unfoldingWord 26 - Yesuusi Haggaazo Doomis

unfoldingWord 26 - Yesuusi Haggaazo Doomis

Outline: Matthew 4:12-25; Mark 1-3; Luke 4

Script Number: 1226

Language: Gofa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Yesuusi, Xalahiya paaciya xoonidaappe guye, Geeshsha Ayyaana wolqqan, ba de7ida biitta Galiila simmis. Yesuusi bessafe besse yuuyidi asaa tamaarssis; asa ubbaa matan iyaw lo77o sunthi de7ees.

Yesuusi ba na7atetha wodiyan de7ida katamaa Naazrete bis. Sanbbaata gallas asay goynniya bessaa bin, I nabbabana mela Isayaasa xaatha maxaafa immidosona. Yesuusi maxaafa dooyidi asaas nabbabis.

“Manqotas Wonggelaa, di7etidaysatas la77atethi, qooqetas xeelo, qashetidaysatas birshetethi, odana mela Xoossaa Ayyaanay ta bolla de7ees. Xoossay keehanaw qoppida laythay hayssa” yaagidi nabbabis.

Hessafe guye, Yesuusi, maxaafaa xaaxidi haggaazeysas immidi uttis. Asa ubbay iya caddidi xeellosona; nabbabetida qaalay Kiristtoosaba odees. Yesuusi, “Hayssi hintte si7iya ha maxaafaa qaalay hachi polettis” yaagis. Asa ubbay malaaletidi, “Hayssi Yoosefa na7aa gidenne? yaagidosona.

Yesuusi, “Nabey ba yelettida biittan bonchettena; saloy heedzu laythinne bagga gorddettin, mino koshi biitta ubban keyida wode, Xoossay Eelyaasa hara biitta am7etappe issineko yeddisippe attishin, Isra7eele am7etako yeddibeenna.

Kaallidi Yesuusi, “Nabiya Elssa wode Isra7eelen daro baro hargganchoti de7oosona, shin enttafe issi asikka paxbeenna. Isra7eele morkke gidida Soore kawuwa ola halaqaa, Ni7imaaney ba gogga harggiyafe paxis” yaagis. Yesuusa si7iya asay Ayhude gidiya gisho, I giyabaa si7ida wode yilotidosona.

Naazrete asay, Yesuusa bantta goynno keethaafe goochi kessidi, aafon yeggidi wodhanaw zuma bolla kessidosona; shin I entta giddora kanthi aadhdhidi Naazret katamappe keyidi bis.

Hessafe guye, Yesuusi Galiila biitta ubban yuuyis; daro asay iyakko yidosona. Asay, qooqeta, wobbeta, tulleta, muumetanne dumma dumma harggen saketida asaa iyakko ehidosona.

Tuna ayyaani oykkida daro asaa Yesuusako ehidosona. Yesuusi kiitin, tuna ayyaanati asaappe keydosona; “Neeni Xoossaa Na7a” gidi waassidosona. He bessan shiiqida asay malaaletidosona; Xoossaa goynnidosona.

Hessafe guye, Yesuusi “Hawaareta” geetetiya tammanne nam7u asata dooris; Hawaareti Yesuusara hemetidosona; iyappe tamaardosona.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons