unfoldingWord 48 - Si Jesus ang Gisaad Nga Mesiyas

unfoldingWord 48 - Si Jesus ang Gisaad Nga Mesiyas

Outline: Genesis 1-3, 6, 14, 22; Exodus 12, 20; 2 Samuel 7; Hebrews 3:1-6, 4:14-5:10, 7:1-8:13, 9:11-10:18; Revelation 21

Script Number: 1248

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibotan, ang tanan hingpit ug wala pay sala. Naghigugmaay si Adan ug Eva, ug ilang gimahal ang Dios. Walay pay sakit ug kamatayon. Mao kini ang gusto nga paagi sa Dios alang sa kalibotan.

Misulti si Satanas pinaagi sa bitin didto sa tanaman aron mailad niya si Eva. Unya nakasala si Eva ug si Adan batok sa Dios. Tungod kay nakasala sila, ang tanang tawo sa kalibotan magsakit na ug mamatay.

Tungod kay nakasala sila Adan ug Eva, adunay dili maayo nga nahitabo. Nahimo silang kaaway sa Dios. Ug tungod niini, ang tanang tawo nga nahimugso sa kalibotan aduna nay sala ug kaaway na usab sa Dios. Naguba ang relasyon sa Dios ug sa mga tawo tungod sa sala. Apan adunay plano ang Dios nga mabalik kini nga relasyon.

Nagsaad ang Dios nga usa sa kaliwatan ni Eva maoy modugmok sa ulo ni Satanas, ug si Satanas maoy mosamad sa iyang tikod. Nagpasabot kini nga patyon ni Satanas ang Mesiyas, apan banhawon siya pag-usab sa Dios. Ang Mesiyas ang moguba sa gahom ni Satanas hangtod sa kahangtoran. Paglabay sa daghang katuigan, gibutyag sa Dios nga si Jesus mao ang Mesiyas.

Sa dihang giguba sa Dios ang tibuok kalibotan pinaagi sa lunop, naghatag siya ug bangka nga moluwas sa mga tawo nga mituo kaniya. Sa susamang paagi, ang tanang tawo mamatay tungod sa ilang mga sala, apan gihatag sa Dios si Jesus aron moluwas sa tanan nga motuo kaniya.

Sa daghang katuigan, ang mga pari nagpadayon sa paghatag ug halad ngadto sa Dios alang sa mga tawo aron ipakita kanila ang silot nga angay nilang madawat tungod sa ilang mga sala. Apan kini nga mga halad dili makawala sa ilang mga sala. Si Jesus ang Labaw nga Pangulong Pari. Dili siya sama sa ubang mga pari, tungod kay iyang gihalad ang iyang kaugalingon aron mawala ang mga sala sa tanang mga tawo sa kalibotan. Si Jesus ang hingpit nga pangulong pari kay iyang gikuha ang silot sa tanan nga sala nga nabuhat sa tawo.

Miingon ang Dios kang Abraham,”Pinaagi kanimo, tanang grupo sa mga tawo sa kalibotan mapanalanginan.” Kaliwat ni Abraham si Jesus busa ang tanan nga mga grupo sa mga tawo mapanalanginan usab pinaagi kang Jesus. Ang tanan nga mituo kang Jesus maluwas gikan sa sala ug mahimong espirituhanong kaliwat ni Abraham.

Sa dihang giingnan sa Dios si Abraham nga iyang ihalad ang iyang anak nga si Isaac, gihatagan siya sa Dios ug karnero nga maoy ihalad puli sa iyang anak, nga mao si Isaac. Kitang tanan angay nga mamatay tungod sa atong mga sala, apan gihatag sa Dios si Jesus, ang Nating Karnero sa Dios, isip halad aron mamatay puli kanato.

Sa dihang nagpadala ang Dios sa pinakaulahi nga katalagman sa Ehipto, giingnan niya ang matag pamilya nga Israelinhon nga mag-ihaw ug hingpit nga nating karnero ug ikatag ang dugo niini sa ibabaw ug sa mga kilid sa ilang pultahan. Sa dihang nakita na sa Dios ang dugo, nisaylo lang siya sa ilang mga balay ug wala niya gipatay ang kinamagulangan nga anak nga lalaki. Ila kining gitawag nga Pista sa Pagsaylo.

Si Jesus ang atong Nating Karnero sa Pagsaylo. Hingpit siya ug walay sala sa dihang siya gipatay sa panahon sa pagsaulog sa Pagsaylo. Bisan kinsa nga motuo kang Jesus, pagabayaran ang iyang mga sala sa dugo ni Jesus ug dili na siya silotan sa Dios.

Naghimo ang Dios ug kasabotan sa mga Israelita, ang iyang pinili nga katawhan. Apan ang Dios naghimo ug Bag-ong Kasabotan nga alang na sa tanang tawo. Tungod niining Bag-o nga Kasabotan, si bisan kinsa nga gikan sa grupo sa mga tawo nga motuo kang Jesus maapil na sa iyang katawhan.

Usa ka bantogan nga propeta si Moises ug gisangyaw niya ang pulong sa Dios. Apan si Jesus ang pinakalabaw nga propeta sa tanan. Dios siya, busa ang tanan nga iyang gibuhat ug giingon, buhat ug pulong sa Dios. Mao kini ang hinungdan nganong gitawag si Jesus nga Pulong sa Dios.

Nisaad ang Dios kang David nga usa sa iyang kaliwat maghari sa iyang katawhan hangtod sa kahangtoran. Tungod kay si Jesus ang Anak sa Dios, ug ang Mesiyas, siya ang tinuyo nga kaliwat ni David nga makahari hangtod sa kahangtoran.

Si David ang hari Israel, apan si Jesus ang hari sa langit ug sa tibuok kalibotan. Mobalik siya ug maghari sa iyang gingharian uban ang hustisya ug kalinaw, hangtod sa walay kataposan.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons