unfoldingWord 22 - Yohaannisa Yeletethaa

unfoldingWord 22 - Yohaannisa Yeletethaa

Esquema: Luke 1

Número de guión: 1222

Idioma: Gofa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Kase Xoossay, kiitanchotanne nabeta baggara ba asaas odis. Gidoshin, Xoossay oda aggin, oyddu xeetu laythi aadhdhis. Qoppona de7ishin, issi gallas Zakkariyaasa geetetiya cima kahiniyakko Xoossaa kiitanchoy kiita ekkidi yis. Zakkaryaasinne Elssabeexa Xoossaa bonchiya asi, shin Elssabeexa maynthi gidiya gisho enttaw na7i baawa.

Kiitanchoy Zakkaryaasakko, “Ne machiya Elssabeexa adde na7a yelana, neeni, iya Yohaannisa gada sunthana. I, Geeshsha Ayyaanan kumana; Xoossa deriya Kiristtoosa yuussas giigsana” yaagis. Zakkaryaasi zaaridi, “Ta hessa aybin erane? Taaranne ta machera cimida” yaagis.

Kiitanchoy zaaridi, “Taani Xoossaa sinthan eqqiya Gabreele. Ha mishirachuwa new odana mela tana Xoossay kiittis. Ta qaala neeni ammanonna ixxida gisho, na7ay yelettana gakkanaw neeni muume gidana” yaagis. Yaatin, Zakkaryaasi soheera muume gidis; kiitanchoy Zakkaryaasappe shaahettis; Zakkaryaasi ba soo simmis; iya machiya kanthatasu.

Elssabeexa qanthatin usppun ageena gidiya wode, he kiitanchoy qopponna Mayraamo geetetiya Elssabeexi dabbees qonccis. Iya Yoosefa geetetiya addiyas oyshetada uttida geela7o. Kiitanchoy ikko, “Neeni qanthatana; adde na7a yelana, iya sunthaa Yesuusa gada sunthana; I, Ubbaafe Bolla Xoossaa na7aa geetetidi xeegettana; I merinaw haarana” yaagis.

Mayraama zaarada, “Hessi waanidi hananee? Taani adde erikke” yaagasu. Kiitanchoy zaaridi, “Geeshsha Ayyaanay ne bolla wodhdhana, Ubbaafe Bolla Xoossaa wolqqay ne bolla kuyattana. Hessa gisho, yelettiya na7ay Xoossaa Na7a geetetana” yaagis. Mayraama kiitanchoy odidaysa ammanada ekkasu.

Kiitanchoy Mayraamis odi simmin, Mayraama Elssabeexo be7anaw basu. Elssabeexa, Mayraami sarothuwa si7ida wode, I ulon de7iya na7ay guppis. Maccasati, Xoossay enttaw oothidaba ubbaas enttara Xoossaa galatidosona. Mayraama Elssabeexi matan heedzu ageena gam7idaappe guye ba soo simmasu.

Elssabeexa adde na7a yelidaappe guye, Zakkaryaasinne Elssabeexa, Xoossay entta kiitidaysada na7aa Yohaannisa gidi sunthidosona. He wode zakkaryaasa doonay dooyetin odettis. Zakkaryaasi, “Ba asaa wozida Xoossay galateto. Na7aw, neeni Ubbaafe Bolla Xoossaa nabe geetettana. Entta nagaray qushettin, entti atotethi demmana ogiya Xoossaa deriyas neeni odana” yaagis.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?