unfoldingWord 43 - Ang Pagsugod sa Simbahan

unfoldingWord 43 - Ang Pagsugod sa Simbahan

Outline: Acts 1:12-14; 2

Script Number: 1243

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Pagkahuman sa pagbalik ni Jesus sa langit, nagpabilin lang ang mga tinun-an sa Jerusalem aron pagtuman sa sugo ni Jesus kanila. Ang mga magtutuo kanunay sila nagtigom aron mag-ampo.

Gisaulog sa mga Judio ang Pentecostes kada tuig ug kini nga pista isaulog sa ika-50 ka adlaw human sa Pista sa Pagsaylo sa Anghel. Panahon kini nga ilang isaulog ang pag-ani sa trigo. Moadto sa Jerusalem ang tanang mga Judio gikan sa tibuok kalibotan aron magdungan ug saulog sa Pentecostes. Niining tuiga, natunong ang Pentecostes nga usa pa ka semana nga nibalik si Jesus sa langit.

Samtang nagtigom ang tanan nga magtutuo, kalit lang nga napuno ang balay ug dahunog sa kusog nga hangin. Unya naay murag siga sa kalayo nga anaa sa ibabaw sa ulo sa tanan nga magtutuo. Napuno silang tanan sa Balaang Espiritu ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-lain nga pinulongan.

Sa pagkadungog sa mga tawo sa Jerusalem sa kabanha, ang kadaghanan kanila miadto sa mga magtutuo aron tan-awon kung unsay nahitabo. Natingala gayod sila kay ang mga magtutuo nagsangyaw sa maayong gipangbuhat sa Dios ug nadungog nila sila nga nagsulti sa ilang mga pinulongan.

Apan ang uban nagduda nga hubog ang mga tinun-an. Ug mitindog si Pedro ug miingon, “Paminaw mo nako! Dili ni sila hubog! Mao kini ang katumanan sa propesiya ni propeta Joel diin miingon ang Dios, ’Sa kataposang mga adlaw, ihatag ko ang akong Espiritu sa tanang katawhan.”

“Mga katawhan sa Israel, nakita ninyo ug nakahibalo mo nga si Jesus nagbuhat ug daghan, gamhanan, ug kahibulongang mga butang, tungod sa gahom sa Dios. Apan inyo siyang gilansang sa krus!”

“Bisag namatay siya, gibanhaw siya sa Dios. Ug natuman ang propesiya nga ‘Dili nimo itugot nga madunot ang Balaan mong pinili didto sa lubnganan.’ Saksi mi nga gibanhaw siya sa Dios.”

“Gibayaw na si Jesus sa tuong bahin sa Dios nga Amahan. Ug gipadala ni Jesus ang Balaang Espiritu sama sa iyang gisaad kanato. Ang Balaang Espiritu ang hinungdan sa inyong nakit-an ug nadunggan karon.”

“Inyong gilansang sa krus si Jesus. Apan, angay’ng mong masayod nga gihimo sa Dios si Jesus nga Ginoo ug Mesiyas!”

Natandog ang kasingkasing sa mga tawo nga naminaw kang Pedro. Gipangutana nila si Pedro ug ang mga tinun-an, “Mga igsoon, unsa man ang angay namong buhaton?”

Gitubag sila ni Pedro, “Kinahanglan nga maghinulsol mong tanan ug magpabawtismo sa ngalan ni Jesu-Cristo aron mapasaylo ang inyong mga sala. Ug gasahan mo niya sa Balaang Espiritu.”

Mga 3,000 ka mga tawo ang mituo sa giingon ni Pedro ug nahimo silang mga magtutuo ni Jesus. Gibawtismohan sila ug niapil na sila sa mga magtutuo sa Jerusalem.

Nagpadayon ug paminaw ang mga magtutuo sa mga gipanudlo sa mga apostoles. Kanunay sila nagtigom, nangaon, ug nag-ampo. Malipayon sila nga magkauban sa pagdayeg sa Dios ug giambitan nila ang tanan nga ilaha. Nakauyon ang mga tawo sa ilaha. Kada adlaw nadugangan ang mga magtutuo.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons