unfoldingWord 15 - ດີນແດນແຫ່ງພັນທະສັນຍາ

unfoldingWord 15 - ດີນແດນແຫ່ງພັນທະສັນຍາ

Outline: Joshua 1-24

Script Number: 1215

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ກ່ອນເວລາທີ່ອິດສະລາເອນຈະເຂົ້າຍຶດຄອງການາອານ ຄືດີນແດນແຫ່ງພັນທະສັນຍານັ້ນ ໂຢຊວຍໄດ້ສົ່ງນັກສອດແນມສອງຄົນເຂົ້າໄປໃນເມືອງໜຶ່ງຂອງການາອານຊື່ ເຢຣິໂກ ທີ່ມີກຳແພງເມືອງອ້ອມຢ່າງ ແໜ້ນໜາ ໃນເມືອງນັ້ນມີຍິງໂສເພນີຄົນໜຶ່ງຊື່ ຣາຮາບ ໄດ້ເຊື່ອງນັກສອດແນມສອງຄົນນີ້ ແລະຍັງຊ່ວຍພາພວກເຂົາໜີອອກຈາກເມືອງນີ້ອີກດ້ວຍ ນາງຣາຮາບເຮັດແບບນີ້ເພາະລາວເຊື່ອໃນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຄືກັນ. ສ່ວນນັກສອດແນມກໍ່ສັນຍາຈະຊ່ວຍລາວແລະຄອບຄົວຂອງລາວເຊັ່ນກັນຄືໃນເວລາອິດສະລາເອນຈະເຂົ້າມາທຳລາຍເມືອງເຢຣິໂກນັ້ນ.

ສ່ວນພວກອິດສະລາເອນກໍ່ຕ້ອງຂ້າມແມ່ນ້ຳຈໍແດນເຊັ່ນກັນເພື່ອຈະເຂົ້າໄປດີນແດນແຫ່ງພຣະສັນຍາໄດ້ ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ບອກໂຢຊວຍວ່າ ໃຫ້ພວກປະໂລຫິດອອກນຳໜ້າ ແລ້ວພວກປະໂລຫິດກໍ່ນຳໜ້າໄປ ພໍແຕ່ພວກປະໂລຫິດຢຽບແມ່ນ້ຳ ແມ່ນ້ຳກໍ່ຢຸດໄຫຼແລະແຍກອອກເປັນທາງຍ່າງໃຫ້ພວກອິດສະລາເອນຍ່າງຂ້າມໄປຫາອີກຝັ່ງຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດນໄດ້.

ຫຼັງຈາກພວກອິດສະລາເອນຂ້າມແມ່ນ້ຳຈໍແດນແລ້ວ ພຣະເຈົ້າກໍບອກວິທີທຳລາຍກຳແພງເມືອງເຢຣິໂກ ໃຫ້ໂຢຊວຍຮູ້ ຄົນອິດສະລາເອນກໍເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າຄືກັນ ໂດຍເຮັດຕາມພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກ ພວກທະຫານແລະປະໂລຫິດໄດ້ຍ່າງເປັນແຖວອ້ອມກຳແພງເມືອງເຢຣິໂກຫົກວັນ ,ວັນລະຮອບ.

ໃນວັນທີເຈັດ ທະຫານອິດສະລາເອນເປັນແຖວອ້ອມກຳແພງເມືອງເຈັດຮອບ, ຂະນະທີ່ທະຫານແລະປະໂລຫິດຍ່າງອ້ອມກຳແພງເມືອງໃນຮອບສຸດທ້າຍນັ້ນພວກເຂົາກໍ່ຮ້ອງໂຮສົ່ງສຽງດັງ ພວກປະໂລຫິດກໍ່ເປົ່າແກສົ່ງສຽງນອງສະນັ່ນເຊັ່ນກັນ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍາແພງເມືອງເຢຣິໂກກໍ່ເພພັງລົງ, ທະຫານອິດສະລາເອນກໍ່ບຸກເຂົ້າໄປທໍາລາຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນເມືອງນັ້ນຕາມທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຂ້າພຽງແຕ່ ນາງຣາຮາບ ແລະ ຄອບຄົວຂອງນາງເທົ່ານັ້ນ ຄືຜູ້ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະຊາຊົນອິດສະລາເອນ. ຂ່າວເລື່ອງອິດສະລາເອນທໍາລາຍກໍາແພງເມືອງເຢຣິໂກ ຊ່າລືໄປທົ່ວດິນແດນການາອານ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດນັ້ນຕ່າງກໍ່ຢ້ານກົວວ່າພວກອິດສະລາເອນຈະມາໂຈມຕີພວກເຂົາເໝືອນກັນ.

ພະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງຫ້າມອິດສະລາເອນບໍ່ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິໃດໆກັບປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດການາອານ, ແຕ່ປະຊາຊົນເຂດໜຶ່ງຂອງການາອານຊື່: ກີເບໂອນ ໄດ້ຕົວະໂຢຊວຍ ແລະ ບອກວ່າ: ພວກເຂົາມາຈາກບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກຈາກການາອານ. ພວກເຂົາຂໍໃຫ້ໂຢຊວຍເຮັດຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິກັບພວກເຂົາ ໂຢຊວຍ ແລະ ທະຫານອິດສະລາເອນບໍ່ໄດ້ຖາມພະເຈົ້າເລີຍວ່າ ພວກກີເບໂອນມາຈາກໃສ ແລ້ວໂຢຊວຍກໍ່ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິກັບພວກເຂົາ.

ພວກອິດສະລາເອນເກີດຄວາມໃຈຮ້າຍເພາະພາຍຫຼັງຮູ້ວ່າ: ຊາວກີເບໂອນຫຼອກລວງພວກເຂົາ, ແຕ່ຊາວອິດສະລາເອນກໍ່ຍັງຮັກສາສັນຕິກັບພວກເຂົາຢູ່ ເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດສັນຍາຕໍ່ໜ້າອົງພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ຈາກເລື່ອງນີ້ມີຫຼາຍກະສັດຂອງເມືອງຕ່າງໆໃນເຂດການາອານ ແລະ ຊາວອາໂມ ໄດ້ຍິນວ່າ ຊາວກີເບໂອນໄດ້ເຮັດສັນຍາສັນຕິກັບອິດສະລາເອນ ກໍ່ໄດ້ລວມຕົວພວກທະຫານຂອງຕົນເປັນກຸ່ມກ້ອນໃຫຍ່ ແລ້ວໂຈມຕີກີເບໂອນ. ຊາວກີເບໂອນກໍ່ສົ່ງຄວາມໄປຫາໂຢຊວຍເພື່ອມາຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຂົາ.

ເມື່ອໂຢຊວຍໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນກໍ່ຮີບໂຮມທະຫານອິດສະລາເອນ ແລະ ເດີນທາງມາຫາຊາວກີເບໂອນໃນເວລາກາງຄືນ. ຮອດເວລາກ່ອນແຈ້ງ ທະຫານອິດສະລາເອນກໍ່ບຸກເຂົ້າໂຈມຕີທະຫານອາໂມທັນທີ.

ພະເຈົ້າເປັນຜູ້ຕໍ່ສູ້ແທນທະຫານອິດສະລາເອນໃນວັນນັ້ນ, ພະອົງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ແລະ ສົ່ງໝາກເຫັບຈາກທ້ອງຟ້າ ຕົກໃສ່ພວກເຂົາ ແລະ ຂ້າພວກທະຫານອາໂມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ພະເຈົ້າຍັງເຮັດໃຫ້ຕາເວັນຢຸດຢູ່ບ່ອນເກົ່າໃນທ້ອງຟ້າເພື່ອອິດສະລາເອນຈະມີເວລາພໍທີ່ຈະຂ້າພວກອາໂມໃຫ້ໝົດ, ໃນວັນນັ້ນພະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ນໍາໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ມາສູ່ອິດສະລາເອນ.

ຫຼັງຈາກພະເຈົ້າໄດ້ທໍາລາຍພວກທະຫານອາໂມແລ້ວ, ຫຼາຍໆເມືອງໃນການາອານກໍ່ຮ່ວມກັນຫັນມາຕໍ່ສູ້ອິດສະລາເອນ, ໂຢຊວຍກັບຊາວອິດສະລາເອນກໍ່ໂຈມຕີ ແລະ ທໍາລາຍພວກເຂົາໝົດ.

ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດສົງຄາມ ພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ແຕ່ລະເຜົ່າຂອງຊາວອິດສະລາເອນເລືອກດິນແດນຢູ່ເປັນຂອງໂຕເອງໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງພະສັນຍານັ້ນ, ແລະ ພະຜູ້ເປັນເຈົ້າກໍ່ໃຫ້ຄວາມສະຫງົບສຸກໃນຕະຫຼອດທົ່ວດິນແດນນີ້.

ເມື່ອໂຢຊວຍເຖົ້າແກ່ຫຼາຍແລ້ວ ລາວກໍ່ເອີ້ນປະຊາຊົນທັງໝົດຂອງອິດສະລາເອນມາຮ່ວມກັນແລ້ວກ່າວເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ເຊື່ອຟັງບັນຍັດທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດກັບພວກເຂົາທີ່ພູເຂົາຊີນາຍນັ້ນ.ປະຊາຊົນກໍ່ສັນຍາວ່າ: ຈະເຊື່ອຟັງພະເຈົ້າ ແລະເຮັດຕາມບັນຍັດຕ່າງໆຂອງພຣະອົງ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons