unfoldingWord 22 - Johan Pieng Thu

unfoldingWord 22 - Johan Pieng Thu

Esquema: Luke 1

Número de guión: 1222

Idioma: Hmar

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Kum 400 nêka tam a lien hnung chun Pathienin mihai kuoma thu a hung hril ta a. Chuongchun thiempu tartak, Zekari kuoma chun vântirko a hung inlâra. A nuhmei le ama chu Pathien ngaisak an ni a,” ana chu Elizabeth chun nau a nei thei naw tlat el a.

Vântirko chun Zekari kuomah, “I nuhmeiin naupasal nei a ta. A hming dingin Johan phuok i tih. Zawlnei ropuitak nîng a ta, Messia hung hmain, a hmain lo hung hmasâng a tih!” a tia. Zekari chun, “Ka nuhmei le kei hi tar takel kan ni ta a, nauhai nei dingin kan upa taluo tah! Chuongchu hungtlung ding a ni ti iengtin am hre thei tang ka ti leh?” a ta.

Vântirko chun a kuomah, “ Hi hi chanchin thra hril ding chein Pathienin a mi tir a nih. Ka thuhril hi I ringnaw leiin, naupang chu a pieng hmakhat chu trongthei ta naw ti nih,” a ta. Chuongchun Zekari chu a trong thei ta naw nghâl el a. Chun Vântirko chun a mâksan ta a. Zekari chu in an lawia, a nuhmei chun nau a pai ta a.

Elizabeth-in thlaruk lai nau a von hnung chun vântirko hung inlâr bok kha, a zuorpuinu, Mari kuomah a hung inlâr ve a. Ama chu nunghâk thienghlim a na, mi pakhat Josef le inhuol an nih. Vântirko chun, “Inrai i ta, naupasal nei i ta. A hming dingin Isu sak i ti, Messia a ni ding a nih,” a ta.

Mari chun, “Chuongchu iengtin am nîng a ti leh, pasal ka la nei si naw a?” a ta. Vântirko chun, “Thlarau thienghlim I chunga hung tlung a ta, Pathien thilthaw theina chun hlie khung a ti che. Chuongchun naute chu mithienghlim Pathien Naupa ting an tih,” ti’n a don a. Vântirko thuhril chu Mari chun a ringa, anraita a.

Sawt riel lo chun Mari chu a fe a, Elizabeth kha a hang sira. Elizabethin Mari chibai bûk chu a hriet phingleh, a sul sûnga naute chu an chawma. An ta dinga Pathienin thil a thawhai lei chun an lawm ta em ema. Mari chu thlathum lai Elizabeth kuoma a um hnung chun intieng an lawi nawk a.

Elizabeth in naupasal a nei zo chun, vantirkoin a phuok pêk ang khan a hminga Johan an phuok a, chu phing le chun Pathienin Zakari chu an trongtir nawk ta a. Zakari chun, “A mihai a hriet zing leiin Pathien chu inpâkin um raw se! Nang ka naupa, Pathien chung hnungtak zawlnei ting an ti che! Messia ta dingin lampui siem I tih!” a ta.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?