unfoldingWord 02 - Nagari Alame Geluwa

unfoldingWord 02 - Nagari Alame Geluwa

Outline: Genesis 3

Script Number: 1202

Language: Gofa

Theme: Sin and Satan (Sin, disobedience, Punishment for guilt)

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Addaameranne iya machera Xoossay enttaw giigisida daro lo77iya atakiltte bessan, daro ufayttidi de7oosona. Enttaw ma77iya afili baawa; nagari buroo alamae geliboonna gisho, kalloy entta yeellayena woy borssena. Entti atakiltte bessan Xoossara simerettoosona; iyara odettoosona.

Gidoshin, issi gene shooshi atakiltte bessan de7ees. He shooshay maccasiw, “Tuma Xoossay hinttena atakiltte bessan de7iya mitha ubbaa ayfiyappe moopite gidi kiitide?” yaagidi oychis.

Maccasiya zaarada, “Xoossay atakiltte bessan de7iya mitha ayfiyappe mite, shin iitanne lo77o ersiya mithaa ayfiyappe moopite. Hintte he mithaa ayfiyappe miikko woy iya bochiko hayqqana” yaagis.

Shooshay zaaridi maccasekko, “Hessi worddo! Hintte hayqeketa. Xoossay hessa giday, he mithaa ayfiya hintte miikko akeeka demmidi lo77onne iitaa Xoossaada eranaysa I, eriya gishosa” yaagis.

Maccasiya mithaa ayfey maanaw mal7o, be7anaw lo77onne, cinccatethi demmanaw amoyaba gididaysa be7asu. He mitha ayfiyappe ekkada masu; ba azinaska iyappe immasu; ikka mis.

Qoppona de7ishin, entta ayfey dooyettin, entti xire kallo de7eysa erdosona. Entti mitha haythi sikkidi bantta kalluwa kammanaw koydosona.

Addaameynne iya machiya, Xoossay atakiltte bessan hemetishin iya girsaa si7idosona. Entti Xoossafe qosettidosona. Shin Xoossay iya xeegidi, “Addaame, awun de7ay?” yaagidi oychis. Addaamey zaarid, “Atakiltte bessaa giddon ne girsaa si7ada, taani kallo de7iya gisho, yashetida qosettas” yaagis.

Xoossay, “Neeni kallo gideysa new odiday oone? Taani nena mooppa gida mithaa ayfiyappe madiye?” yaagidi oychchis. Addaamey zaaridi, “Taara daana mela neeni immida macasiya mithaa ayfiyappe taw immin mas” yaagis. Xoossay maccasiw, “Neeni hessa ays oothadi?” yaagidi oychchis. Maccasiya zaarada, “Tana shooshay cimmis” yaagasu.

Xoossay shooshakko, “Neeni baadetadasa! Neeni ne uluwara gooshettana; ne de7o laytha ubban baana laaccana. Ne giddoninne macase giddon morketethi medhdhana; ne sheeshaa giddoninne I sheeshaa giddon ixotethi wothana. I ne huuphiya qoxxana, nekka iya ginddiya dukkana” yaagis.

Xoossay maccasekko, “Neeni waaye iqethan na7a yelana. Neeni ne azinaara daanaw amottana; I nena haarana” yaagis.

Xoossay Addaamekko, “Neeni ne machiw si7ida taw kiitettona ixxadasa. Biittay ne gaason baadetidaba gido. Neeni gita daaburssan biitta oothada maana. Neeni biittafe medhdhettida gisho biittako simmana” yaagis. Addaamey ba machiw de7oy de7iya asa ubbaas aayo gidiya gisho, “Hewaano” gidi sunthis. Xoossay Addamenne Hewaano mehe galbba giigisidi mayzis.

Xoossay, “Hiza asi lo77onne iita eranaw nuuppe issuwada gidis. Entti bantta kushiya yeddidi, de7o immiya mithaa ayfiyappe moona melanne merinaw de7on doona mela teqettanaw koshshees” yaagis. Hessa gisho, Xoossay Addaamenne Hewaano lo77iya atakiltte bessaafe kessis. Oonikka de7o immiya mitha ayfiyappe moonna mela yaa efiya ogiya naagana mela wolqqaama kiitanchota wothis.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?