unfoldingWord 23 - Ang Pagkatawo ni Jesus

unfoldingWord 23 - Ang Pagkatawo ni Jesus

Outline: Matthew 1-2; Luke 2

Script Number: 1223

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Napamalay-an na si Maria sa usa ka tawo nga matarong nga si Jose. Pagkadungog niya nga buntis na si Maria, nakahibalo gayod siya nga dili niya anak ang bata. Apan dili niya gusto nga pakaulawan si Maria, busa naghunahuna siya nga bulagan niya si Maria sa tago lang. Apan sa wala pa niya kini mahimo, giadtoan siya sa anghel ug giistoryahan pinaagi sa iyang damgo.

Sa iyang damgo, miingon ang anghel, “Jose, ayaw pagduha-duha sa pagpangasawa kang Maria. Gikan sa Balaang Espiritu ang iyang gisabak. Manganak siya ug lalaki. Nganli siya ug Jesus (nga nagpasabot, ‘Manluluwas si Yahweh’), tungod kay luwason niya ang mga tawo gikan sa ilang mga sala.”

Busa giminyoan ni Jose si Maria ug gidala sa iyang panimalay. Apan wala niya siya hilabti hangtod nga nanganak na siya.

Sa dihang hapit na manganak si Maria, miingon ang gobyerno sa Roma nga kinahanglan nga mopasensos ang tanan didto sa lugar sa ilang katigulangan. Busa kinahanglan nga moadto si Jose ug si Maria sa Betlehem ug layo kini gikan sa Nazaret, tungod kay didto natawo ang ilang apohan nga si David.

Pag-abot nila sa Betlehem, wala na sila’y kadayonan nga balay. Didto nalang sila misulod sa puy-anan sa mga mananap. Natawo ang bata didto ug gibutang siya sa iyang inahan didto sa pasungan, tungod kay wala na silay katulgan. Ug ginganlan nila ang bata ug Jesus.

Nianang gabhiona, naay mga magbalantay nga nagbantay sa ilang mga mananap duol sa Betlehem. Sa kalit lang, nagpakita kanila ang anghel nga sulaw kaayo tan-awon, ug nangahadlok sila. Ug miingon ang anghel, “Ayaw mo’g kahadlok. Naa koy maayong balita alang kaninyo. Ang Mesiyas nga mao ang Labaw sa Tanan, natawo na didto sa Betlehem!”

“Adtoa ninyo ug pangitaa ang bata, ug makita ninyo ang bata nga giputos ug panapton ug gipahigda sa pasungan.” Diha-diha, napuno ang langit ug mga anghel nga nagdayeg sa Dios nga nag-ingon, “Himayaon ang Dios sa langit, ug naay kalinaw sa kalibotan ug sa mga tawo nga iyang gikaloy-an!”

Miabot ang mga magbalantay didto sa nahimutangan ni Jesus ug nakita niya sila nga naghigda sa pasungan, sumala sa giingon sa anghel kanila. Nalipay kaayo sila. Unya namalik na sila sa mga uma kung asa nahimutang ang ilang mga karnero, ug nagpasalamat sila sa Dios sa tanan nga ilang nadungog ug nakita.

Wala madugay, naay maalamong mga tawo nga gikan sa sidlakang bahin nga nakakita ug kahibulongan nga bituon. Nasabtan nila nga nagpasabot kadto nga naay natawo nga bag-o nga hari sa mga Judio. Busa nanglakaw sila sa layong dapit aron pagpangita sa maong hari. Miadto sila sa Betlehem ug nakita nila ang balay nga nahimutangan ni Jesus ug sa iyang mga ginikanan.

Nakita sa maalamong mga tawo si Jesus ug ang iyang inahan, ug mihapa sila ug misimba kaniya. Gihatagan nila si Jesus ug mahalon nga mga gasa. Unya namauli na sila.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons