unfoldingWord 32 - Tuna Ayyaani Oykkida Uraanne Hargetida Maccase Paxuwa

unfoldingWord 32 - Tuna Ayyaani Oykkida Uraanne Hargetida Maccase Paxuwa

Outline: Matthew 8:28-34; 9:20-22; Mark 5; Luke 8:26-48

Script Number: 1232

Language: Gofa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Issi gallas, Yesuusa tamaareti, wogolon gelidi, Abbaa pinnidi, Gerggesoone geetetiya heera bidosona.

Entti Abbaa gaxa gakkida wode tuna ayyaani oykkida issi asi woxxishe Yesuusakko yis.

He uraa oonikka teqqanaw dandda7ona daro iita asi. Asay iya kushiyanne tohuwa santhalaatan qachidi wothidosona; shin santhalaata duuserethees.

He uray duufo giddon de7ees; I qammanne gallas waassishe de7ees. Ma7o ma7enna; ba asatethaa oco shuchan gaarida mela de7ees.

Uray Yesuusakko yidi, iya sinthan kunddidi, goynnis. Yesuusi, tuna ayyaanaa, “Ha uraa yeddada Keya” yaagis.

Tuna ayyaanay oykkida uray, “Ubbaafe Bolla Xoossaa na7aw, Yesuusa, neera taw ayba gahetethi de7ii?” yaagidi waassis. Yesuusi tuna ayyaanaa, “Ne sunthay oone” yaagidi oychis. I, “Nuuni daro gidiya gisho ta sunthay, ‘Leegiyona’” yaagidi zaaris.

Tuna ayyaanati, “Nuna ha heerappe haassofarkii” gidi Yesuusa woossidosona. Matan de7iya zuma bolla guduntho wudey heemettees. Hessa gisho, tuna ayyaanati, “Hayyana, nuna gudunthota giddo yeddarkii” gidi Yesuusa woossidosona. Yesuusi, “Biite” yaagis.

Tuna ayyaanati uraappe keydi gudunthota giddo gelidosona. Gudunthoti deriyappe duge gurguxidi abban gelidosona. Guduntho wudiya tayboy 2000 gidees.

Henthanchoti hanidabaa be7ida wode katama woxxi bidi, Yesuusi oothidaba demmida asa ubbaas odidosona. Asay hanidabaa be7anaw keyidi, tuna ayyaanay keyida uray ma7o ma77idi, iya wozanay simmin, si77i gidi uttidaysa be7idosona.

Asay daro yayyida gisho, Yesuusi entta matappe baana mela woossidosona. Yesuusi wogoluwan gelidi baanaw keys. Tuna ayyaanay yappe keyda uray Yesuusara baanaw woossis.

Shin Yesuusi, “Ne soo simma, Xoossay new oothidabaanne waatidi nena maaridaakko bada ne laggetasinne ne soo asaas oda” yaagis.

Yaatin, uray bidi, Yesuusi baw oothidabaa asa ubaas odis. Iya taarikiya si7ida ubbay malaaletidosona.

Yesuusi guye simmidi yis; I, yaa gakkiya wode asay iya yuushuwan shiiqidi un7ethidosona. He daro asaa giddon tammanne nam7u laythi kumethi suuthi goggishe de7iya maccasi de7awus. Iya paxana gada baw de7iya miishiya aakimetas immasu, shin paxabuuku.

Yesuusi daro harganchota pathidaysa iya si7ida gisho, “Taani Yesuusa afilaa bochiyako paxana” gada qoppasu. Hessa gisho, Yesuusa guyera yada iya afilaa bochasu; iya afila bochida mela paxasu.

Yesuusi ellesidi, “Wolqqi baappe keydaysa eris. Yesuusi guye simmidi, “Tana bochiday oonee?” yaagidi oychis. Iya tamaareti, “Daro asay sugetishin, be7aas”; yaatin, waanada, “Tana bochiday oonee? gada oychay” yaagidosona.

Maccasiya, kokorashenne yayyashe yada Yesuusa sinthan gufanasu. Maccasiya ba oothidaysanne ha77i paxidaysa iyaw odasu. Yesuusi zaaridi, “Ne ammanoy nena pathis; saro ba” yaagis.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?