unfoldingWord 22 - Yohaannisa Yeletethaa

unfoldingWord 22 - Yohaannisa Yeletethaa

Outline: Luke 1

Script Number: 1222

Language: Gofa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Kase Xoossay, kiitanchotanne nabeta baggara ba asaas odis. Gidoshin, Xoossay oda aggin, oyddu xeetu laythi aadhdhis. Qoppona de7ishin, issi gallas Zakkariyaasa geetetiya cima kahiniyakko Xoossaa kiitanchoy kiita ekkidi yis. Zakkaryaasinne Elssabeexa Xoossaa bonchiya asi, shin Elssabeexa maynthi gidiya gisho enttaw na7i baawa.

Kiitanchoy Zakkaryaasakko, “Ne machiya Elssabeexa adde na7a yelana, neeni, iya Yohaannisa gada sunthana. I, Geeshsha Ayyaanan kumana; Xoossa deriya Kiristtoosa yuussas giigsana” yaagis. Zakkaryaasi zaaridi, “Ta hessa aybin erane? Taaranne ta machera cimida” yaagis.

Kiitanchoy zaaridi, “Taani Xoossaa sinthan eqqiya Gabreele. Ha mishirachuwa new odana mela tana Xoossay kiittis. Ta qaala neeni ammanonna ixxida gisho, na7ay yelettana gakkanaw neeni muume gidana” yaagis. Yaatin, Zakkaryaasi soheera muume gidis; kiitanchoy Zakkaryaasappe shaahettis; Zakkaryaasi ba soo simmis; iya machiya kanthatasu.

Elssabeexa qanthatin usppun ageena gidiya wode, he kiitanchoy qopponna Mayraamo geetetiya Elssabeexi dabbees qonccis. Iya Yoosefa geetetiya addiyas oyshetada uttida geela7o. Kiitanchoy ikko, “Neeni qanthatana; adde na7a yelana, iya sunthaa Yesuusa gada sunthana; I, Ubbaafe Bolla Xoossaa na7aa geetetidi xeegettana; I merinaw haarana” yaagis.

Mayraama zaarada, “Hessi waanidi hananee? Taani adde erikke” yaagasu. Kiitanchoy zaaridi, “Geeshsha Ayyaanay ne bolla wodhdhana, Ubbaafe Bolla Xoossaa wolqqay ne bolla kuyattana. Hessa gisho, yelettiya na7ay Xoossaa Na7a geetetana” yaagis. Mayraama kiitanchoy odidaysa ammanada ekkasu.

Kiitanchoy Mayraamis odi simmin, Mayraama Elssabeexo be7anaw basu. Elssabeexa, Mayraami sarothuwa si7ida wode, I ulon de7iya na7ay guppis. Maccasati, Xoossay enttaw oothidaba ubbaas enttara Xoossaa galatidosona. Mayraama Elssabeexi matan heedzu ageena gam7idaappe guye ba soo simmasu.

Elssabeexa adde na7a yelidaappe guye, Zakkaryaasinne Elssabeexa, Xoossay entta kiitidaysada na7aa Yohaannisa gidi sunthidosona. He wode zakkaryaasa doonay dooyetin odettis. Zakkaryaasi, “Ba asaa wozida Xoossay galateto. Na7aw, neeni Ubbaafe Bolla Xoossaa nabe geetettana. Entta nagaray qushettin, entti atotethi demmana ogiya Xoossaa deriyas neeni odana” yaagis.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?