unfoldingWord 28 - Ang Batan-on ug Dato nga Pangulo

unfoldingWord 28 - Ang Batan-on ug Dato nga Pangulo

Esquema: Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31; Luke 18:18-30

Número de guión: 1228

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Usa ka adlaw, miadto kang Jesus ang usa ka batan-on ug dato nga pangulo ug nangutana kaniya, “Maayong magtutudlo, unsay akong pagahimoon aron makabaton ko ug kinabuhi nga walay kataposan?” Miingon si Jesus kaniya, “Nganong gitawag mo ako nga ‘maayo’? Usa ra ang maayo, ang Dios. Apan kung gusto nimo makabaton ug kinabuhing walay kataposan, tumana ang mga balaod sa Dios.”

“Asa man ani ang angayan nakong tumanon?” pangutana niya. Mitubag si Jesus, “Ayaw pagpatay. Ayaw panapaw. Ayaw ug pangawat. Ayaw pamakak. Tahora ang imong mga ginikanan, ug higugmaa ang imong isigkatawo sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon.”

Apan miingon ang batan-on nga lalaki, “Natuman na nako kining mga balaora sukad sa bata pa ako. Unsa pay kinahanglan nga akong himoon aron makabaton ko ug kinabuhi nga walay kataposan?” Gitan-aw siya ni Jesus ug nahangawa kaniya.

Mitubag si Jesus, “Kung gusto nimo nga mahimo kang hingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan nimong kabtangan, ug ang halin niini ihatag sa mga kabos, ug aron anaa kay bahandi didto sa langit. Unya balik ug sunod ka kanako.”

Sa pagkadungog niya sa gisulti ni Jesus, naguol siya pag-ayo, tungod kay dato man siya kaayo ug dili niya gusto nga ipanghatag ang tanan niyang mga bahandi. Mitalikod siya ug milakaw palayo kang Jesus.

Ug giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, “Lisod gayod makasulod ang mga dato sa gingharian sa Dios! Sa tinuod, masayon pa sa usa ka kamelyo sa pag-agi sa mata sa dagom kay sa dato nga mosulod sa gingharian sa Dios.”

Pagkadungog sa mga tinun-an sa giingon ni Jesus, natingala sila ug miingon, “Kinsa ra diay ang mangaluwas ani?”

Gitan-aw ni Jesus ang mga tinun-an ug miingon, “Dili kini mahimo sa tawo, apan ang tanan mahimo sa Dios.”

Mitubag si Pedro kang Jesus, “Among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa lang man diay ang among ganti?”

Mitubag si Jesus, “Ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsoon, mga ginikanan, mga anak, ug mga kabtangan tungod ug alang kanako, makadawat ug sobra pa sa usa ka gatos ka bahin ug makadawat ug kinabuhi nga walay kataposan. Apan daghan ang mauna nga maulahi, ug daghan ang maulahi nga mauna.”

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons