unfoldingWord 21 - Ang Gisaad sa Dios nga Mesiyas

unfoldingWord 21 - Ang Gisaad sa Dios nga Mesiyas

Script Number: 1221

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Gikan pa sa sinugdanan, giplano na daan sa Dios nga magpadala ug Mesiyas. Ang unang saad bahin sa Mesiyas nahitabo ngadto kang Adan ug Eva. Nagsaad ang Dios nga matawo ang kaliwat ni Eva nga maoy modugmok sa ulo sa bitin. Ang bitin mao si Satanas nga maoy naglimbong kang Eva. Ang saad nagpasabot nga pildihon sa Mesiyas si Satanas.

Gisaaran sa Dios si Abraham nga panalanginan niya ang tanang tawo sa kalibotan pinaagi kaniya. Matuman kini nga panalangin kung mobalik na ang Mesiyas sa dili madugay. Ipahigayon niya nga maluwas ang tanang tawo sa kalibotan.

Gisaaran usab sa Dios si Moises nga moabot ang panahon nga magsugo siya ug lahi nga propeta sama kang Moises. Mao kini ang laing saad bahin sa Mesiyas nga moabot sa ulahing panahon.

Gisaaran usab sa Dios si Haring David nga usa sa iyang mga kaliwat ang mohari sa katawhan sa Dios sa walay kataposan. Nagpasabot kini nga ang Mesiyas kaugalingong kaliwat ni David.

Nagsaad ang Dios pinaagi kang propeta Jeremias nga maghimo siya ug Bag-ong Kasabotan, apan lahi kini sa kasabotan sa Dios ngadto sa Israel nga gihatag niya sa Bukid sa Sinai. Sa Bag-ong Kasabotan, isulat sa Dios ang iyang balaod diha sa kasingkasing sa mga tawo, ug makaila siya kanila, ug mahimo sila nga iyang katawhan, ug pasayloon niya ang ilang mga sala. Ang Mesiyas maoy magsugod sa Bag-ong Kasabotan.

Nag-ingon usab ang mga propeta sa Dios nga ang Mesiyas usa ka propeta, pari, ug hari. Ang propeta usa ka tawo nga makadungog sa pulong sa Dios ug isulti kini niya sa mga tawo. Ang Mesiyas nga gisaad sa Dios nga ipadala mao ang hingpit nga propeta.

Nagahalad ang mga Israelinhong pari ngadto sa Dios alang sa mga tawo aron dili sila silotan tungod sa ilang mga sala. Nagaampo usab sila sa Dios alang sa mga tawo. Ang Mesiyas mao gayod ang hingpit nga pangulong pari ug siya ang mohalad sa iyang kaugalingon ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios.

Ang hari usa ka tawo nga mohari sa usa ka gingharian ug mohukom sa mga tawo. Ang Mesiyas mao gayod ang hingpit nga hari ug molingkod siya sa trono sa iyang kaapohan nga si David. Mohari siya sa tibuok kalibotan sa walay kataposan, ug kanunay nga matinud-anon sa iyang paghukom ug maayo ang iyang pagabuhaton.

Gitagna na sa mga propeta sa Dios nga daghan pa ang buhaton sa Mesiyas. Gisulti na daan ni propeta Malaquias nga ang halangdong propeta mouna pag-abot sa Mesiyas. Gipropesiya ni propeta Isaias nga matawo ang Mesiyas sa babayeng ulay. Si propeta Miqueas usab miingon nga didto siya matawo sa Betlehem.

Miingon si propeta Isaias nga ang Mesiyas mopuyo sa Galilea, molamdag sa nasakitan nga mga tawo, ug mopadayag sa kagawasan ngadto sa mga dinakpan ug mopagawas sa mga piniriso. Gitagna usab niya nga ang Mesiyas moayo sa mga tawo nga bungol, buta, amang, ug mga bakol.

Gitagna usab ni propeta Isaias nga ang Mesiyas dumtan ug isalikway bisan walay igong rason. Gitagna na daan sa ubang mga propeta nga magbunot-bunot ang mga tawo nga mopatay kaniya aron bahinon ang iyang mga sapot ug luiban sa iyang amigo. Gitagna usab ni propeta Zacarias nga bayaran ang iyang higala ug trayenta ka salapi ingon nga bayad sa pagluib kaniya.

Ang propeta misulti usab kung unsang paagi nga mamatay ang Mesiyas. Gitagna ni Isaias nga luwaan siya sa mga tawo, biay-biayon, ug bun-ogon. Dunggabon nila siya ug mamatay nga mag-antos pag-ayo, bisan pa man ug wala siya’y nabuhat nga sala.

Nag-ingon usab ang mga propeta nga hingpit ang Mesiyas, ug walay sala. Mamatay siya ug dawaton ang silot sa sala sa ubang mga tawo. Ang iyang kamatayon maoy maghatag ug kalinaw tali sa Dios ug sa mga tawo. Kini kabubut-on sa Dios nga mamatay ang Mesiyas.

Gitagna na sa mga propeta nga mamatay ang Mesiyas apan banhawon siya sa Dios. Pinaagi sa kamatayon sa Mesiyas ug sa iyang pagkabanhaw, matuman sa Dios ang iyang plano nga luwason ang mga makasasala ug magsugod ang Bag-ong Kasabotan.

Gipakita sa Dios sa mga propeta ang daghang mga butang mahitungod sa Mesiyas, apan wala siya moabot sa panahon nga buhi pa ang mga propeta. Pagkahuman sa 400 ka tuig human gipadayag ang kataposan nga propesiya mahitungod kaniya, gipadala sa Dios ang Mesiyas sa kalibotan, ug insakto gayod kadto nga panahon.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons