unfoldingWord 38 - ພຣະເຢຊູຖືກທໍລະຍົດ

unfoldingWord 38 - ພຣະເຢຊູຖືກທໍລະຍົດ

Outline: Matthew 26:14-56; Mark 14:10-50; Luke 22:1-53; John 18:1-11

Script Number: 1238

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ທຸກໆປີພວກຢິວໄດ້ພາກັນສະຫຼອງປັດສະຄາ. ການສະຫຼອງນີ້ແມ່ນລະນຶກເຖິງພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍກອບກູ້ບັນພະບູລຸດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກການເປັນທາດຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບ ເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດ. ຫຼັງຈາກ 3 ປີຕໍ່ມາ ພຣະເຢຊູເຈົ້າເລີ່ມເທດສະໜາສັ່ງສອນເປັນຄັ້ງແລກຕໍ່ປະຊາຊົນທັງຫຼາຍ, ພຣະເຢຊູເຈົ້າໄດ້ບອກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າພຣະອົງຕ້ອງການສະຫຼອງປັດສະຄາກັບພວກເພິ່ນໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແລະພຣະອົງກໍຈະຖືກຂ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ສາວົກຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ ຢູດາ. ຢູດາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຖົງເງິນຂອງພວກອັກຄະສາວົກ ເພາະລາວໄດ້ຮັບເງິນ ແລະ ມັກລັກເອົາເງິນຈາກຖົງນັ້ນສະເໝີ. ຫຼັງຈາກພຣະເຢຊູເຈົ້າ ແລະ ພວກສາວົກມາຮອດນະຄອນເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ຢູດາໄດ້ໄປຫາຜູ້ນຳຊາວຢິວ ແລະ ໄດ້ມອບການທໍລະຍົດພຣະເຢຊູເຈົ້າໃຫ້ກັບພວກເຂົາໂດຍການແລກດ້ວຍເງິນ, ລາວຮູ້ຈັກວ່າພວກຜູ້ນຳຊາວຢິວໄດ້ປະຕິເສດວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ແມ່ນພຣະເມຊີອາ ແລະ ຊອກຫາວິທີຂ້າພຣະອົງ.

ພວກຜູ້ນຳຊາວຢິວນຳໂດຍມະຫານັກບວດໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ຢູດາເພື່ອທໍລະຍົດພຣະເຢຊູເຈົ້າຈຳນວນ30ຫຼຽນ. ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນຕາມຜູ້ທຳນາຍໄດ້ທຳນາຍໄວ້ວ່າຢູດາກໍເຫັນດີດ້ວຍ ແລະ ກໍໄດ້ເອົາເງິນນັ້ນແລ້ວໜີໄປເລີຍ. ແລ້ວລາວກໍໄດ້ຊອກຫາໂອກາດທີ່ຈະຊ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ຈັບພຣະເຢຊູເຈົ້າ.

ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມພຣະເຢຊູເຈົ້າໄດ້ສະຫຼອງປັດສະຄາຮ່ວມກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ, ໃນລະຫວ່າງອາຫານປັດສະຄານັ້ນ ພຣະເຢຊູເຈົ້າໄດ້ຈັບເອົາເຂົ້າຈີ່ມາແລ້ວຫັກເຂົ້າຈີ່ນັ້ນ ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງຮັບເອົາເທີ້ນ ແລະ ກິນເຂົ້າຈີ່ນີ້ ນີ້ແມ່ນກາຍຂອງເຮົາເຊິ່ງໃຫ້ສຳລັບພວກເຈົ້າ ຈົ່ງເຮັດສິ່ງນີ້ເພື່ອເປັນທີ່ລະນຶກເຖິງເຮົາ.” ເວລາເວົ້າສຳນີ້ ພຣະເຢຊູເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ, ພະກາຍຂອງພະອົງຈະເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາສຳລັບພວກເຂົາ.

ແລ້ວພຣະເຢຊູເຈົ້າກໍໄດ້ຈັບເອົາຈອກມາ ແລະ ກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງດື່ມຈອກນີ້ ນີ້ແມ່ນເລືອດແຫ່ງພັນທະສັນຍາໃໝ່ຂອງເຮົາໄດ້ຖອກອອກເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່ບາບຂອງເຮົາທັງຫຼາຍ. ຈົ່ງເຮັດສິ່ງນີ້ເພື່ອເປັນທີ່ລະນຶກເຖິງເຮົາ ທຸກຄັ້ງທີ່ພວກເຈົ້າດື່ມຈາກຈອກນີ້ເວລາໃດ."

ພຣະເຢຊູເຈົ້າຊົງກ່າວຕໍ່ພວກສາວົກວ່າ, “ໜຶ່ງໃນພວກເຈົ້າຈະທໍລະຍົດເຮົາ.” ພວກສາວົກສະດຸ້ງຕົກໃຈແລະຖາມວ່າ, “ແມ່ນໃຜຈະເຮັດແບບນັ້ນ?” ພຣະເຢຊູເຈົ້າກ່າວວ່າ, “ຄົນທີ່ເຮົາເອົາເຂົ້າຈີ່ປ່ຽງນີ້ໃຫ້ ຄືຜູ້ນັ້ນແຫຼະຈະເປັນຜູ້ທໍລະຍົດ.” ແລ້ວພຣະເຢຊູເຈົ້າກໍເອົາເຂົ້າຈີ່ນັ້ນໃຫ້ກັບຢູດາ.

ຫຼັງຈາກຢູດາໄດ້ຈັບເອົາເຂົ້າຈີ່ນັ້ນແລ້ວ ຊາຕານກໍມາສິງໃນຢູດາ ຢູດາໄດ້ອອກໄປ ແລະ ໄປຊ່ວຍພວກຜູ້ນຳຊາວຢິວຈັບພຣະເຢຊູເຈົ້າເຊິ່ງເປັນເວລາກາງຄືນ.

ຫຼັງຈາກຄາບເຂົ້າແລງແລ້ວ ພຣະເຢຊູເຈົ້າ ແລະ ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໄດ້ພາກັນຍ່າງໄປພູເຂົາໝາກກອກເທດ ພຣະເຢຊູເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ, “ຄືນນີ້ພວກເຈົ້າທຸກຄົນຈະປະຖິ້ມເຮົາ ເຊິ່ງມີຄຳຂຽນໄວ້ວ່າ, ‘ເຮົາຈະຂ້າຜູ້ລ້ຽງແກະ ແລະ ລູກແກະຈະແຕກໜີໄປ.”

ເປໂຕໄດ້ຕອບວ່າ, “ແມ່ນວ່າທຸກຄົນຈະປະຖິ້ມທ່ານກໍຕາມ ແຕ່ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ປະຖິ້ມທ່ານໄປ.” ແລ້ວພຣະເຢຊູເຈົ້າຊົງກ່າວຕໍ່ເປໂຕວ່າ, “ຊາຕານຕ້ອງການເຈົ້າທັງຫຼາຍແຕ່ເຮົາໄດ້ພາວະນາອະທິຖານເພື່ອພວກເຈົ້າ ເປໂຕເອີຍ ຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ລົ້ມລົງ ແມ່ນວ່າໃນຄືນນີ້ກ່ອນໄກ່ຂັນ ເຈົ້າຈະປະຕິເສດວ່າເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກເຮົາເຖິງ 3 ເທື່ອ.”

ເປໂຕເວົ້າຕໍ່ພຣະເຢຊູເຈົ້າວ່າ, “ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ານ້ອຍຈະຕາຍ ຂ້ານ້ອຍຈະບໍ່ປະຕິເສດທ່ານຈັກເທື່ອ.” ແລະ ພວກສາວົກຄົນອື່ນໆທັງໝົດກໍເວົ້າຄືກັນ.

ແລ້ວພຣະເຢຊູເຈົ້າກໍໄປກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງບ່ອນທີ່ເອີ້ນວ່າ ເຄັດເຊມາເນ. ພຣະເຢຊູເຈົ້າໄດ້ບອກພວກສາວົກຂອງພຣະອົງໃຫ້ພາວະນາອະທິຖານ ເພື່ອພວກເພິ່ນຈະບໍ່ຕົກໃນການທົດລອງ. ແລ້ວພຣະເຢຊູເຈົ້າກໍໄປພາວະນາອະທິຖານຢູ່ຕ່າງຫາກ.

ພຣະເຢຊູເຈົ້າໄດ້ພາວະນາອະທິຖານ3ເທື່ອ, “ພຣະບິດາເຈົ້າຂອງຂ້ານ້ອຍ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ກະລຸນາຢ່າໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຕ້ອງດື່ມຈອກແຫ່ງຄວາມທຸກທໍລະມານນີ້ເລີຍ ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີທາງອື່ນສຳລັບການຍົກໂທດຜິດບາບຂອງຄົນທັງຫຼາຍແລ້ວ ແຕ່ຂໍໃຫ້ເປັນໄປຕາມນ້ຳພຣະໄທຂອງພຣະອົງເທີ້ນ.” ພຣະເຢຊູເຈົ້າເປັນທຸກໜັກຫຼາຍ ແລະ ເຫື່ອຂອງພຣະອົງເໝືອນເລືອດກໍຢົດລົງ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງເທວະດາຕົນໜຶ່ງມາຊູກຳລັງພຣະອົງ.

ທຸກໆຄັ້ງຫຼັງຈາກພາວະນາອະທິຖານແລ້ວ ພຣະເຢຊູເຈົ້າໄດ້ກັບມາຫາພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ ພວກເພິ່ນພາກັນນອນຫຼັບຢູ່ເມື່ອພຣະອົງກັບຄືນມາອີກເປັນຄັ້ງທີ3, ພຣະເຢຊູເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງຕື່ນຂຶ້ນເຖີດ ຜູ້ທໍລະຍົດເຮົານັ້ນຢູ່ທີ່ນີ້ແລ້ວ.”

ຢູດາໄດ້ມາກັບຜູ້ນຳຊາວຢິວ, ພວກທະຫານ ແລະ ຝູງຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ພວກເຂົາຖືດາບ ແລະ ກະບອງ. ຢູດາໄດ້ມາຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະເຢຊູເຈົ້າ ແລະ ເວົ້າວ່າ, “ສະບາຍດີອາຈານ” ແລະ ຈູບພຣະອົງ. ນີ້ແມ່ນສັນຍາລັກສຳລັບພວກຜູ້ນຳຊາວຢິວເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າຈະຈັບຜູ້ໃດ. ແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ຢູດາເອີຍ ເຈົ້າທໍລະຍົດເຮົາດ້ວຍການຈູບຫຼື?”

ຂະນະທີ່ພວກທະຫານຈັບກຸມພຣະເຢຊູເຈົ້ານັ້ນ ເປໂຕໄດ້ຊັກດາບຂອງລາວອອກມາແລ້ວຟັນຫູຂອງຄົນຮັບໃຊ້ຂອງນັກບວດຄົນໜຶ່ງຂາດ. ພຣະເຢຊູເຈົ້າກ່າວວ່າ, “ຢຸດ! ມ້ຽນດາບໄວ້ສະ! ເຮົາສາມາດຂໍກັບພຣະບິດາເຈົ້າໃຫ້ເອົາກອງທັບເທວະດາມາປ້ອງກັນເຮົາກໍໄດ້ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງເຊື່ອຟັງພຣະບິດາເຈົ້າຂອງເຮົາ.” ແລ້ວພຣະເຢຊູເຈົ້າກໍຮັກສາຫູຂອງຊາຍຄົນນັ້ນໃຫ້ດີ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພຣະເຢຊູເຈົ້າກໍຖືກຈັບໄປ ພວກສາວົກທັງໝົດກໍພາກັນແລ່ນໜີໄປ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons