unfoldingWord 26 - Gisugdan ni Jesus ang Iyang Buluhaton

unfoldingWord 26 - Gisugdan ni Jesus ang Iyang Buluhaton

Outline: Matthew 4:12-25; Mark 1-3; Luke 4

Script Number: 1226

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Human madaog ni Jesus ang pagtintal kaniya ni Satanas, mibalik siya sa rehiyon sa Galilea kon asa siya nagpuyo ug anaa kaniya ang gahom sa Balaang Espiritu. Naglibot-libot siya sa mga lugar didto aron sa pagpanudlo, ug maayo ang pagtagad kaniya sa tanang mga tawo.

Unya miadto si Jesus sa lungsod sa Nazaret kon asa siya nidako. Pag-abot sa Adlaw’ng Igpapahulay, miadto siya sa balay simbahanan. Gihatagan siya ug linukot nga basahon ni propeta Isaias aron ipabasa kaniya. Gibukhad ni Jesus ang linukot ug gibasa niya ang usa ka bahin niini alang sa mga tawo.

Mao kini ang gibasa ni Jesus, “Gihatag sa Dios kanako ang iyang Espiritu aron ipadayag nako ang maayong balita ngadto sa mga kabos, ug kagawasan sa mga piniriso, ug kaayohan sa mga buta, ug pagtabang sa mga tawo nga gilisod-lisod. Mao kini ang tuig nga ipakita sa Ginoo ang iyang kaayo.”

Unya milingkod si Jesus, ug gitutokan siya pag-ayo sa tanang tawo. Nakahibalo sila nga kadtong iyang gibasa, sinulat kadto mahitungod sa Mesiyas. Miingon si Jesus, “Ang akong gibasa kaninyo, nahitabo na karon.” Natingala ang tanan ug nag-ingon, “Di ba siya man ang anak ni Jose?”

Unya miingon si Jesus, “Wala gayoy propeta nga dawaton sa iyang lungsod, ug tinood na. Sa panahon ni propeta Elias, dagdan kaayo ang mga balo sa Israel. Sa dihang naay hulaw nga tulo ka tuig ug tunga wala gipadala sa Dios si Elias ngadto sa balo sa Israel. Didto siya gipadala sa balo nga nagpuyo sa laing nasod.”

Nagpadayon si Jesus sa pagsulti, “Sa panahon usab ni propeta Eliseo, daghan usab ang mga Israelita nga naay sakit sa panit, apan wala sila giayo ni Eliseo. Si Naaman lang ang iyang giayo nga pangulo sa mga kaaway sa Israel.” Mga Judio ang mga tawo nga naminaw kang Jesus. Busa sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nasuko sila pag-ayo kaniya.

Giguyod siya sa mga tawo pagawas sa balay ampoanan ug gidala siya didto sa pangpang ug ihulog siya aron mamatay. Apan nakabuhi siya ug miagi sa ilang taliwala ug mihawa sa lungsod sa Nazaret.

Ug milibot-libot si Jesus sa rehiyon sa Galilea, ug daghan kaayong mga tawo ang mitagbo kaniya. Gidala nila ang mga masakiton, ang mga baldado, ang mga buta, mga bakol, mga bungol, mga amang, ug giayo sila ni Jesus.

Daghan usab ang mga tawo nga giyawaan nga gidala nila kang Jesus. Gimandoan ni Jesus ang mga demonyo nga mogawas gikan sa mga tawo. Ang ubang mga demonyo naninggit pa, “Ikaw ang Anak sa Dios!” Nahibulong pag-ayo ang daghang mga tawo ug gisimba nila ang Dios.

Unya nagpili si Jesus ug dose ka tawo ug gitawag sila nga iyang mga apostoles. Giuban-uban niya sila bisan asa ug gitudloan niya sila.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons