unfoldingWord 50 - Yesuusi Yaana

unfoldingWord 50 - Yesuusi Yaana

Outline: Matthew 13:24-42; 22:13; 24:14; 28:18; John 4:35; 15:20; 16:33; 1 Thessalonians 4:13-5:11; James 1:12; Revelation 2:10; 20:10; 21-22

Script Number: 1250

Language: Gofa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Aadhida 2,000 laythatan, alame kumethan de7iya asay, Yesuus Kiristtoosaba si7ishe gam7idosona. Woosa keethi diccishe de7ees; Yesuusi wode wurssethan simmanaw de7ees; I ha77i yoonna ixxikokka yaana gidi odida ba qaala naagees.

Yesuusa yuussa nuuni naagishe, geeshshinne Xoossay bonchetiya ogen daana mela Xoossay koyees. Iya kawotethabaa haratas odana mela koyees. Yesuusi sa7a bolla de7iya wode, “Asa ubbaas markka gidana mela Xoossaa kawotethaa Wonggelay biitta ubban odettana; hessafe guye, wurssethay yaana” yaagidi ba tamaaretas odis.

Daro asi ha77ika, Yesuusabaa si7ibeenna; Yesuusi salo simmanaappe sinthe, wonggelaa asa ubbaas odana mela kiittis. I enttako, «Biitta ubbaa bidi asa ubbaas Wonggelaa odite; kathaa shiishiya wodey gakkis” yaagis.

Gujjidikka Yesuusi, “Aylley ba godaappe aadhdhenna; alamey hinttena ixxiko koyrottidi tana ixxidaysa akeekite; ta gaason hinttena un7ethana; wodhana. Ha sa7an hintte waaye ekkikokka, aykkoy baawa; minnite taani Xalahiya xoonas. Hintte wurssethi gakkanaw minniko, attana” yaagis.

Yesuusi, alame wurssethan asa bolla gakkanaw de7iya waaya qonccisanaw issi taarike odis. I enttako, “Issi asi ba gadiyan zerethi zeris; shin asi ubbay dhiskkin morkkey yidi gisttiya giddon leeshsho zeridi bis” yaagis.

Gisttey diccidi ayfiyaa wode leeshshoy iya giddon benttis. Gadiya godaa aylleti, “Godaw, neeni ne gadiyan lo77o zerethi zerabikii? Yaatin, leeshshoy awuppe yide?” yaagidi oychidosona. Goday, “Hessa morkkey zeris” yaagis.

Aylleti godaa, “Nuuni bidi leeshshuwa shoddinoo?” yaagidosona. Shin I, “Akkay, bochchofite; hintte leeshshuwa shoddays gishin gisttey shodettana. Caka wodey gakkanaw issife dicco. He wode leeshshuwa maxidi taman xuuggite; shin gisttiya shiishidi ta shaaliyan qolite” yaagis.

Iya tamaaretas he leemsuwa birshethay gelonna ixxin, birshshethaa odana mela Yesuusa oychidosona. Yesuusi zaaridi, “Lo77o zerethaa zeriday Asa Na7a. Goshshay ha alamiya; lo77o zerethay salo kawotethaa nayta” yaagis.

“Leeshshoy Xalahe nayta; leeshshuwa zeriday morkkiya Xalahe. Caka wodey, wodiya wurssethaa; cakkeysati kiitanchota.”

“Wodiya wurssethan, kiitanchoti, Xalahe bagga gidida asaa ubbaa shiishidi to7onna taman yeggana; yan entti yeekkana; ache garccana. Shin xilloti bantta Aawa kawotethan awada poo7ana.”

Yesuusi, alame wurssethay gakkanaappe sinthe duge sa7a simmanaysa odis. I kase bidaysatho hanidi yaana; hessika, I asho ma77idi yaana; salo shaarara simmana. Yesuusi simmiya wode, hayqqida issi issi ammaniya asi hayqoppe denddidi iyara gahettana.

He wode, de7on de7iya ammaniya asay salo eketidi, hayqoppe denddida ammaniya asaara gahettana. Yan ubbay Yesuusara gidana; hessafe guye, Yesuusi ba asaara polo ufaysaninne issifetethan merinaw daana.

Yesuusi bana ammaniya asa ubbaas kallacha immanaw qaala gelis. Entti polo sarotethan merinaw Xoossaara kawotana.

Gidoshin, bana ammanonna asaa bolla Xoossay pirddana. Merinaw yeekkiyanne bantta achaa garcciya bessan, si7oolen, entta yeggana. Merinaw to7onna taman xuugettana; guxuneti merinaw entta mishe daana.

Yesuusi sa7a simmiya wode, Xalahiyanne iya kawotethaa kumethi dhaysana. Xalahey, Xoossaa kiitetonna ixxidi, bana kaallida asaara merinaw to7onna taman, si7oolen, yegettana.

Addaameynne Hewaanna, Xoossaa kiitetonna ixxidi, nagara ha alamiya ehida gisho, Xoossay alamiya qanggidi, dhaysanaw qoppis. Shin, issi gallas, polo gidida ooratha salonne sa7a Xoossay medhdhana.

Yesuusi ba asaara he ooratha sa7an daana; sa7a ubban merinaw kawotana. I, afuthi ubbaa quchana; hizappe waayey, azzanoy, yeehoy, harggey, woy hayqoy deenna. Yesuusi, saronne suure ba asaa haarana; merinaw ba deriyara gidana.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons