unfoldingWord 32 - ພຣະເຢຊູຮັກສາຊາຍທີ່ຖືກຜີສິງ ແລະ ຍິງທີ່ປ່ວຍ

unfoldingWord 32 - ພຣະເຢຊູຮັກສາຊາຍທີ່ຖືກຜີສິງ ແລະ ຍິງທີ່ປ່ວຍ

Outline: Matthew 8:28-34; 9:20-22; Mark 5; Luke 8:26-48

Script Number: 1232

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ມື້ໜຶ່ງ,ພຣະເຢຊູ ແລະ ພວກສາວົກໄດ້ຂີ່ເຮືອຂ້າມໄປທະເລຊາຍຝາກເມືອງເຄຣາເຊນທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່.

ເມື່ອພວກເຂົາຂ້າມທະເລຊາຍໄປຝາກນັ້ນແລ້ວ, ກໍມີຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກຜີສິງແລ່ນເຂົ້າມາຫາພຣະເຢຊູ.

ຊາຍຄົນນັ້ນເປັນຄົນແຂງແຮງຫຼາຍ ບໍ່ມີໃຜສາມາດຈັບລາວໄວ້ໄດ້, ເຖິງວ່າ ພວກປະຊາຊົນຈະມັດລາວດ້ວຍໂສ້ກໍຕາມ, ແຕ່ລາວກໍຫັກໂສ້ນັ້ນຖິ້ມໄດ້.

ຊາຍຄົນນັ້ນ ອາໄສໃນປ່າເລິກ, ລາວແຜດສຽງຮ້ອງທັງເວັນທັງຄືນ, ລາວບໍ່ໄດ້ນຸ່ງເຄື່ອງຫຍັງເລີຍ. ລາວມັກເອົາກ້ອນຫີນປາດຕາມຕົນໂຕລາວ.

ເມື່ອຊາຍຄົນນັ້ນມາຫາພຣະເຢຊູ ລາວກໍກົ້ມຂາບລົງຕໍ່ໜ້າພຣະອົງ, ພຣະເຢຊູໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜີມານຮ້າຍນັ້ນວ່າ, “ອອກຈາກຊາຍຄົນນີ້ດຽວນີ້!”

ຊາຍທີ່ຖືກຜີສິງຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ: “ທ່ານຕ້ອງການຫຍັງຈາກຂ້ອຍ, ພຣະເຢຊູ, ບຸດຂອງພຣະເຈົ້າສູງສຸດ?” ແລ້ວພຣະເຢຊູຖາມຜີນັ້ນວ່າ, “ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ?” ມັນຕອບວ່າ, “ເລເຢິນ”, ເພາະພວກເຮົາມີຫຼາຍຕົວໃນຊາຍຄົນນີ້.”(“ເລເຢິນ” ໝາຍເຖິງກອງທັບທະຫານໂຣມຈໍານວນຫຼາຍພັນຄົນ).

ຜີມານໄດ້ຂໍຮ້ອງພຣະເຢຊູວ່າ, “ຂໍຢ່າສົ່ງພວກເຮົາອອກໄປຈາກເຂດນີ້ເລີຍ”. ມີຝູງໝູທີ່ກໍາລັງຫາກິນຢູ່ໃກ້ຮ່ອມພູນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜີມານຮ້າຍຈຶ່ງຂໍຮ້ອງກັບພຣະເຢຊູວ່າ: ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໄປສິງໃນຝູງໝູນັ້ນສາ ແລະ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງກ່າວວ່າ: “ຈົ່ງໄປ”.

ແລ້ວຜີມານຮ້າຍກໍໄດ້ອອກຈາກຊາຍຜູ້ນັ້ນ ແລະ ເຂົ້າໄປສິງໃນຝູງໝູ. ແລ້ວຝູງໝູກໍແລ່ນໂຕນລົງທະເລຈົມລົງນໍ້າຕາຍໝົດ ຈໍານວນສອງພັນໂຕ.

ເມື່ອເຈົ້າຂອງໝູເຫັນດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາກໍແລ່ນເຂົ້າໄປໃນເມືອງ ແລະ ເລົ່າເລື່ອງໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ ໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ, ແລ້ວປະຊາຊົນກໍອອກຈາກເມືອງ ເພື່ອໄປເບິ່ງຊາຍທີ່ເຄີຍຖືກຜີສິງນັ້ນ ລາວກໍາລັງນັ່ງ ສະຫງົບ ແລະ ນຸ່ງເສື້ອຜ້າຮຽບຮ້ອຍເໝືອນຄົນປົກກະຕິທໍາມະດາ.

ປະຊາຊົນເກີດມີຄວາມຢ້ານຫຼາຍ ຈຶ່ງບອກໃຫ້ພຣະເຢຊູອອກໜີໄປ, ຜູ້ຊາຍທີ່ຜີເຄີຍເຂົ້າສິງນັ້ນ ໄດ້ຂໍຕິດຕາມພຣະເຢຊູ.

ແຕ່ພຣະເຢຊູກ່າວຕໍ່ລາວວ່າ: "ເຮົາຢາກໃຫ້ເຈົ້າກັບເມືອເຮືອນສາ ແລ້ວບອກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວເຈົ້າ ໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກະທໍາຕໍ່ເຈົ້າ. ພຣະອົງມີຄວາມເມດຕາກະລຸນາຕໍ່ເຈົ້າຫຼາຍ."

ແລ້ວຊາຍຄົນນັ້ນ ຈຶ່ງແລ່ນອອກໄປບອກໃຫ້ທຸກຄົນຟັງໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູເຮັດຕໍ່ລາວ. ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຍິນເລື່ອງຂອງລາວ ຕ່າງກໍແປກໃຈ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ກັບໄປທະເລສາບອີກຝາກໜຶ່ງ, ເມື່ອພຣະອົງໄປຮອດທີ່ນັ້ນແລ້ວ ໄດ້ມີຝູງຊົນອ້ອມຮອບພຣະອົງໄວ້. ຝູງໝູ່ປະຊາຊົນນັ້ນ ມີຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນພະຍາດເລືອດຕົກມາໄດ້ສິບສອງປີຢ່າງທຸກເວດທະນາ. ນາງໄດ້ໃຊ້ເງິນທັງໝົດຂອງລາວເພື່ອປິ່ນປົວ, ແຕ່ລາວກໍຍັງບໍ່ເຊົາ

ນາງໄດ້ຍິນວ່າ ພຣະເຢຊູຢຽວຢາຮັກສາຄົນເຈັບປ່ວຍຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ນາງຄິດວ່າ: “ຂ້ອຍແນ່ໃຈວ່າ, ຖ້າຂ້ອຍໄດ້ບາຍເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພຣະອົງຂ້ອຍຄົງຈະຫາຍດີຄືກັນ”. ດັ່ງນັ້ນ ນາງຈຶ່ງພະຍາຍາມເຂົ້າໃກ້ພຣະອົງເພື່ອຈັບບາຍເຄື່ອງນຸ່ງຂອງພຣະອົງ. ໃນຂະນະທີ່ນາງກໍາລັງຈັບບາຍເຄື່ອງນຸ່ງພຣະເຢຊູຢູ່ນັ້ນ ອາການເລືອດຕົກຂອງນາງກໍຢຸດຕົກທັນທີ.

ທັນໃດນັ້ນ, ພຣະເຢຊູໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າ ລິດເດດໄດ້ອອກຈາກພຣະອົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ພຣະອົງຈຶ່ງຫຼຽວເບິ່ງອ້ອມຮອບ ແລະ ກ່າວວ່າ: “ແມ່ນຜູ້ໃດຈັບບາຍເສື້ອເຮົາ?”.

ຍິງຄົນນັ້ນໄດ້ຂຸເຂົ່າລົງຕໍ່ໜ້າພຣະເຢຊູ, ທັງສັ່ນທັງຢ້ານຫຼາຍ ແລະ ນາງກໍບອກພຣະອົງວ່າ: ນາງເປັນຄົນຈັບບາຍເສື້ອຂອງພຣະອົງ ແລະ ນາງກໍຖືກປິ່ນປົວແລ້ວ. ພຣະເຢຊູກ່າວຕໍ່ນາງວ່າ, “ຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າໄດ້ຮັກສາເຈົ້າແລ້ວ. ຈົ່ງຍິນດີເຖີດ”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons