wozanan boshetidosona. Phexroosanne hankko hawaareta, “Nu ishato, yaatin nuuni ay oothinoo?” yaagidi oychidosona.

Phexroosi zaaridi, “Hintte nagaray atto geetettana mela hintte nagaraappe simmite. Hintte, issoy issoy Yesuus Kiristtoosa sunthan xammaqetite. Xoossay immiya Geeshsha Ayyaana imotaa hintte ekkana.”

He gallas, heedzu mukulu gidiya asay Phexroosi odidaysa ammanidi, Yesuusa tamaare gididosona. Entti xammaqetidi, Yerusalaamen de7iya woosa keethan de7iya ammaniya asaara walaketidosona.

He ammanida asay, hawaareta timirttiya si7idosona; issife wode ekkidosona; issife midosona; issoy issuwas woossidosona; banttaw de7iyaba issife shaaketidosona. Asa ubbaa matan enttaw lo77o sunthi de7ees; gallas gallas ammaniya asay entta bolla guzhetees.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons