unfoldingWord 50 - Mobalik si Jesus

unfoldingWord 50 - Mobalik si Jesus

Esquema: Matthew 13:24-42; 22:13; 24:14; 28:18; John 4:35; 15:20; 16:33; 1 Thessalonians 4:13-5:11; James 1:12; Revelation 2:10; 20:10; 21-22

Número de guión: 1250

Idioma: Cebuano

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Paglabay sa mga 2,000 ka tuig, daghan na ang mga tawo sa tibuok kalibotan nga nakadungog sa maayong balita nga si Jesus ang Mesiyas. Nidaghan ang mga Magtutuo. Gisaad ni Jesus nga mobalik siya sa kataposan sa kalibotan. Bisan ug wala pa siya mobalik, tumanon gayod niya ang iyang saad.

Samtang maghulat kita sa pagbalik ni Jesus, gusto sa Dios nga magkinabuhi kita nga balaan ug motahod kaniya. Gusto usab niya nga atong isugilon sa uban ang mahitungod sa iyang gingharian. Sa dihang si Jesus ania pa sa kalibotan nag-ingon siya, “Magsangyaw ang akong mga tinun-an sa maayong balita mahitungod sa Gingharian sa Dios ngadto sa tanang tawo sa tibuok kalibotan, ug unya moabot ang kataposan.”

Daghan pa ang mga tawo nga wala makadungog mahitungod kang Jesus. Sa wala pa siya mibalik sa langit, nag-ingon si Jesus sa mga Kristohanon nga isangyaw ang maayong balita sa mga tawo nga wala pa gayod makadungog niini. Miingon siya, “Lakaw ug himoang tinun-an ang tanang tawo!” ug, “Hinog na ang mga tanom sa kaumahan ug anihonon na kini!”

Miingon usab si Jesus, “Ang usa ka ulipon dili molabaw sa iyang agalon. Ang mga kagamhanan niining kalibotana nagdumot kanako, ug sa samang paagi, silotan ug patyon nila kamo tungod kanako. Bisan tuod nga mag-antos kamo niining kalibotana, paglig-on kamo tungod kay napildi ko na si Satanas, ang pangulo niining kalibotan. Kon kamo magpabilin nga matinud-anon kanako hangtod sa kataposan, ang Dios magluwas kaninyo!”

Gisultian ni Jesus ug usa ka istorya ang iyang mga tinun-an aron ipasabot sa mga tawo ang mahitabo sa kataposan sa kalibotan. Miingon siya, “Nagtanom ug usa ka maayong binhi ang tawo sa iyang uma. Samtang natulog siya, ang iyang kaaway miadto sa uma ug misabwag ug mga binhi sa sagbot aron masagol sa mga trigo, ug unya milakaw siya.”

Sa pagtubo na sa mga tanom, ang sulugoon sa tawo miingon, “Agalon, nagtanom ka ug maayo nga binhi sa imong uma. Nganong naa may mga sagbot?” Mitubag ang agalon, “Ang akong kaaway siguro ang nagsabwag niana.”

Ug mitubag ang mga sulugoon sa ilang agalon, “Ibton ba namo ang mga sagbot?“ Miingon ang agalon, “Ayaw. Kon buhaton ninyo kana, maibot usab ang pipila sa mga trigo. Maghulat na lang kita sa ting-ani, unya tapoka ang mga sagbot aron sunogon, apan dad-a ang mga trigo ngadto sa akong kamalig.”

Wala makasabot ang mga tinun-an unsay ipasabot sa maong istorya, mao nga giingnan nila si Jesus nga ipasabot kini kanila. Miingon si Jesus, “Ang tawo nga nagtanom ug maayong binhi nagsimbulo sa Mesiyas. Ang uma nagasimbulo sa kalibotan. Ang maayong binhi nagsimbulo sa mga tawo sa gingharian sa Dios.”

“Ang mga sagbot nagsimbulo sa mga tawo nga sakop sa yawa. Ang kaaway nga nagtanom sa sagbot nagsimbulo sa yawa. Ang ting-ani nagsimbulo sa kataposan sa kalibotan, ug ang tig-ani nagsimbulo sa mga anghel sa Dios.”

Inig-abot sa kataposan sa kalibotan, tigomon sa mga anghel ang tanang tawo nga iya sa yawa ug ilabay kini didto sa nagdilaab nga kalayo, ug manghilak sila didto ug magkagot ang ilang mga ngipon sa makalilisang nga pag-antos. Ug unya ang mga matarong nga mga tawo magasidlak sama sa adlaw didto sa gingharian sa Dios Amahan.

Miingon usab si Jesus nga siya mobalik sa dili pa ang kataposan sa kalibotan. Siya mobalik siya nga adunay lawas sama sa iyang pagkayab, ug ubanan siya sa mga panganod sa langit. Sa pagbalik ni Jesus, pagabanhawon ang tanang Kristohanon nga nangamatay ug motagbo sila kaniya sa panganod.

Unya ang mga Kristohanon nga nagpabiling buhi pagabayawon ngadto sa langit ug makig-uban sa mga Kristohanon nga nabanhaw. Ug silang tanan kauban na ni Jesus. Human niana, magpuyo si Jesus kauban sa iyang katawhan nga adunay hingpit nga kalinaw ug panaghiusa sa walay kataposan.

Nagsaad si Jesus nga maghatag ug korona sa tanan nga motuo kaniya. Mabuhi sila ug maghari kauban sa Dios sa hingpit nga kalinaw sa walay kataposan.

Apan pagahukman sa Dios ang tanan nga wala motuo kang Jesus. Ipanglabay niya sila ngadto sa impyerno, diin maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon sa kasakit nga walay kataposan. Adunay kalayo didto nga dili gayod mapalong ug kanunay silang mangasunog, ug kitkiton sila sa mga ulod nga dili mohunong sa pagkaon kanila.

Sa pagbalik ni Jesus, iya gayod nga laglagon sa hingpit si Satanas ug ang iyang gingharian. Ilabay niya si Satanas sa impyerno ug masunog siya sa walay kataposan, kauban kadtong mga mipili sa pagsunod kaniya imbis nga motuman sa Dios.

Tungod kay nakasala sa Dios si Adan ug Eva ug nagdala sa sala dinhi sa kalibotan, gitunglo kini sa Dios ug nakahukom nga laglagon kini. Apan moabot ang adlaw nga maghimo ang Dios ug bag-o nga langit ug bag-o nga kalibotan ug ang tanan hingpit na.

Magpuyo si Jesus ug ang iyang mga katawhan sa bag-o nga kalibotan, ug siya ang magdumala sa tanan. Iyang pahiran ang tanang luha ug wala nay pag-antos, kagul-anan, paghilak, pagkadaotan, kasakit, ug kamatayon. Magadumala si Jesus sa iyang gingharian inubanan sa kalinaw ug hustisya, ug kauban niya ang iyang mga katawhan sa walay kataposan.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons