unfoldingWord 38 - Ang Pagluib kang Jesus

Outline: Matthew 26:14-56; Mark 14:10-50; Luke 22:1-53; John 18:1-11

Script Number: 1238

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Kada tuig, magsaulog ang mga Judio ug Pista sa Pagsaylo sa Anghel. Pagsaulog kini sa pagluwas sa Dios sa ilang mga katigulangan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto kaniadto nga panahon. Human sa tulo ka tuig si Jesus nagsugod sa pagwali ug pagtudlo sa katawhan. Gisultian niya ang mga sumusunod nga gusto niya isaulog ang Pista sa Pan nga walay Patubo ug Pista sa Pagsaylo sa Anghel sa Jerusalem kauban nila. Giingnan usab niya sila nga didto siya patyon.

Naay usa ka sumusunod si Jesus nga ang ngalan niya Judas. Siya ang nagdumala sa kwarta sa mga apostoles. Hakog siya sa kwarta ug kanunay siyang mangawat sa kwarta nga iyang gigunitan. Kadtong niabot na sila Jesus ug ang mga sumusunod sa Jerusalem, niadto si Judas sa mga pangulo sa mga Judio ug iyang gihanyag si Jesus ug gibaylo ug kwarta. Kabalo siya nga wala giila sa mga pangulo sa mga Judio si Jesus nga Mesiyas ug gusto nila kining patyon.

Ang mga pangulo sa mga Judio, gipangulohan sa pangulong pari, gibayaran nila si Judas ug 30 nga salapi para magluib kang Jesus. Ang propesiya sa mga propeta kaniadto nahitabo na. Nisugot si Judas, ug gidawat ang kwarta ug nilakaw. Naghunahuna na siya ug higayon sa pagtabang kanila nga madakpan si Jesus.

Nagsaulog si Jesus kauban ang iyang mga sumusunod sa Pista sa Pan nga Walay Patubo, ug Pista sa Pagsaylo sa Anghel didto sa Jerusalem. Sa dihang nangaon na sila, nikuha si Jesus ug pan ug iya kining gipikas-pikas. Miingon siya, “Pagkuha mo ug kan-a, mao kini ang akong lawas nga gihatag kaninyo. Buhata ninyo kini aron sa pag hinumdom kanako.” Nagpakita kini sa mga sumusunod nga ang lawas ni Jesus masakripisyo alang sa ilaha.

Unya gikuha ni Jesus ang kopa ug miingon, “Inom mo ani. Mao kini ang akong dugo nga giula nga nagpamatuod sa bag-ong kasabotan aron sa pagpasaylo sa mga sala sa mga tawo. Buhata ninyo kini para makahinumdom kamo kanako kada inom ninyo niini.”

Unya miingon si Jesus, “Usa ninyo ang magluib kanako.” Nakurat ang mga sumusunod ug nangutana kon kinsa man ang makabuhat niini! Miingon si Jesus, “Ang tawo nga akong hatagan sa pan mao ang magluib kanako.” Unya iyang gihatag ang pan kang Judas.

Human gikuha ni Judas ang pan, nisulod si Satanas sa iyaha. Nilakaw siya ug nitabang sa mga pangulo sa mga Judio nga madakop si Jesus. Gabii kini nahitabo.

Human sa ilang pagpangaon, niadto si Jesus ug ang iyang mga sumusunod sa Bukid sa mga Olibo. Miingon si Jesus, “Karong gabii, kamo tanan mobiya kanako. Nahisulat na, “Patyon ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero.”

Nitubag si Pedro, “Bisan pag silang tanan mobiya kanimo, dili gayod ko mobiya nimo!” Unya mitubag si Jesus kang Pedro, “Gusto ni Satanas nga maangkon kamo tanan, apan giampo ka nako Pedro nga dili mopakyas ang imong pagtuo. Ang tinuod, karong gabhiona, sa dili pa motuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo.”

Unya miingon si Pedro kang Jesus, “Bisag mamatay pa ko, dili gayod ka nako ilimod.” Mao usab kini ang gisulti sa tanan niya nga mga sumusunod.

Human sa ilang pagpangaon, niadto si Jesus ug ang iyang mga sumusunod sa Bukid sa mga Olibo. Miingon si Jesus, “Karong gabii, kamo tanan mobiya kanako. Nahisulat na, “Patyon ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero.”

Katulo nga higayon nag-ampo si Jesus, “Amahan, kung mahimo ayaw lang ipadangat kining umaabot nako nga pag-antos. Apan kung wala nay lain nga paagi nga mapasaylo ang sala sa mga tawo, ang imong kabubut-on ang matuman.” Naguol kaayo si Jesus ug ang iyang singot murag dugo nga mitulo sa yuta. Nagpadala ang Dios ug anghel nga nagpalig-on sa iya.

Kada human niya ug ampo, maabtan niya ang iyang mga sumusunod nga natulog. Sa ikatulo niyang pagbalik, miingon si Jesus, “Mata na! Ania na ang mangluib kanako.”

Kuyog ni Judas ang mga pangulo sa mga Judio, mga sundalo ug daghan nga mga tawo. Nagdala sila ug mga espada ug mga bunal. Niduol si Judas kang Jesus ug miingon, “Kumusta ka, Mangtutudlo?” ug iya ning gihag-kan. Timaan kini alang sa mga pangulo sa mga Judio kung kinsa ang ilang dakpon. Unya miingon si Jesus, “Judas, luiban mo ba ako pinaagi sa usa ka halok?”

Sa dihang gidakop na si Jesus sa mga sundalo, gihulbot ni Pedro ang iyang espada ug gitigbas niya ang pikas nga dunggan sa sulugoon sa pangulong pari. Miingon si Jesus, “Ibalik sa sakoban ang imong espada. Makapangayo ra ko sa akong Amahan ug kasundalohang mga anghel nga molaban kanako, apan kinahanglan ko motuman sa akong Amahan.” Unya gibalik ni Jesus ang naputol nga dalunggan ug naayo kini. Nanagan ang tanan niyang sumusunod pagkahuman madakop si Jesus.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?