unfoldingWord 12 - Ang Pagbiya

unfoldingWord 12 - Ang Pagbiya

Outline: Exodus 12:33-15:21

Script Number: 1212

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Malipayon kaayo nga mibiya ang mga Israelita sa Ehipto. Gawasnon na sila gikan sa ilang pagkaulipon ug nagpadulong na sila sa yutang saad! Ang mga Ehiptohanon naghatag ug bisan unsa nga ilang gipangayo, bisan ug bulawan, diamante ug ubang mahalong mga butang. Dunay mga katawhan nga gikan sa ubang nasod nga mituo sa Dios ug mikuyog sa mga Israelita sa dihang mibiya sila sa Ehipto.

Ang Dios naggiya kanila pinaagi sa taas nga haliging panganod nga mopandong kanila panahon sa adlaw, ug mahimong taas nga haliging kalayo nga mohatag kanila ug kahayag panahon sa kagabhion. Ang Dios naggiya ug nagauban kanila sa ilang paglakaw. Ang buhaton lang nila mao ang pagsunod kaniya.

Wala madugay, nausab ang hunahona ni Paraon ug sa iyang mga katawhan, ug gusto nilang maulipon pag-usab ang mga Israileta. Gipagahi sa Dios ang ulo ni Paraon aron makita sa katawhan nga siya ang Tinuod nga Dios, ug aron ilang masabtan nga siya, si Yahweh, gamhanan pa kay kang Paraon ug sa iyang mga dios-dios.

Mao nga gigukod ni Paraon uban sa iyang mga kasundalohan ang mga Israelita aron ulipunon nila pag-usab. Sa pagkakita sa mga Israelita nga nagpadulong na kanila ang mga kasundalohan sa Ehipto, nakita nila nga napataliwad-an na sila sa mga kasundalohan ni Paraon ug sa Pulang Dagat. Silang tanan nangahadlok ug nanghilak, ug miingon, “Nganong mibiya paman ta sa Ehipto? Mangamatay na ta!”

Giingnan ni Moises ang mga Israelita, “Ayaw kamog kahadlok! Ang Dios makig-away ug magluwas kaninyo karong adlawa.” Unya ang Dios nag-ingon kang Moises, “Ingna ang katawhan nga mopadayon sa paglakaw ngadto sa Pulang Dagat.”

Unya gibotang sa Dios ang haliging panganod taliwala sa mga Israelita ug mga Ehiptohanon aron dili makita sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita.

Giingnan si Moises sa Dios, “Ipataas ang imong mga kamot sa ibabaw sa dagat, ug mabahin kini.” Unya gipatolak sa Dios sa hangin ang tubig sa dagat ngadto sa tuo ug ngadto sa wala, hinongdan nga nahimo ang dalan taliwala sa dagat.

Ang mga Israelita naglakaw sa tunga sa dagat nga uga ang agianan ug dihay pader nga tubig sa ilang isigkakilid.

Unya gikoha sa Dios ang gabon pataas aron makita sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita nga nagpalayo. Nagdesisyon ang mga Ehiptohanon nga gukdon nila sila.

Busa gisundan nila ang mga Israelita ngadto sa nauga nga dagat, apan gihimo sa Dios nga matrantar sila ug wala niya gipatuyok ang ligid sa ilang mga karwahi, ug naninggit sila, “Managan ta! Ang Dios nakig-away kanato alang sa mga Israelita!”

Sa dihang nakatabok na ang tanang Israelita nga luwas ngadto sa pikas nga bahin sa dagat, nag-ingon ang Dios kang Moises nga ibayaw niya ang iyang mga kamot pag-usab. Gituman kadto ni Moises ug ang tubig mihampak sa mga sundalong Ehiptohanon, ug nibalik ang dagat sa naandan nga porma. Nangalumos ang tanang sundalo sa Ehipto.

Nakita sa mga Israelita nga nangamatay ang mga Ehiptohanon; silang tanan nisalig sa Dios, ug nagtuo nga si Moises usa ka propheta sa Dios.

Ang mga Israelita nagmaya sa tumang kalipay, tungod sa pagluwas sa Dios kanila gikan sa kamatayon ug pagkaulipon. Karon gawasnon na sila nga moalagad sa Dios. Ang mga Israelita nanag-awit ug daghang mga awit sa kadaogan ug nagdayeg sila sa Dios tungod kay giluwas sila gikan sa mga sundalong Ehiptohanon.

Ang Dios nagmando sa mga Israelita sa pagsaulog sa Pagsaylo sa matag tuig aron sa paghinumdom sa kadaogan nga gihatag sa Dios kanila gikan sa Ehiptohanon ug sa pagluwas kanila gikan sa pagkaulipon. Nagasaulog sila pinaagi sa pag-ihaw ug hingpit nga nating karnero, ug kaonon nila kini uban sa pan nga walay patubo.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?