unfoldingWord 15 - Kasar Alkawari

unfoldingWord 15 - Kasar Alkawari

Outline: Joshua 1-24

Script Number: 1215

Language: Hausa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

A karshe lokaci yayi da yayan Isra'ila za su shiga Kan'ana, kasar alkawari. Joshua ya aiki yan lekan asiri guda biyu zuwa kasar Kan'aniyawa a birnin Yeriko da aka kare da garu mai karfi. A wannan birnin a kwai wata karuwa mai suna Rahab wadda ta boye yan lekan asiri sa'annan ta taimake su suka tsere. Ta yi wannan ne domin ta gaskanta Allah. Suka yi alkawarin su tsare Rahab da Iyalin ta sa'anda yan Isra'ila suka zo domin halaka Yeriko.

Da yan Isra'ila suka haye kogin Urdun domin su shiga kasar alkawari. Allah ya gaya wa Joshua, "Bari Firistoci su tafi da farko." Sa'anda firistocin suka fara takawa cikin kogin Urdun, ruwan da ke fitowa ya tsaya domin yayan Isra'ila su haye zuwa gefen rafi akan busasshiyar kasa.

Bayanda mutanen suka haye kogin Urdun, Allah ya gaya wa Joshua yadda zai kai hari wa birnin Yeriko mai ikon kwarai. Mutanen suka yi biyyaya ga Allah. kamar yadda Allah ya gaya masu su yi, Sojoji da firistoci suka taka a kewaye da birnin Yeriko sau daya a rana har ranaku shida.

To a rana ta bakwai, Isra'ilawa suka kewaye birnin Yeriko sau bakwai kuma, sa'anda suke kewaya birnin na karshe, sojoji suka yi ihu sa'annan firistoci suka busa kahonsu.

Sa'annan ganuwan Yeriko ya fadi kasa! Isra'ilawa suka halakar da komai a birnin kamar yadda Allah ya umurce su. Rahab da iyalinta ne kawai basu halaka ba, wanda suka zama daya daga cikin kashin Isra'ilawa. Sa'anda sauran mutane da ke zama a Kan'ana suka ji da cewa Isra'ilawa sun halaka birnin Yeriko, sai suka firgita da cewa yayan Isra'ila za su kai masu hari su ma.

Allah ya riga ya yi wa Isra'ilawa umurni kada su yi wata yarjejeniya da wata kabila na mutanen Kan'ana. Amma daya daga cikin kabilar mutanen Kan'ana, wadda a ke kiransu Gibiniyawa. Suka yi wa Joshua karya ce wa su daga wata kasa ne mai nisa da Kan'ana. Suka ce wa Joshua ya yi yarjejeniya da su. Joshua da Isra'ilawa ba su tambayi Allah game da ko daga ina ne Gibiniyawa suke ba. Sai Joshua ya yi yarjejeniya da su.

Isra'ilawa suka yi fushi sa'anda suka gane da cewa Gibiniyawan sun rude su, amma sun rike yarjejeniya da suka yi da su domin sun yi alkawarin a gaban Allah. Bayan wadansu lokatai, sarakunan wadansu kabilu a Kan'ana, Amoriyawa, sun ji da cewa Gibiniyawa sun yi yarjejeniya da Isra'ilawa, sai suka hada babban taro sojoji suka je suka kai wa Gibiyan hari. Sai Gibiniyawan suka aika wa Joshua sako da cewa ya taimake su.

Sai Joshua ya tara sojojin Isra'ila suka yi tafiya dukan dare domin su same Gibiniyawan. Da sassafe suka ba wa sojojin Amoriyawa mamaki sai suka kai masu hari.

Allah ya yi yaki wa Isra'ila a wannnan rana, ya sa Amoriyawan sun rude sai ya aika manyan kankaran duwatsu wanda ya kashe Amoriyawan da yawa.

Allah ya tsai da rana a wuri daya a sarari saboda Isra'ilawa su sami isasshen lokaci domin su kashe Amoriyawan Gaba daya. A wannnan rana, Allah ya ci wa Isra'ilawa babban nasara.

Bayan da Allah ya yi nasara da wadannan sojojin, wadansu kabilun Kan'aniyawa suka taru da yawa domin su kai wa Isra'ila hari. Joshua da Isra'ilawa suka kai masu hari suka hallaka su.

Bayan wannan yaki, Allah ya ba wa kowace kabilar Isra'ila sashin su a kasan alkawari. Sai Allah ya ba wa Isra'ila salama a dukkan iyakokinsu.

Sa'anda Joshua ya tsufa, ya kira dukan mutanen Isra'ila tare. Sai ya tunashe mutanen da su yi wajibi da biyayya da alkawarin da Allah ya yi da Isra'ila a Sinai. Mutanen suka yi alkawari su yi biyayya da Allah su kuma bi umurninsa.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons