unfoldingWord 21 - Xoossay Immana Gidi Qaala Gelida Kiristtoosa

unfoldingWord 21 - Xoossay Immana Gidi Qaala Gelida Kiristtoosa

Script Number: 1221

Language: Gofa

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Koyroppe doomidi, Xoossay Kiristtoosa yuussabaa halchis. Kiristtoosa yuussay koyro odetiday, Addaamesanne Hewaannisa. Shoosha huuphiya qoxxiya asi Hewaani kochaafe yelettanaysa Xoossay qaala gelis. Hewaano balethida shooshay Xalahe; yaana yaagetida Kiristtoosi, Xalahiya xoonana.

Iya baggara alame asa ubbay anjjetanaw de7eysa Xoossay Abrahaames qaala gelis. Ha anjjoy sinthafe Kiristtoosi yaa wod poletana; I, alame kumethan de7iya asa zeretha ubbaa atotethako ehana.

Sinthafe Muse mela hara nabe denthanaw de7eysa, Xoossay Muses immana gidi qaala gelis. Hessika sinthafe yaana Kiristtoosaba qonccisanw gelida qaala.

Iya sheeshaappe issoy Xoossa deriya bolla kawo gididi merinaw kawotanaw de7eysa Xoossay Dawutes qaala gelis. Hessika, Kiristtosi Dawute sheeshaappe issuwa gidanaysa bessees.

Xoossay ba deriyara ooratha qaala caaqo oothanaw de7eysa nabiya Ermmiyasa baggara qaala gelis. Ha qaala caaqoy Xoossay Isra7eele asaara Siina deriya bolla caaqidaysa mela gidena. Ooratha qaala caaquwan Xoossay ba higgiya entta wozanan xaafana; asay bantta Xoossaa buzo erana; entti iya ase gidana; Xoossay entta nagara atto gaana; ooratha caaquwa doomey Kiristtoosa gidana.

Xoossaa nabeti qassi Kiristtoosi, nabe, kahinenne kawo gidana gidi odidosona. Nabey Xoossa qaala si7idi, he qaala asaas awaajjiya asi. Xoossay yeddanaw qaala gelida nabey borey bayna polo nabe.

Isra7eele kahineti, asaa nagara gisho, entta bessan eqqidi yarshsho yarshshosona; asaa gisho Xoossaa woossosona. Kiristtoosi polo yarshsho oothidi bana Xoossaa immiya borey baynna kahine gidana.

Kawoy, ba kawotetha aysiyanne ba deriya bolla pirddiya asi. Kiristtoosi ba mayza Dawute kawotethan uttiya polo kawo gidana. Kiristtoosi kumetha alamiya merinaw haarana; ubba wode suure pirddaninne ashkke wozanan ba deriya aysana.

Xoossay kiitida nabeti, Kiristtoosaba daro tinbbite odidosona; nabey Milkkiyasi, Kiristtoosi yaanappe sinthe issi gita nabey yaanaysa odis. Kiristtoosi issi geela7eppe yeletanaysa nabiya Isayaasi sinthatidi odis. Nabey Mikyaasi, Kiristtoosi Beeteleheeme kataman yeletanaysa sinthatidi be7is.

Nabey Isayaasi, Kiristtoosi, Galiilan daana; wozanay meqqida asaa minthethana; di7etidaysatas la7atethi, qashetidaysatas birshshetethi awaajjana. Iya xalaala gidonashin, harggetidaysatas paxo, qooqetas xeelo, tulletas sissi, muumetas odetethi, wobbetas hemethi immanaysa Isayaasi odis.

Nabey Isayaasi, Kiristtoosi gaasoy bayna ixettanaysanne sugettanaysa sinthatidi tinbbite odis. Hara nabeti qassi, Kiristtoosa wodhida asati iya afilaa bolla saama yeggidi shaakettanaysanne iya mata laggey iya aathidi immanaysa sinthatidi odidosona. Kiristtosa aathidi immiya uray, iya hasttamu biras bayzanaysa nabey Zakkariyaas koyrotidi tinbbite odis.

Nabey Isayaasi, Kiristtoosi waanidi hayqanaw de7iyako sinthatidi odis. Asay iya bolla cuttanaysa, iya bolla qelqisanaysa, iya dechanaysa odis. Kiristtoosi ay balakka oothibeenna, shin entti iya caddanaysanne wolqqaama waayen hayqanaysa Isayaasi odis.

Kiristtoosi, nagari iyan bayna polo gidanaysa nabeti odidosona; hara asaa nagara gisho I, seeretidi hayqis. Iya hayqoy Xoossaa giddoninne asaa giddon sarotethi medhis. Hessa gisho, Kiristtoosa meqeretethay woy liiqethay Xoossaa shene gidis.

Kiristtoosi hayqanaysanne Xoossay iya hayqoppe denthanaysa nabeti sinthatidi be7idosona. Kiristtoosa hayquwa gaason, Xoossay nagaranchota ashshanaw halchida halchoy polettis; Xoossay qaala gelida ooratha caaqoy doomettis.

Xoossay nabetas Kiristtoosaba darobaa qonccisis; shin Kiristtoosi he nabetappe issuwa wodekka yibeenna. He nabetappe wurssetha nabey tinbbite odidi simmin, oyddu xeetu laythafe guye, wodey gakkin, Xoossay Kiristtoosa ha alamiya kiittis.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons