unfoldingWord 27 - Ang Maayong Samaritanhon

unfoldingWord 27 - Ang Maayong Samaritanhon

Outline: Luke 10:25-37

Script Number: 1227

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Usa ka adlaw, miduol kang Jesus ang usa ka tawo nga hanas sa balaod sa mga Judio aron pagsulay kaniya ug nangutana, “Magtutudlo, unsay angay nakong buhaton aron makaangkon ko ug kinabuhi nga walay kataposan?” Mitubag si Jesus, “Unsay nahisulat sa balaod sa Dios?”

Mitubag ang hanas sa balaod, “Ang balaod sa Dios nagaingon nga higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, kalag, kusog ug hunahuna, ug higugmaa ang imong silingan sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon.” Mitubag si Jesus, “Tinuod kana, himoa kini ug ikaw mabuhi.”

Apan gusto sa hanas sa balaod nga pamatud-an nga siya matarong mao nga gipangutana niya si Jesus, “Kinsa man akong silingan?”

Gitubag siya ni Jesus pinaagi sa usa ka istoya. “Adunay usa ka Judio nga naglakaw gikan sa Jerusalem paingon sa Jerico.”

“Sa dihang naglakaw kining tawhana, gitulis siya sa usa ka grupo sa mga tulisan. Gikuha nila ang tanan nga anaa kaniya ug gibun-og nila siya ug maayo hangtod nga hapit na siya mamatay. Ug gibiyaan nila ang tawo.”

“Human niadtong tungora, usa ka pari sa mga Judio ang miagi usab didto nga dalan. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulis ug gibun-og, mipadaplin siya sa dalan ug milabay lang. Wala siya nagpakabana sa tawo nga nanginahanglan ug tabang, ug mipadayon siya sa paglakaw.

“Wala madugay, usa ka Libita ang miagi sa maong dalan, (ang mga Libita usa ka tribo sa mga Judio nga motabang sa mga bulohaton sa mga pari sa templo). Ug mipadaplin usab siya sa dalan ug wala magpakabana sa nanginahanglan ug tabang.”

“Ang sunod nga miagi niadtong dalana, usa ka Samaritanhon (ang mga Samaritanhon usa sa mga kaliwat sa mga Judio nga nagminyo ug laing tribo. Nagdinumtanay ang mga Samaritanhon ug mga Judio.) Apan sa pagkakita sa Samaritanhon sa mao nga Judio, mibati siya ug kaluoy kaniya, mao nga giatiman niya kini ug gitambalan ang iyang mga samad.”

“Gipasakay sa Samaritanhon ang tawo sa iyang asno ug gidala sa usa ka balay nga abanganan ug iya kining giatiman.”

“Sunod adlaw, gikinahanglan nga mopadayon ang Samaritanhon sa iyang lakaw. Gihatagan niya ug salapi ang gabantay sa balay nga abanganan ug giingnan, ‘Atimana siya. Kon kulang ang kwarta nga akong gihatag, ako rang bayran inigbalik nako ang imong magasto.’”

Ug unya gipangutana ni Jesus ang hanas sa balaod, “Unsay hunahuna nimo? Kinsa sa tulo ka tawo ang silingan sa gitulis ug gibun-og nga tawo?” Mitubag siya, “Kadtong adunay kaluoy ug mitabang kaniya.” Miingon si Jesus kaniya, “Lakaw ug buhata usab ang sama niini.”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons