unfoldingWord 37 - Gibanhaw ni Jesus si Lazaro

unfoldingWord 37 - Gibanhaw ni Jesus si Lazaro

Outline: John 11:1-46

Script Number: 1237

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Usa ka adlaw, nakadungog si Jesus nga nagsakit si Lazaro. Si Lazaro ug ang iyang duha ka mga igsoon nga mga babaye, si Maria ug Marta, suod sila nga mga higala ni Jesus. Sa dihang nadungog ni Jesus kini nga balita, miingon siya, “Kining sakita dili matapos sa kamatayon, apan kini alang sa himaya sa Dios.” Gimahal ni Jesus ang iyang mga higala, apan wala siya moadto dayon kondili nagpabilin pa siya sa dapit kon asa siya sulod sa duha ka adlaw.

Human milabay ang duha ka adlaw, miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, “Mamalik ta sa Judea.” Mitubag ang mga tinun-an, “Apan Magtutudlo, bag-o ka pa lang gustong patyon sa mga tawo didto.” Ug si Jesus miingon, “Ang atong higala nga si Lazaro natulog, ug kinahanglan gayod nga ako siyang pukawon.”

Miingon ang mga tinun-an ni Jesus, “Magtutudlo, kon si Lazaro natulog, mamaayo siya.” Unya miingon si Jesus kanila, “Si Lazaro namatay. Nalipay ko nga wala ako didto, aron motuo mo kanako.”

Upat ka adlaw na ang milabay sa pagkamatay ni Lazaro una pa miabot si Jesus sa ilang lungsod. Misugat si Marta kang Jesus ug miingon, “Madtutudlo, kon dinhi ka pa lang atong tungora, wala unta mamatay ang akong igsoon. Apan ako nagtuo nga ang Dios mohatag kanimo sa bisan unsa nga imong pangayoon kaniya.”

Si Jesus mitubag kaniya, “Ako mao ang Pagkabanhaw ug ang Kinabuhi. Si bisan kinsa nga motuo kanako mabuhi, bisan siya mamatay. Ang tanan nga motuo kanako dili gayod mamatay. Motuo ka ba niini?” Miingon si Marta, “Oo, Magtutudlo! Ako nagtuo nga ikaw mao ang Mesiyas, ang Anak sa Dios.”

Unya miabot si Maria. Siya mihapa sa tiilan ni Jesus ug miingon, “Magtutudlo, kon anaa ka unta adtong tungora, dili unta mamatay ang akong igsoon nga lalaki.” Si Jesus nangutana kanila, “Hain ba ninyo gibutang si Lasaro?” Miingon sila kaniya, “Sa lubnganan. Sunod kanamo ug tan-awa.” Unya mihilak si Jesus.

Ang lubnganan usa ka langob nga anaay usa ka bato nga gitabon sa ba-ba niini. Sa dihang miabot si Jesus sa lubnganan, miingon siya kanila, “Kuhaa ninyo ang bato.” Apan si Marta miingon, “Upat ka adlaw na siyang patay. Ug nanimaho na ang iyang patay’ng lawas.”

Mitubag si Jesus, “Wala ba ako nagsulti kaninyo nga kamo makakita sa himaya sa Dios kon kamo motuo kanako?” Busa gikuha nila ang bato.

Unya si Jesus mihangad ngadto sa langit ug miingon, “Amahan, salamat sa imong pagpaminaw kanako. Ako nahibalo nga kanunay ikaw nga namati kanako, apan gisulti lang nako kini aron madunggan sa tanang tawo nga nagtindog dinhi, ug aron motuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako.” Unya misinggit si Jesus," Lazaro, gawas diha!"

Busa si Lazaro migawas! Naputos pa gihapon siya sa mga panapton. Miingon si Jesus kanila, “Badbari siya sa mga panapton ug palakwa!” Daghan sa mga Judio ang mituo kang Jesus tungod niining milagroha.

Apan nasina ang mga pangulo sa relihiyon sa mga Judio kaniya, ug nagtapok sila aron pagplano kung unsaon pagpatay si Jesus ug si Lazaro.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons