unfoldingWord 28 - Ang Batan-on ug Dato nga Pangulo

unfoldingWord 28 - Ang Batan-on ug Dato nga Pangulo

Outline: Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31; Luke 18:18-30

Script Number: 1228

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Usa ka adlaw, miadto kang Jesus ang usa ka batan-on ug dato nga pangulo ug nangutana kaniya, “Maayong magtutudlo, unsay akong pagahimoon aron makabaton ko ug kinabuhi nga walay kataposan?” Miingon si Jesus kaniya, “Nganong gitawag mo ako nga ‘maayo’? Usa ra ang maayo, ang Dios. Apan kung gusto nimo makabaton ug kinabuhing walay kataposan, tumana ang mga balaod sa Dios.”

“Asa man ani ang angayan nakong tumanon?” pangutana niya. Mitubag si Jesus, “Ayaw pagpatay. Ayaw panapaw. Ayaw ug pangawat. Ayaw pamakak. Tahora ang imong mga ginikanan, ug higugmaa ang imong isigkatawo sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon.”

Apan miingon ang batan-on nga lalaki, “Natuman na nako kining mga balaora sukad sa bata pa ako. Unsa pay kinahanglan nga akong himoon aron makabaton ko ug kinabuhi nga walay kataposan?” Gitan-aw siya ni Jesus ug nahangawa kaniya.

Mitubag si Jesus, “Kung gusto nimo nga mahimo kang hingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan nimong kabtangan, ug ang halin niini ihatag sa mga kabos, ug aron anaa kay bahandi didto sa langit. Unya balik ug sunod ka kanako.”

Sa pagkadungog niya sa gisulti ni Jesus, naguol siya pag-ayo, tungod kay dato man siya kaayo ug dili niya gusto nga ipanghatag ang tanan niyang mga bahandi. Mitalikod siya ug milakaw palayo kang Jesus.

Ug giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, “Lisod gayod makasulod ang mga dato sa gingharian sa Dios! Sa tinuod, masayon pa sa usa ka kamelyo sa pag-agi sa mata sa dagom kay sa dato nga mosulod sa gingharian sa Dios.”

Pagkadungog sa mga tinun-an sa giingon ni Jesus, natingala sila ug miingon, “Kinsa ra diay ang mangaluwas ani?”

Gitan-aw ni Jesus ang mga tinun-an ug miingon, “Dili kini mahimo sa tawo, apan ang tanan mahimo sa Dios.”

Mitubag si Pedro kang Jesus, “Among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa lang man diay ang among ganti?”

Mitubag si Jesus, “Ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsoon, mga ginikanan, mga anak, ug mga kabtangan tungod ug alang kanako, makadawat ug sobra pa sa usa ka gatos ka bahin ug makadawat ug kinabuhi nga walay kataposan. Apan daghan ang mauna nga maulahi, ug daghan ang maulahi nga mauna.”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons