unfoldingWord 46 - Bulus ya zama Kirista

unfoldingWord 46 - Bulus ya zama Kirista

Outline: Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

Script Number: 1246

Language: Hausa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Shawulu ne saurayin da yayi tsaron tufafin mutanen da suka kashe Istifanus. Bai gaskanta da Yesu ba, saboda haka ya tsananta wa masu bi. Yana bi gida gida a Urushalima, domin ya kama maza da mata ya jefa su a kurkuku. Baban firist ya ba wa Shawulu izini ya je birnin Dimashku ya kama masu bi a can, ya dawo da su Urushalima.

Yayinda Shawulu ya ke kan hanyarsa zuwa Dimashku, sai wani haske daga sama ya haskaka kewaye da shi, sai ya fadi kasa, Shawulu ya ji wani ya ce, ''Shawulu, Shawulu me yasa kake tsananta mani?" Shawulu ya tambaya. "Wanene kai Ubangiji?" Yesu ya amsa masa "Ni ne Yesu. Kana tsananta mani!''

Da Shawulu ya tashi, bai iya gani ba, Sai da abokan sa suka bishe shi zuwa cikin Dimashku. Shawulu bai ci ko ya sha ba, har kwana uku.

Akwai wani almajiri a Dimashku mai suna Hananiya, Allah ya ce masa, "Ka je gidan da Shawulu ya ke zama, ka dibiya hannun ka a kansa domin ya sami gani kuma." Amma Hananiya ya ce, Ubangiji, na ji yadda mutumin nan yake tsananta wa masu bi. Allah ya amsa masa, ''Jeka! Na zabe shi domin ya yi shelar suna na ga Yahudawa da kuma wadansu mutane na wassu kabilu. Zai sha wahala masu yawa domin suna na.''

Sa'annan Hananiya ya tafi wurin Shawulu ya dibiya hannun sa akan sa, ya ce, "Yesu, wanda ya bayyana a gare ka a hanyar ka zuwa nan, ya aike ni wurin ka domin ka sami gani ka kuma cika da Ruhu Mai Tsarki." Nandanan Shawulu ya iya gani kuma, Hananiya ya yi masa baftisma. Sai Shawulu ya ci abinci, sai karfin sa ya komo.

Nandanan, Shawulu ya fara yi wa Yahudawa da ke Dimashku wa'azi, cewa, "Yesu shine Dan Allah!" Yahudawa suka yi mamaki suna cewa mutumin da ya yi kokari ya hallakar da masu bi shi ma yanzu ya bada gaskiya ga Yesu! Shawulu ya ci gaba da ba da hujjoji masu kyau wa Yahudawa, da suke nuna cewa Yesu shine Almasihu.

Bayan kwanaki da yawa, Yahudawa suka yi shiri domin su kashe Shawulu. Suka aiki mutane su yi fakon sa a kofofin birnin domin su kashe shi. Amma Shawulu ya sami labarin wannan shiri, sai abokan sa suka taimake shi ya tsere. Wani dare suka saukar da shi ta bisan ganuwar birnin a cikin kwando. Bayan Shawulu ya tsere daga Dimashku, ya ci gaba da wa'azi akan Yesu.

Shawulu ya tafi Urushalima domin ya sadu da almajiran, amma suka ji tsoron sa. Sa'annan wani mai bin Almasihu mai suna Barnabas ya dauki Shawulu ya kai shi wurin manzannin, ya gaya masu yadda Shawulu ya yi wa'azi da gabagadi a Dimashku. Bayan wannan, almajiran suka karbi Shawulu.

Wadansu masu bi da suka tsere wa tsanani a Urushalima, suka tafi da nisa zuwa birnin Antakiya, suka kuma yi wa'azi akan Yesu. Yawancin mutanen da suke a Antakiya ba Yahudawa ba ne, amma da farkon nan yawancin su suka zama masu bada gaskiya. Shawulu da Barnabas suka tafi can su kara koyar wa sabobbin masu bada gaskiya game da Yesu su kuma karfafa Ikkilisiya. A garin Antakiya ne aka fara kiran masu bi "Kiristoci."

Wata rana, sa'anda Kiristoci a Antakiya suna azumi da addua, sai Ruhu Mai Tsarki ya ce masu, "Ku kebe mani Barnabas da Shawulu domin aikin da na rigaya na kira su su yi" Sai Ikkilisiya da ke Antakiya ta yi wa Barnabas da Shawulu addu'a suka dibiya hannuwa a kansu. Sa'anan suka aike su, su je su yi wa'azin labari mai dadi akan Yesu a wurare da yawa. Barnabas da Shawulu suka koyar da mutane daga kabilu dabam dabam, mutane da yawa kuma suka ba da gaskiya ga Yesu.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons