unfoldingWord 22 - ການເກີດຂອງໂຢຮັນ

unfoldingWord 22 - ການເກີດຂອງໂຢຮັນ

Esquema: Luke 1

Número de guión: 1222

Idioma: Lao

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

ໃນອະດີດ, ພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງພະອົງຜ່ານເທວະດາ ແລະ ຜູ້ປະກາດພະຄໍາຂອງພະອົງ. ແຕ່ຜ່ານໄປ 400 ປີ ແລ້ວທີ່ພະອົງບໍ່ໄດ້ກ່າວຫຍັງຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງພະອົງ. ແລ້ວຈາກນັ້ນພະເຈົ້າສົ່ງເທວະດາຂອງພະອົງມາກ່າວຕໍ່ນັກບວດແກ່ຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ: ເຊຄາຣິຢາ. ເຊຄາຣິຢາ ກັບເມຍຂອງລາວຊື່: ເອລີຊາເບັດເປັນຄົນດີມີສິນທໍາ ແຕ່ນາງເອລິຊາເບັດເປັນໝັນບໍ່ມີລູກ.

ເທວະດາໄດ້ກ່າວຕໍ່ເຊຄາຣິຢາວ່າ: ເມຍຂອງເຈົ້າຈະຖືພາລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງ, ໃຫ້ເຈົ້າຕັ້ງຊື່ລາວວ່າ: ໂຢຮັນ, ເຊິ່ງລາວຈະເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ແລະ ລາວຈະຕຽມປະຊາກອນຂອງພະເມຊິອາ. ແລ້ວເຊຄາຣິຢາກໍ່ກ່າວວ່າ: ຂ້ານ້ອຍ ແລະ ເມຍ ເຖົ້າແກ່ເກີນທີ່ຈະມີລູກ, ເຮັດແນວໃດຂ້ານ້ອຍຈຶ່ງຈະເຊື່ອໄດ້.

ແລ້ວເທວະດາກໍ່ກ່າວຄືນຕໍ່ເຊຄາຣິຢາວ່າ: ເຮົານໍາຂ່າວດີນີ້ມາສູ່ເຈົ້າ, ແຕ່ເພາະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອເຮົາ, ເຈົ້າຈະເວົ້າບໍ່ໄດ້ຈົນກ່ວາລູກຂອງເຈົ້າຈະເກີດ ແລະ ໃນທັນໃດນັ້ນເຊຄາຣິຢາກໍ່ເວົ້າບໍ່ໄດ້. ແລ້ວເທວະດາກໍ່ຈາກເຊຄາຣິຢາໄປ. ເຊຄາຣິຢາໄດ້ກັບເມືອເຮືອນຂອງລາວ ແລະ ເມຍຂອງລາວກໍໄດ້ຖືພາ.

ເມື່ອເອລີຊາເບັດຖືພາໄດ້ 6 ເດືອນ, ເທວະດາຕົນນັ້ນກໍໄດ້ປະກົດຕໍ່ພີ່ນ້ອງຂອງນາງ, ຜູ້ມີຊື່ວ່າ: ມາຣີ,ນາງເປັນຍິງສາວບໍລິສຸດ ຊຶ່ງຕອນນັ້ນກໍາລັງໝັ້ນໝາຍ ແລະ ກໍາລັງຈະແຕ່ງງານກັບຊາຍຊື່ວ່າ: ໂຢເຊັບ, ເທວະດາໄດ້ກ່າວຕໍ່ນາງວ່າ: ເຈົ້າຈະຖືພາ ແລະ ເກີດບຸດຊາຍ ໃຫ້ເຈົ້າຕັ້ງຊື່ລາວວ່າ: ເຢຊູ ຊຶ່ງເພິ່ນຈະເປັນບຸດຂອງພະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ຈະຄຸ້ມຄອງຕະຫຼອດໄປ.

ມາຣີໄດ້ຕອບຄືນວ່າ: ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດ ຂ້ານ້ອຍຍັງບໍລິສຸດຢູ່? ເທວະດາກໍ່ອະທິບາຍວ່າ: ພະວິນຍານບໍລິສຸດຈະມາຫາເຈົ້າ ແລະ ອໍານາດຂອງພະເຈົ້າຈະຄອບຄອງເຈົ້າໃຫ້ມີລູກໄດ້, ເພື່ອບຸດນັ້ນຈະເປັນຜູ້ບໍລິສຸດຄືລູກຂອງພະເຈົ້າ ແລະ ມາຣີກໍ່ເຊື່ອ ແລະ ຍອມຮັບສິ່ງທີ່ເທວະດາກ່າວຕໍ່ນາງ.

ຫຼັງຈາກເທວະດາກ່າວກັບນາງແລ້ວ, ນາງມາຣີກໍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມນາງເອລີຊາເບັດ. ໃນຂະນະທີ່ນາງເອລີຊາເບັດໄດ້ຍິນສຽງທັກທາຍຂອງນາງມາລີ ລູກຂອງນາງເອລີຊາເບັດຢູ່ໃນທ້ອງກໍ່ເໜັງຕີງໄປມາ. ພວກນາງທັງສອງຕ່າງກໍຊື່ນຊົມຍິນດີກັບສິ່ງທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນກັບເຂົາ. ມາຣີໄດ້ຢູ່ຕໍ່ກັບເອລີຊາເບັດ 3 ເດືອນແລ້ວນາງກໍກັບເມືອເຮືອນຂອງນາງ.

ຫຼັງຈາກເອລີຊາເບັດໄດ້ເກີດລູກຊາຍແລ້ວ. ເຊຄາຣິຢາ ແລະ ນາງກໍ່ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ລູກວ່າ: ໂຢຮັນ “ ຕາມທີ່ເທວະດາໄດ້ກ່າວ” , ພະເຈົ້າໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຊຄາຣິຢາເວົ້າໄດ້ອີກຄັ້ງ, ຈາກນັ້ນເຊຄາຣິຢາກໍກ່າວຂຶ້ນ ”ສັນເສີນພະເຈົ້າ ເພາະພະອົງຈື່ຈໍາປະຊາຊົນຂອງພະອົງ, ໂຢຮັນລູກຊາຍເອີ້ຍ ເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ປະກາດພະຄໍາຂອງພະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ສູງສຸດ ຄືຜູ້ທີ່ຈະຍົກຜິດຍົກບາບໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາໄດ້.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?