unfoldingWord 04 - Ang Kasabotan sa Dios kang Abraham

unfoldingWord 04 - Ang Kasabotan sa Dios kang Abraham

Outline: Genesis 11-15

Script Number: 1204

Language: Cebuano

Theme: Living as a Christian (Obedience, Leaving old way, begin new way); Sin and Satan (Judgement, Heart, soul of man)

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Paglabay sa daghang katuigan human sa lunop, nidaghan na usab ang mga tawo sa kalibotan, ug usa lang ang ilang pinulongan. Gimandoan sila sa Dios nga lukopon nila ang yuta, apan nagtapok ra hinuon sila ug nagbuhat ug siyudad.

Mga hambugero kaayo sila, ug wala nila panumbalinga ang gisulti sa Dios. Nagsugod sila ug buhat ug taas nga tore nga mosangko sa langit. Nakita sa Dios nga kon mopadayon silang tanan sa pagbuhat ug daotan, basin ug daghan pa ang daotang mga butang nga ilang mabuhat.

Busa giilisan sa Dios ang ilang pinulongan ug nagkalain-laing mga pinulongan ug iya silang gipatibulaag sa tibuok kalibotan. Ang siyudad nga ilang gibuhat gitawag ug Babel, nga nagpasabot, nalibog.

Paglabay sa pila ka gatos ka tuig, nakigsulti ang Dios sa tawo nga ginganla’g Abram. Giingnan siya sa Dios, “Biyai ang imong nasod ug pamilya, ug adto sa yuta nga ipakita ko kanimo. Panalanginan ko ikaw ug himoon ko ikaw nga dakong nasod. Himoon kong bantogan ang imong ngalan. Panalanginan ko kadtong mopanalangin kanimo ug tunglohon ko kadtong motunglo kanimo. Mapanalanginan ang tanang pamilya sa kalibotan pinaagi kanimo.

Busa gituman ni Abram ang sugo sa Dios. Giuban niya ang iyang asawa nga si Sarai, ug ang tanan niyang mga sulugoon ug mga katigayonan ug miadto sila sa yuta nga gipakita sa Dios, ang yuta sa Canaan.

Pag-abot ni Abram sa Canaan, giingnan siya sa Dios “Tan-awa ang imong palibot. Ihatag nako kanimo ug sa imong mga kaliwat ingon nga panulundon ang tanang yuta nga maabtan sa imong panan-aw.” Unya didto na nagpuyo si Abram.

Usa ka adlaw, nagkita si Abram ug si Melkizedek nga pari sa Labing Gamhanan nga Dios. Gipanalanginan ni Melkizedek si Abram ug miingon, “Panalanginan ka Abram sa Labing Gamhanan nga Dios nga maoy tag-iya sa langit ug sa yuta.” Unya gihatagan ni Abram si Melkizededk sa ikanapulo sa tanan niyang katigayonan.

Paglabay sa daghang mga katuigan, wala gihapon makaanak ang magtiayon nga si Abram ug Sarai. Gisultian pag-usab sa Dios si Abram ug gisaaran na usab nga makabaton ug anak ug mga kaliwat nga sama kadagdan sa mga bituon sa langit. Mituo si Abram sa saad sa Dios. Giisip sa Dios nga matarong si Abram tungod kay mituo siya sa iyang saad.

Unya naghimo ang Dios ug pakigsaad kang Abram. Ang pakigsaad mao ang kasabotan tali sa duha ka grupo. Miingon ang Dios, “Hatagan ko ikaw ug kaugalingon nimong anak nga gikan gayod kanimo. Ihatag nako ang yutang Canaan ngadto sa imong mga kaliwat.” Apan wala pa gihapo’y anak si Abram niadtong panahona.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons