unfoldingWord 20 - ການເນລະເທດ ແລະ ການກັບຄືນ

unfoldingWord 20 - ການເນລະເທດ ແລະ ການກັບຄືນ

Outline: 2 Kings 17; 24-25; 2 Chronicles 36; Ezra 1-10; Nehemiah 1-13

Script Number: 1220

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ອານາຈັກອິດສະລາເອນ ແລະ ອານາຈັກຢູດາໄດ້ເຮັດບາບຕໍ່ສູ້ພະເຈົ້າ. ພວກເຂົາໄດ້ທໍາລາຍຂໍ້ຕົກລົງທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດກັບພວກເຂົາທີ່ປະເທດຊີນາຍນັ້ນ. ແລ້ວພະເຈົ້າກໍ່ສົ່ງຜູ້ປະກາດພະຄຳຂອງພະອົງມາເຕືອນໃຫ້ພວກເຂົາກັບໃຈ ແລະ ນະມັດສະການພະອົງອີກຄັ້ງ, ແຕ່ພວກເຂົາປະຕິເສດທີ່ຈະເຊື່ອຟັງພຣະອົງ.

ສະນັ້ນພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ລົງໂທດສອງອານາຈັກນີ້ໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ສັດຕູເຂົ້າມາທໍາລາຍ. ຈັກກະພັດອັດຊີເລຍເປັນຈັກກະພັດທີ່ມີອໍານາດ ແລະ ເປັນຊາດທີ່ໂຫດຮ້າຍ, ເຂົາໄດ້ເຂົ້າມາທໍາລາຍອານາຈັກອິດສະລາເອນ. ຈັກກະພັດອັດຊີເລຍໄດ້ຂ້າປະຊາຊົນອິດສະລາເອນ, ເອົາສິ່ງຂອງທຸກຢ່າງທີ່ມີຄ່າໄປ ແລະ ເຜົາເມືອງອິດສະລາເອນໝົດ.

ຈັກກະພັດອັດຊີເລຍໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາຜູ້ນໍາ, ຄົນລວຍ ແລະ ຄົນທີ່ມີສີມືໄປປະເທດອັດຊີເລຍ. ມີພຽງຄົນທີ່ທຸກຍາກເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນອານາຈັກອິດສະລາເອນ.

ຈັກກະພັດອັດຊີເລຍໄດ້ນໍາເອົາຊາວຕ່າງຊາດໄປຢູ່ເມືອງທີ່ຊາວອິດສະລາເອນເຄີຍຢູ່. ຊາວຕ່າງຊາດໄດ້ສ້າງເມືອງອິດສະລາເອນທີ່ຖືກທໍາລາຍນັ້ນຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ແຕ່ງງານກັບຊາວອິດສະລາເອນຜູ້ທີ່ຍັງຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ. ເຊື້ອສາຍຂອງຊາວອິດສະລາເອນທີ່ແຕ່ງງານກັບຊາວຕ່າງຊາດນັ້ນມີຊື່ວ່າ: ຊາວຊາມາເລຍ.

ປະຊາຊົນຢູດາໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ພະເຈົ້າລົງໂທດປະຊາຊົນອິດສະລາເອນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງ ແລະ ເຮັດຕາມພະອົງ. ແຕ່ເຂົາຍັງຄົງນະມັດສະການຮູບເຄົາລົບຄືເກົ່າ, ລວມທັງພະຂອງຊາວການາອານນຳ. ພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຜູ້ປະກາດພະຄຳມາເຕືອນເຂົາ ແຕ່ເຂົາປະຕິເສດທີ່ຈະຟັງຄືກັນ.

ປະມານໜຶ່ງຮ້ອຍປີຜ່ານໄປຫຼັງຈາກທີ່ຈັກກະພັດອັດຊີເລຍໄດ້ທໍາລາຍອານາຈັກອິດສະລາເອນ, ພະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງ ເນບູກາດເນັດຊາ ກະສັດຂອງປະຊາຊົນບາບີໂລນເພື່ອໂຈມຕີອານາຈັກຢູດາ. ບາບີໂລນເປັນອານາຈັກທີ່ມີອໍານາດ. ກະສັດຢູດາໄດ້ຍອມເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງກະສັດ ເນບູການິດຊາ ແລະ ຍອມຈ່າຍເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ.

ຫຼັງຈາກສອງສາມປີຜ່ານໄປ, ກະສັດຢູດາໄດ້ກະບົດຕໍ່ອານາຈັກບາບີໂລນ. ດັ່ງນັ້ນອານາຈັກບາບີໂລນໄດ້ກັບມາໂຈມຕີອານາຈັກຢູດາ. ເຂົາໄດ້ຈັບກຸມຊາວເຢລູຊາເລັມ, ທໍາລາຍພຣະວິຫານ ແລະ ເອົາທຸກສິ່ງທີ່ມີຄ່າໃນເມືອງ ແລະ ພຣະວິຫານໄປນໍາ.

ເພື່ອລົງໂທດກະສັດຂອງຢູດາທີ່ກະບົດຕໍ່ກະສັດບາບີໂລນ, ທະຫານຂອງກະສັດບາບີໂລນໄດ້ຂ້າລູກຊາຍຂອງກະສັດຢູດາຕໍ່ໜ້າເພິ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນຕາບອດ. ແລ້ວພວກເຂົາກໍ່ນໍາກະສັດຢູດາໄປບາບີໂລນ ແລະ ຂັງເພິ່ນໄວຈົນຕາຍ.

ກະສັດ ເນບູກາດເນັດຊາ ແລະ ກອງທັບຂອງເພິ່ນ ໄດ້ນໍາເອົາປະຊາຊົນເກືອບທຸກຄົນຂອງອານາຈັກຢູດາໄປເມືອງບາບີໂລນ, ເຫຼືອໄວ້ພຽງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກທີ່ສຸດເພື່ອເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ. ໃນຊ່ວງເວລານີ້ທີ່ປະຊາຊົນຂອງພະເຈົ້າຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກແຜ່ນດິນແຫ່ງພະສັນຍາກໍ່ຄືຖືກເນລະເທດອອກຈາກບ້ານນັ້ນເອງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພະເຈົ້າລົງໂທດປະຊາຊົນຂອງພະອົງທີ່ໄດ້ເຮັດບາບໂດຍເນລະເທດພວກເຂົາອອກ, ແຕ່ພະອົງກໍ່ບໍ່ເຄີຍລືມພະສັນຍາຂອງພະອົງທີ່ມີຕໍ່ພວກເຂົາ. ພະເຈົ້າສືບຕໍ່ເບິ່ງແຍງພວກເຂົາ ແລະ ເວົ້າກັບເຂົາຜ່ານບັນດາຜູ້ປະກາດພະຄຳຂອງພະອົງ. ພະເຈົ້າສັນຍາວ່າ, ຫຼັງຈາກເຈັດສິບປີຜ່ານໄປ, ເຂົາຈະໄດ້ກັບໄປສູ່ແຜ່ນດິນແຫ່ງພັນທະສັນຍາອີກຄັ້ງ

ຫຼັງຈາກເຈັດສິບປີຜ່ານໄປ, ໄຊຣັດ, ກະສັດແຫ່ງເປີເຊຍ, ໄດ້ທໍາລາຍບາບີໂລນ, ດັ່ງນັ້ນຈັກກະພັດເປີເຊຍຈຶ່ງໄດ້ມາແທນທີ່ຈັກກະພັດບາບີໂລນ. ປະຈຸບັນປະຊາຊົນອິດສະລາເອນມີຊື່ເອີ້ນວ່າ: ຢິວ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາຍັງຄົງດໍາລົງຊີວິດໃນບາບີໂລນຢູ່. ມີພຽງຄົນເຖົ້າແກ່ບາງຈໍານວນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈື່ດິນແດນຢູດາໄດ້..

ເຖິງວ່າກະສັດເປີເຊຍຈະເປັນກະສັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາສູງຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ເຂົາເຄີຍຊະນະມາ. ຫຼັງຈາກໄຊຣັດເປັນກະສັດຂອງອານາຈັກເປີເຊຍໄດ້ບໍ່ດົນ, ລາວໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງວ່າ: ທຸກຄົນທີ່ເປັນຊາວຢິວ ໃຜທີ່ຢາກກັບໄປປະເທດຢູດາກໍຈົ່ງອອກຈາກປະເທດເປີເຊຍແລ້ວກັບໄປປະເທດຢູດາໄດ້. ເພີ່ນຍັງເອົາເງິນໃຫ້ເຂົາເພື່ອກັບໄປສ້າງສາພະວິຫານຂອງເຂົາຄືນໃໝ່! ດັ່ງນັ້ນ, ຫຼັງຈາກເຈັດສິບປີທີ່ຖືກເນລະເທດ,ຊາວຢິວຈຳນວນໜຶ່ງກໍໄດ້ກັບຄືນເຢຣູຊາເລັມໃນເມືອງຢູດາ.

ເມື່ອເຂົາໄປຮອດເຢລູຊາເລັມ, ພວກເຂົາໄດ້ກໍ່ສ້າງພຣະວິຫານ ແລະ ກໍາແພງເມືອງຄືນໃໝ່. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ເຂົາຈະຖືກປົກຄອງໂດຍຊາດອື່ນ ແຕ່ເຂົາກໍ່ໄດ້ກັບມາຢູ່ໃນດິນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາ ແລະ ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າທີ່ພະວິຫານອີກຄັ້ງ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons