unfoldingWord 22 - Ang Pagkatawo ni Juan

unfoldingWord 22 - Ang Pagkatawo ni Juan

Outline: Luke 1

Script Number: 1222

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Kaniadto, nakigsulti ang Dios sa iyang mga katawhan pinaagi sa mga anghel ug mga propeta. Apan wala siya makig-istorya kanila sulod sa 400 ka tuig. Unya sa kalit lang, naay anghel nga miadto kang Zacarias aron ipaabot ang mensahe sa Dios. Matinumanon sa Dios si Zacarias ug si Elizabet nga iyang asawa, apan wala gayod makaanak si Elizabet.

Giingnan sa anghel si Zacarias, “Manganak ug lalaki ang imong asawa. Nganli siya ug Juan. Mapuno siya sa Balaang Espiritu, ug andamon niya ang mga tawo sa pag-abot sa Mesiyas!” Mitubag si Zacarias, “Tigulang na kaayo ’mi aron makaanak! Unsaon man nako pagkahibalo nga matuman na?”

Mitubag ang anghel, “Gipadala ako sa Dios aron pagsulti kaninyo niining maayong balita. Ug tungod kay wala ka man motuo, maamang ka hangtod nga matawo ang bata.” Diha-diha, dili na makasulti si Zacarias. Unya mibiya na ang anghel, ug mipauli na usab si Zacarias. Unya nagmabdos na ang iyang asawa.

Sa dihang unom na ka bulan nga buntis si Elizabet, mipakita na usab ang anghel kang Maria nga paryente ni Elizabet. Ulay siya nga babaye ug gipamalay-an na sa usa ka tawo nga ginganlan ug Jose. Miingon ang anghel, “Magmabdos ka ug manganak ug lalaki. Nganli siya ug Jesus. Mahimo siya nga anak sa Labing Gamhanan nga Dios ug maghari sa walay kataposan.”

Mitubag si Maria, “Unsaon man ana pagkahitabo nga ulay man ako?” Ug gipasabot siya sa anghel, “Duawon ka sa Balaang Espiritu, ug kunsaran ka sa gahom sa Dios. Mao nga ang bata balaan, ug Anak sa Dios.” Mituo si Maria ug gidawat ang gisulti sa anghel.

Pagkahuman ug istorya sa anghel kang Maria, miadto na dayon siya kang Elizabet. Milihok ang bata sa sabakan ni Elizabet sa dihang nadungog niya ang tingog ni Maria nga nangayo ug katahoran. Nalipay ang mga babaye sa gibuhat sa Dios kanila. Mipuyo si Maria uban kang Elizabet sulod sa tulo ka bulan, ug unya mipauli siya.

Unya nanganak na si Elizabet, ug lalaki ang ilang anak ni Zacarias, ug ginganlan nila kang Juan, sumala sa gisugo sa anghel. Unya si Zacarias nga naamang, gipasulti na usab sa Dios. Miingon si Zacarias, “Daygon ang Dios, tungod kay wala na niya kalimti ang iyang katawhan! Ikaw anak, tawgon ka nga propeta sa Dios nga Labaw’ng Makagagahom, ug sultihan mo ang ang mga tawo kung unsaon nga mapasaylo sila sa ilang mga sala!”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons