unfoldingWord 12 - ການອົບພະຍົບ

unfoldingWord 12 - ການອົບພະຍົບ

Outline: Exodus 12:33-15:21

Script Number: 1212

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ຊົນຊາດອິດສະລາເອນດີໃຈຫຼາຍທີ່ຈະໄດ້ໜີຈາກເອຢິບ. ພວກເຂົາຈະບໍ່ເປັນທາດອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ, ແລະພວກເຂົາກໍຈະໄປຍັງດິນແດນແຫ່ງພັນທະສັນຍາ, ຊາວເອຢິບໄດ້ໃຫ້ທຸກຢ່າງຕາມທີ່ຊາວອິດສະລາເອນຕ້ອງການ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນເງິນຄໍາ ແລະ ສິ່ງຂອງມີຄ່າອື່ນໆ. ມີບາງຄົນທີ່ມາຈາກຊາດອື່ນກໍເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງໄປນໍາຊົນຊາດອິດສະລາເອນທີ່ໜີອອກຈາກເອຢິບ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາພວກເຂົາໄປດ້ວຍເສົາເມກໃຫຍ່ເວລາກາງເວັນ ແລະ ໃນເວລາກາງຄືນດ້ວຍເສົາໄຟ. ຖ້າພວກເຂົາທັງໝົດໄດ້ເຮັດ ແລະ ຕາມພຣະອົງໄປ ພຣະເຈົ້າຈະສະຖິດກັບເຂົາຕະຫຼອດໃນຂະນະທີ່ເຂົາເດີນທາງນັ້ນ.

ຫຼັງຈາກໄລຍະໜຶ່ງຜ່ານໄປ ກະສັດຟາໂລພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນຂອງເພິ່ນກໍໄດ້ປ່ຽນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການຊາວອິດສະລາເອນກັບມາເປັນທາດອີກ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ກະສັດຟາໂລດື້ດ້ານ ເພື່ອປະຊາຊົນອິດສະລາເອນຈະໄດ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າທີ່ທ່ຽງແທ້ພຽງອົງດຽວ. ແລະ ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຄືພຣະເຈົ້າຢາເວ ຜູ້ທີ່ມີອໍານາດ ເໜືອຟາໂລ ແລະ ພະເຈົ້າຂອງເຂົາອີກດ້ວຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຟາໂລ ແລະ ທະຫານຂອງເຂົາກໍໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມປະຊາຊົນອິດສະລາເອນເພື່ອນໍາເຂົາກັບມາເປັນທາດອີກ. ເມື່ອປະຊາຊົນອິດສະລາເອນເຫັນວ່າເຂົາກໍາລັງຖືກໄລ່ຕາມມາ ເຂົາກໍຮູ້ເລີຍວ່າຈະຕ້ອງຖືກຂະຍີ້ລະຫວ່າງທະຫານຂອງຟາໂລ ແລະ ທະເລແດງຢ່າງແນ່ນອນ. ພວກເຂົາຢ້ານຫຼາຍ ແລະ ຮ້ອງໄຫ້, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງໜີອອກມາຈາກເອຢິບ? “ພວກເຮົາສິຕາຍກັນໝົດແລ້ວ”

ໂມເຊໄດ້ບອກຊາວອິດສະລາເອນວ່າ: ຢຸດ! ຢ່າຢ້ານເລີຍ. ມື້ນີ້ ພຣະເຈົ້າຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອພວກເຈົ້າ ແລະ ພວກເຈົ້າກໍຈະປອດໄພ, ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍບອກໂມເຊວ່າ, “ຈົ່ງບອກປະຊາຊົນເຄື່ອນຍ້າຍໄປຂ້າງໜ້າຂອງທະເລແດງ”

ແລ້ວພຣະເຈົ້າໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍເສົາເມກຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງປະຊາຊົນອິດສະລາເອນ ແລະ ເອຢິບ, ດັ່ງນັ້ນ ຊາວເອຢິບຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຫັນປະຊາຊົນອິດສະລາເອນໄດ້.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກໂມເຊໃຫ້ຍົກແຂນຂຶ້ນເໜືອນໍ້າທະເລ ແລ້ວທະເລແດງກໍແຍກອອກ, ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ລົມຍູ້ນໍ້າທະເລອອກຂ້າງຊ້າຍ ແລະ ຂ້າງຂວາ ເພື່ອເປັນທາງຍ່າງຜ່ານທະເລ.

ປະຊາຊົນອິດສະລາເອນໄດ້ຍ່າງຜ່ານໜ້າດິນແຫ້ງໃນທະເລຊຶ່ງມີນໍ້າເປັນກໍາແພງຢູ່ສອງຝາກຂ້າງພວກເຂົາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍເມກອອກຈາກບ່ອນນັ້ນ ເພື່ອຊາວເອຢິບຈະໄດ້ເຫັນປະຊາຊົນອິດສະລາເອນກໍາລັງລົບໜີ, ຊາວເອຢິບໄດ້ຕັດສິນໃຈໄລ່ລ້າຕາມພວກເຂົາໄປ.

ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຂົາຈຶ່ງໄລ່ຕາມຊາວອິດສະລາເອນໄປໃນທາງຜ່ານທະເລນັ້ນ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ຊາວເອຢິບຢ້ານຈົນຕົວສັ່ນຂວັນເສຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລົດມ້າຂອງພວກເຂົາຢຸດສະງັກ, ພວກເຂົາທັງໝົດຮ້ອງຂຶ້ນ, “ ແລ່ນໜີໄວໆ, ພຣະເຈົ້າກໍາລັງຕໍ່ສູ້ເພື່ອຊາດອິດສະລາເອນ”

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຊາວອິດສະລາເອນທັງໝົດຂຶ້ນໄປເຖິງອີກຝັງໜຶ່ງຂອງແມ່ນໍ້າຢ່າງປອດໄພແລ້ວ, ພຮະເຈົ້າໄດ້ບອກໂມເຊຢຽດແຂນຂອງລາວຂຶ້ນອອກ, ເມື່ອລາວປະຕິບັດຕາມ ນໍ້າທະເລກໍຕົກລົງມາໃສ່ທະຫານເອຢິບ ແລະ ກັບຄືນມາເປັນນໍ້າທະເລເໝືອນເດີມ. ທະຫານເອຢິບທັງໝົດກໍຈົມນໍ້າຕາຍ.

ເມື່ອປະຊາຊົນອິດສະລາເອນເຫັນວ່າ ທະຫານເອຢິບຕາຍໝົດ ພວກເຂົາກໍໄວ້ວາງໃຈພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຊື່ອວ່າໂມເຊເປັນຜູ້ປະກາດພະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.

ປະຊາຊົນອິດສະລາເອນມີຄວາມຍິນດີ ແລະ ຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ. ເພາະພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍພວກເຂົາຈາກຄວາມຕາຍ ແລະ ການເປັນທາດ. ບັດນີ້ ພວກເຂົາເປັນອິດສະຫຼະທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ. ປະຊາຊົນອິດສະລາເອນໄດ້ຮ້ອງຫຼາຍບົດເພງເພື່ອສະຫຼອງອິດສະລະພາບໃໝ່ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າເພາະພຣະອົງໄດ້ຊ່ວຍກູ້ພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກກອງທັບເອຢິບ.

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນອິດສະລາເອນສະຫຼອງປັດສະຄາໃນທຸກໆປີ ເພື່ອລະນຶກເຖິງພຣະເຈົ້າທີ່ປະທານໄຊຊະນະເໜືອເອຢິບ ແລະ ການຫຼົບໜີຈາກການເປັນທາດຮັບໃຊ້. ພວກເຂົາສະຫຼອງດ້ວຍການຂ້າລູກແກະທີ່ຕຸ້ຍພີດີງາມ ແລະ ກີນກັບເຂົ້າຈີ່ທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອແປ້ງ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons