unfoldingWord 46 - Phawloosi Ammaniya Asi Gidis

unfoldingWord 46 - Phawloosi Ammaniya Asi Gidis

Outline: Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

Script Number: 1246

Language: Gofa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Isxifaanose wodhida asaa afila naagida na7atethay Saawula geetettees. He wode I Yesuusa ammanenna; Yerusalaamen sooppe soo yuuyidi, ammaniya asaa, maccanne addiya oykkidi, qasho keethi gelsees. Ammaniya asaa oykkidi, Yerusalaame ehana mela kahine halaqaappe dabddaabbe ekkidi Damasqo bis.

Saawuli Damasqo bishin, saloppe wolqqaama poo7oy iya yuushuwan poo7is; yaatin, I sa7an kunddis. Issi asi, “Saawula, Saawula, tana ays goodday?” yaagishin si7is. Saawuli, “Godaw, neeni oonee?” yaagidi oychis. Yesuusi zaaridi, “Taani, neeni gooddiya Yesuusa” yaagis.

Saawuli kunddida bessaafe denddiya wode xeellanaw xoonettis; yaatin iya laggeti kaalethidi Damasqo efidosona. Saawuli heedzu gallas kumethi kathi mibeenna; haathe uybeenna.

Damasqqon Hananiya geetetiya issi ammaniya asi de7ees. Xoossay iya, “Denddada, Saawuli de7iya bessaa ba; I xeellana mela ne kushiya iya bolla wotha” yaagis. Shin, Hananey zaaridi, “Ha uray ammaniya asaa ay mela gooddidaako taani si7as” yaagis. Shin Xoossay, “Saawuli Ayhude gidonna asaas, kawotasinne Isra7eele asaas ta sunthaa awaajana mela taani iya dooras. I ta sunthaa gisho, waaye ekkanaw bessees” yaagis.

Hessa gisho, Hananey Saawulakko bis; ba kushiya iya bolla wothidi, “Ta ishaw Saawula, neeni yaa ogiyan new bentida Yesuusi, neeni xeellana melanne Geeshsha Ayyaanan kumana mela tana neekko kiittis” yaagis. Saawuli ellesidi, xeellis; Hananey iya xammaqis; Saawuli kathi midi xaalis.

Saawuli ellesidi, “Yesuusi Xoossaa na7a” yaagidi, Damasqon de7iya Ayhudetas sabbakis. Ayhudeti, ammaniya asaa dhayssanaw gooddiya uray, ha77i baw ammanidaysa be7idi malaaletidosona. Yesuusi, Kiristtoosa gideysa ersanaw Ayhudetara palamidi entta ammanthis.

Daro gallasappe guye, Ayhudeti Saawula wodhanaw zorettidosona. Entti iya wodhanaw katamaa penggiya naagiya asata iyaakko kiitidosona. Shin Ayhudeti bana wodhanaw qoppidaysa Saawuli si7is; iya laggeti, I kessi ekkana mela oothidosona. Issi qamma daachon wothidi, katamaa gimbbe dirssaa bollar wodhisidosona. Saawuli Damasqofe kessi ekkidaappe guye Yesuusaba sabbakis.

Saawuli Yesuusa tamaaretara gahettanaw Yerusalaame bis; shin entti iya be7idi babbidosona. He wode Barnnabaasi, Saawula hawaaretakko efidi, Damasqqon yayyonna Yesuusa sunthan waatidi odidaakko enttaw geeshshidi odis. Iyaappe guye, hawaareti iya ekkidosona.

Yerusalaamen denddida goodaappe baqatida issi issi ammaniya asati Yesuusaba Anxookiyan sabbakidosona. Anxookiyan de7iya daro asay Ayhude gidokona; shin guutha woden daro asay ammanidosona. Barnnabaasaranne Saawulara oorathi ammanida asaa tamaarsanawnne woosa keethaa minthethanaw yaa bidosona. Anxookiyan de7iya ammaniya asay “Kiristtaane” geetettidi koyro xeegetidosona.

Issi gallas Anxookiyan de7iya ammaniya asay woossishenne xoomishe de7ishin, Geeshsha Ayyaanay, “Taani xeegida oosuwas Barnnabaasanne Saawula taw dummayite” yaagis. Hessa gisho, entti xoomidaappenne woossidaappe guye, bantta kushiya entta bolla wothidosona. Hessafe guye, dumma dumma bessan Yesuusaba sabbakana mela yeddidosona. Barnnabaasaranne Saawulara dumma dumma asaa tamaarsidosona; daro asay Yesuusa ammanidosona.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons