unfoldingWord 23 - ການເກີດຂອງພະເຢຊູຄຣິດ

unfoldingWord 23 - ການເກີດຂອງພະເຢຊູຄຣິດ

Outline: Matthew 1-2; Luke 2

Script Number: 1223

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ມາຣີໄດ້ໝັ້ນກັບໂຢເຊບຊາຍຊອບທໍາ, ເມື່ອໂຢເຊບໄດ້ຍິນວ່າ: ມາຮີຖືພາ, ລາວຮູ້ວ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນລູກຂອງລາວ. ລາວບໍ່ຢາກໃຫ້ມາຣີອັບອາຍ, ດັ່ງນັ້ນ ລາວຈຶ່ງວາງແຜນຖອນໝັ້ນກັບມາຣີແບບຫງຽບໆ. ກ່ອນທີ່ລາວຈະເຮັດສິ່ງນັ້ນ, ເທວະດາໄດ້ລົງມາຫາ ແລະ ເວົ້າກັບໂຢເຊບໃນຄວາມຝັນ.

ເທວະດາເວົ້າວ່າ: “ໂຢເຊບ, ຢ່າຢ້ານທີ່ຈະເອົາມາຣີເປັນເມຍຂອງເຈົ້າ. ເດັກທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຂອງນາງແມ່ນມາຈາກພະວິນຍານບໍລິສຸດ. ນາງຈະໃຫ້ກໍາເນີດເດັກຊາຍຄົນໜຶ່ງ. ໃສ່ຊື່ເດັກນັ້ນວ່າ: ເຢຊູ ( ມີຄວາມໝາຍວ່າ: ‘ຢາເວຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ’), ເພາະພຣະອົງຈະລົງມາເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມບາບ.”

ດັ່ງນັ້ນ, ໂຢເຊບຈຶ່ງແຕ່ງງານກັບມາຣີ ແລະ ພານາງກັບໄປບ້ານຂອງລາວ, ແຕ່ໂຢເຊບບໍ່ໄດ້ຫຼັບນອນກັບນາງຈົນກ່ວານາງຈະອອກລູກ.

ແຕ່ເມື່ອໃກ້ຈະເຖິງຊ່ວງທີ່ມາລີອອກລູກ ລັດຖະບານໂຣມໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນໄປຈົດທະບຽນສໍາມະໂນຄົວບ່ອນທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງເຂົາອາໄສຢູ່. ໂຢເຊບ ແລະ ມາຣີເລີຍຈໍາເປັນຕ້ອງເດີນທາງໄກ ຈາກບ່ອນທີ່ເຂົາອາໄສຢູ່ຄືແຕ່ເມືອງ ນາຊາເລັດໄປຫາເມືອງເບັດເລເຮັມ ເພາະບັນພະບຸລຸດເຂົາແມ່ນດາວິດຊຶ່ງບ້ານເກີດແມ່ນຢູ່ເບັດເລເຮັມ.

ເມື່ອເຂົາໄປເຖິງເມືອງເບັດເລເຮັມ, ພວກເຂົາບໍ່ມີບ່ອນພັກອາໄສ. ບ່ອນທີ່ເຂົາສາມາດຫາທີ່ພັກໄດ້ແມ່ນຄອກລ້ຽງສັດ. ເດັກຊາຍໄດ້ເກີດທີ່ນັ້ນ ແລະ ແມ່ຂອງເດັກໄດ້ວາງເຂົາຢູ່ເທິງຮາງໃສ່ອາຫານສັດ, ເພາະເຂົາບໍ່ມີຕຽງໃຫ້ເດັກນອນ. ພວກເຂົາໃສ່ຊື່ເດັກວ່າ: ເຢຊູ.

ໃນຄືນນັ້ນ, ໄດ້ມີຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບທົ່ງນາເຊິ່ງເຂົາກໍາລັງເຝົ້າຝູງສັດຂອງເຂົາ. ໃນທັນໃດນັ້ນ, ໄດ້ມີແສງສະຫວ່າງຂອງເທວະດາປະກົດຕໍ່ໜ້າເຂົາ, ແລະເຂົາຮູ້ສຶກຢ້ານ. ເທວະດາເວົ້າຂຶ້ນວ່າ: “ຢ່າຢ້ານເຮົາເລີຍ, ເພາະເຮົາມາເພື່ອບອກຂ່າວດີແກ່ພວກເຈົ້າ. ພະເມຊີອາ, ພະຜູ້ໂຜດຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ, ໄດ້ມາເກີດທີ່ເມືອງເບັດເລເຮັມ!.”

“ ຈົ່ງໄປຊອກເດັກຄົນນັ້ນ ແລະ ພວກເຈົ້າຈະພົບວ່າເດັກນັ້ນຢູ່ໃນຫໍ່ຜ້າ ແລະ ນອນໃນຮາງຫຍ້າ. ໃນທັນໃດນັ້ນທ້ອງຟ້າກໍ່ເຕັມໄປດ້ວຍບັນດາເທວະດາທີ່ຮ້ອງສັນລະເສີນພະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າ : ສະຫງ່າລາສີຈົ່ງມີແກ່ພະເຈົ້າໃນສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດີນໂລກຈົ່ງມີສັນຕິສຸກແກ່ທຸກຄົນທີ່ພະອົງພໍໃຈ!”

ພວກລ້ຽງແກະກໍມາຮອດບ່ອນພະເຢຊູຢູ່ ແລະ ພົບພະອົງກໍາລັງນອນໃນຮາງຫຍ້າຕາມທີ່ເທວະດາໄດ້ບອກພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ, ມາຣີຮູ້ສຶກຍິນດີຫຼາຍຄືກັນ. ແລ້ວພວກລ້ຽງແກະກໍກັບໄປຫາແກະຂອງຕົນທີ່ຢູ່ຕາມທົ່ງນາ ພ້ອມທັງຍົກຍ້ອງພະເຈົ້າ ເພາະສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ຍິນນັ້ນ.

ແລ້ວຈາກນັ້ນ, ກໍມີນັກປາດນັກປັນຍາທີ່ມາຈາກປະເທດຕາເວັນອອກໄດ້ເຫັນດາວປະຫຼາດປະກົດໃນທ້ອງຟ້າ. ພວກເຂົາຮູ້ວ່າມັນໝາຍເຖິງດາວຂອງກະສັດຢິວອົງໃໝ່ທີ່ຈະເກີດມາ. ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງເດີນທາງມາເພື່ອຈະພົບພະອົງ,ແລະ ພວກເຂົາກໍມາເຖິງເບັດເລເຮັມ ແລະໄດ້ພົບພະເຢຊູກັບພໍ່ແມ່ຂອງພຣະອົງທີ່ຄອກສັດນັ້ນ.

ເມື່ອພວກນັກປາດນັກປັນຍາໄດ້ເຫັນພະເຢຊູກັບແມ່ຂອງເພິ່ນແລ້ວພວກເຂົາກໍກົ້ມຂາບ ແລະ ນະມັດສະການພຣະອົງ, ກ່ອນພວກເຂົາຈະຈາກພຣະເຢຊູໄປ ພວກເຂົາຍັງໄດ້ໃຫ້ສິ່ງຂອງທີ່ມີຄ່າຫຼາຍແກ່ພຣະເຢຊູ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons