unfoldingWord 46 - ໂປໂລກັບໃຈມາເປັນຄຣິສຕຽນ

unfoldingWord 46 - ໂປໂລກັບໃຈມາເປັນຄຣິສຕຽນ

Outline: Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

Script Number: 1246

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ໂຊໂລຄືຊາຍໜຸ່ມຜູ້ທີ່ຖືເສື້ອຄຸມຂອງບັນດາຄົນທີ່ຂ້າສະເຕຟາໂນໄວ້ຕອນທີ່ຄົນທັງຫຼາຍກຳລັງຂ້າສະເຕຟາໂນ. ລາວບໍ່ໄດ້ເຊື່ອພຣະເຢຊູ ສະນັ້ນລາວຈຶ່ງຂົ່ມເຫັງບັນດາຄົນທັງຫຼາຍທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ. ລາວໄດ້ເຂົ້າໄປໃນແຕ່ລະເຮືອນໃນເຢຣູຊາເລັມເພື່ອຈັບເອົາຜູ້ທີ່ເຊື່ອທັງຜູ້ຍິງແລະຜູ້ຊາຍຂັັງໄວ້ໃນຄຸກ. ນັກບວດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຊໂລເດີນທາງໄປຍັງເມືອງດາມັສກັດເພື່ອໄປຈັບກຸມພວກຄຣິສຕຽນແລະນຳກັບມາຍັງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ.

ໃນຂະນະທີ່ໂຊໂລກຳລັງເດີນທາງໄປເມືອງດາມັສກັດ ມີແສງຈາກສະຫວັນສ່ອງລົງມາໃສ່ລາວແລ້ວລາວກໍລົ້ມລົງພື້ນ. ໂຊໂລໄດ້ຍິນສຽງໃຜບາງຄົນເວົ້າວ່າ, “ໂຊໂລ! ໂຊໂລເອີຍ! ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຂົ່ມເຫັງເຮົາ?” ໂຊໂລຖາມຄືນວ່າ, “ນາຍທ່ານແມ່ນຜູ້ໃດນໍ?” ພຣະເຢຊູຈຶ່ງໄດ້ຕອບລາວວ່າ, “ເຮົາແມ່ນເຢຊູຜູ້ທີ່ເຈົ້າກຳລັງຂົ່ມເຫັງ!”

ເມື່ອໂຊໂລລຸກຂຶ້ນ ເພິ່ນກໍບໍ່ເຫັນຮຸ່ງ. ເພື່ອນຂອງເພິ່ນໄດ້ນຳເພິ່ນເຂົ້າໄປໃນເມືອງດາມັສກັດ. ໂຊໂລບໍ່ໄດ້ກີນຫຼືດື່ມສິ່ງໃດເປັນເວລາ3ວັນ.

ຍັງມີສາວົກຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ ອານາເນຍ. ພຣະເຈົ້າຊົງບອກກັບລາວວ່າ, “ຈົ່ງໄປເຮືອນທີ່ໂຊໂລກຳລັງພັກຢູ່ ແລ້ວວາງມືໃສ່ລາວເພື່ອລາວຈະໄດ້ເຫັນຮຸ່ງອີກຄັ້ງ.” ແຕ່ອານາເນຍວ່າ: "ນາຍເຈົ້າເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຍິນມາວ່າຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ຂົ່ມເຫັງບັນດາຜູ້ທີ່ເຊື່ອທັງຫຼາຍ.” ພຣະເຈົາຊົງຕອບລາວວ່າ: “ຈົ່ງໄປໂລດ! ເຮົາໄດ້ເລືອກລາວໄວ້ເພື່ອປະກາດນາມຊື່ຂອງເຮົາໃຫ້ກັບພວກຢິວແລະຊົນຊາດອື່ນໆ. ລາວຈະຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານຍ້ອນນາມຂອງເຮົາ.”

ສະນັ້ນອານາເນຍຈຶ່ງໄປເພື່ອວາງມືໃສ່ໂຊໂລແລະກ່າວວ່າ, “ພຣະເຢຊູຜູ້ທີ່ປະກົດແກ່ທ່ານໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງມາທີ່ນີ້ນັ້ນໄດ້ສົ່ງຂ້ອຍມາຫາເຈົ້າ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄດ້ເຫັນຮຸ່ງອີກຄັ້ງແລະຈະໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍລິດພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.” ທັນໃດນັ້ນໂຊໂລກໍສາມາດເຫັນຮຸ່ງໄດ້ອີກຄັ້ງ ແລ້ວ ອານາເນຍກໍໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບບັບຕິສະມາ. ຈາກນັ້ນໂຊໂລກໍຮັບປະທານອາຫານແລະກໍມີແຮງຂຶ້ນມາ.

ທັນໃດນັ້ນ, ໂຊໂລກໍເລີ່ມປະກາດກັບຊາວຢິວທີ່ຢູ່ໃນເມືອງດາມັສກັດ ໂດຍກ່າວວ່າ, “ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ!” ພວກຢິວພາກັນປະຫຼາດໃຈທີ່ເຫັນວ່າຊາຍຄົນທີ່ພະຍາຍາມທຳລາຍຜູ້ທີ່ເຊື່ອ ກັບມາຮັບເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ! ໂຊໂລໄດ້ບອກເຫດຜົນກັບພວກຢິວແລະ ພິສູດໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເມຊີອາ.

ຫຼາຍມື້່ຜ່ານໄປ ພວກຢິວໄດ້ພາກັນວາງແຜນທີ່ຈະຂ້າໂຊໂລ. ໃນຄືນໜຶ່ງ ພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງຄົນອອກໄປເຝົ້າເບິ່ງລາວຢູ່ປະຕູເມືອງເພື່ອກຽມທີ່ຈະຂ້າລາວ. ແຕ່ໂຊໂລໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບແຜນການນັ້ນ, ໝູ່ຂອງລາວຈຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ລາວໜີອອກໄປຈາກເມືອງດາມັສກັດໂດຍໃຫ້ລາວນັ່ງໃນກະຕ່າແລ້ວຄ່ອຍໆປ່ອຍກະຕ່າລົງໄປນອກກຳແພງເມືອງ. ຫຼັງຈາກທີ່ໂຊໂລໄດ້ໜີອອກໄປຈາກເມືອງດາມັສກັດແລ້ວ ລາວກໍຍັງສືບຕໍ່ປະກາດເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູ.

ໂຊໂລໄດ້ເດີນທາງກັບໄປຍັງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມເພື່ອພົບກັບບັນດາສາວົກຄົນອື່ນໆ, ແຕ່ພວກເຂົາກໍຍັງມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານລາວຢູ່. ແລ້ວກໍມີສາວົກຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ ບາຣະນາບານຳໂຊໂລເຂົ້າໄປຫາພວກອັກຄະສາວົກແລ້ວເລົ່າໃຫ້ພວກເຂົາຟັງເຖິງການປະກາດຢ່າງກ້າຫານຂອງໂຊໂລໃນເມືອງດາມັສກັດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກສາວົກຄົນອື່ນໆຈຶ່ງຍອມຮັບໂຊໂລ.

ຄົນທີ່ເຊື່ອບາງຄົນໄດ້ໜີອອກຈາກການຂົ່ມເຫັງໃນເຢຣູຊາເລັມແລ້ວອອກໄປປະກາດເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ເມືອງອັນຕີໂອເຂຍ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂຍບໍ່ແມ່ນຄົນຢິວ ແຕ່ໃນຊ່ວງທຳອິດກໍມີຄົນຫຼາຍໃນພວກເຂົາກາຍເປັນຜູ້ທີ່ເຊື່ອ. ບາຣະນາບາແລະໂຊໂລໄດ້ອອກໄປສັ່ງສອນພວກຄົນທີ່ເຊື່ອໃໝ່ເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໃນເລື່ອງຂອງອົງພຣະເຢຊູ ແລະ ເພື່ອເສີມກຳລັງໃຫ້ກັບຄຣິສຕະຈັກ. ບັນດາຜູ້ທີ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂຍໄດ້ຖືກເອີ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດວ່າ, “ຊາວຄຣິສຕຽນ.”

ມື້ໜຶ່ງໃນຂະນະທີ່ຄຣິສຕຽນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂຍກຳລັງຖືສິນອົດແລະພາວະນາອະທິຖານຢູ່ນັ້ນ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກໍກ່າວກັບພວກເຂົາວ່າ, “ຈົ່ງຕັ້ງບາຣະນາບາ ແລະ ໂຊໂລທັງສອງໃຫ້ອອກມາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເອີ້ນພວກເຂົາໃຫ້ເຮັດ.” ສະນັ້ນ ຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງອັນຕີໂອເຂຍໄດ້ພາວັນນາອະທິຖານເພື່ອບາຣະນາບາແລະໂຊໂລ ແລະວາງມືໃສ່ພວກເຂົາ. ແລ້ວພວກເຂົາກໍສົ່ງທັງສອງຄົນອອກໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດເລື່ອງຂອງອົງພຣະເຢຊູຢູ່ຕາມບ່ອນຕ່າງໆ. ບາຣະນາບາແລະໂຊໂລໄດ້ສັ່ງສອນປະຊາຊົນຈາກກຸ່ມໜຶ່ງໄປຫາອີກກຸ່ມໜຶ່ງ ແລະກໍມີຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບເຊື່ອໃນອົງພຣະເຢຊູ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons