unfoldingWord 40 - ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ

unfoldingWord 40 - ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ

Outline: Matthew 27:27-61; Mark 15:16-47; Luke 23:26-56; John 19:17-42

Script Number: 1240

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ຫຼັງຈາກພວກທະຫານຫົວເຢາະເຢີຍພຣະເຢຊູ, ແລ້ວພວກເຂົາກໍນໍາພຣະອົງໄປ ເພື່ອຈະຄຶງພຣະອົງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ. ພວກເຂົາໃຫ້ພຣະອົງແບກໄມ້ກາງແຂນໄປຍັງບ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະຕາຍນັ້ນ.

ພວກທະຫານໄດ້ນໍາພຣະເຢຊູໄປບ່ອນມີຊື່ວ່າ: ຫົວກະໂຫຼກ. ແລ້ວພວກເຂົາກໍຕອກຕະປູໃສ່ມື ແລະ ຕີນຂອງພຣະອົງໃສ່ໄມ້ກາງແຂນ. ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ: "ພຣະບິດາ, ໃຫ້ອະໄພພວກເຂົາແດ່, ເພາະພວກເຂົາບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນກໍາລັງເຮັດຫຍັງ." ປີລາດໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ຂຽນຄໍາວ່າ: “ກະສັດຂອງຊາວຢິວ” ໃສ່ປ້າຍ ແລ້ວຕອກຕິດໄມ້ຢູ່ເທິງຫົວຂອງພຣະເຢຊູ.

ພວກທະຫານໄດ້ພະນັນເອົາເສື້ອຜ້າຂອງພຣະເຢຊູ, ພວກເຂົາເຮັດຢ່າງນີ້ເພື່ອໃຫ້ສໍາເລັດຕາມທີ່ໄດ້ທໍານາຍວ່າ: “ພວກເຂົາໄດ້ແບ່ງປັນເສື້ອຜ້າຂອງເຮົາທ່າມກາງພວກເຂົາ ແລະ ໄດ້ພະນັນເອົາເສື້ອຜ້າຂອງເຮົາ.”

ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງກາງແຂນກັບຢູ່ລະຫວ່າງກາງໂຈນສອງຄົນ, ໜຶ່ງໃນພວກເຂົາຫົວເຢາະເຢີ້ຍພຣະເຢຊູ ແຕ່ອີກຄົນໜຶ່ງເວົ້າກັບຄົນທີ່ເຢາະເຢີ້ຍພຣະເຢຊູນັ້ນວ່າ: "ເຈົ້າບໍ່ຢ້ານພຣະເຈົ້າບໍ? ພວກເຮົາເປັນຄົນຜິດບາບທັງສອງ ແຕ່ຊາຍຄົນນີ້ເປັນຄົນບໍລິສຸດ." ແລ້ວລາວກໍ່ເວົ້າຕໍ່ພຣະເຢຊູວ່າ: "ກະລຸນາຈື່ຈໍາຂ້ານ້ອຍໄວ້ໃນລາຊະອານາຈັກພຣະອົງແດ່." ພຣະເຢຊູຕອບລາວວ່າ: “ມື້ນີ້ເຈົ້າຈະຢູ່ກັບເຮົາໃນສະຫວັນ.”

ພວກຜູ້ນໍາຊາວຢິວ ແລະ ຄົນອື່ນໆໃນຝູງຊົນ ໄດ້ຫົວເຢາະເຢີ້ຍພຣະເຢຊູ. ພວກເຂົາເວົ້າຕໍ່ພຣະອົງວ່າ: ຖ້າເຈົ້າເປັນບຸດຂອງພຣະອົງແທ້ ຈົ່ງລົງມາຈາກໄມ້ກາງແຂນ ແລະ ຊ່ວຍຕົວເຈົ້າເອງແມ້ ແລ້ວພວກເຮົາຈຶ່ງຈະເຊື່ອໃນເຈົ້າ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ,ທົ່ວຟ້າໃນຂົງເຂດນັ້ນກໍມືດມິດຄືກັບກາງຄືນ ເຖິງວ່າຕອນນັ້ນເປັນເວລາກາງເວັນຄື ເລີ່ມມືດຈາກ ຕອນທ່ຽງໄປຫາສາມໂມງຕອນບ່າຍ.

ແລ້ວພຣະເຢຊູກໍຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ: “ສໍາເລັດແລ້ວ, ພຣະບິດາເອີ້ຍ ຂ້າພຣະອົງຂໍມອບວິນຍານຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃນມືຂອງພຣະອົງ”. ແລ້ວຫົວຂອງພຣະເຢຊູກໍພັບລົງ ແລະ ໄດ້ມອບວິນຍານໃຫ້ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ. ໃນຊ່ວງທີ່ພຣະອົງຕາຍນັ້ນ ກໍ່ເກີດແຜ່ນດິນຫວັ່ນໄຫວ, ຜ້າກັ້ງທີ່ກັ້ນຜູ້່ຄົນກັບຫ້ອງນະມັດສະການທາງໃນຂອງພຣະວິຫານກໍຂາດເປັນສອງຕ່ອນ ຄືແຕ່ເທິງຈົນຮອດລຸ່ມ.

ຈາກການຕາຍຂອງພຣະເຢຊູພຣະອົງໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ຫຼາຍຄົນມາຫາພຣະເຈົ້າ. ເມື່ອທະຫານທີ່ຍາມພຣະເຢຊູເຫັນທຸກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ: "ຊາຍຄົນນີ້ເປັນຄົນບໍລິສຸດແທ້ໆພຣະອົງເປັນບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ."

ແລ້ວໂຢເຊັບ ແລະ ນິໂກເດມ ຜູ້ນໍາທັງສອງຂອງຊາວຢິວທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະເມສິອາໄດ້ຂໍຕົວພຣະສົບຂອງພຣະເຢຊູ ຈາກປີລາດ, ພວກເຂົາໄດ້ເອົາຜ້າພັນອ້ອມພະສົບ ແລ້ວເອົາພະສົບໄປວາງໄວ້ໃນອຸບມຸງຫີນທີ່ໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ແລ້ວ. ແລ້ວກໍກິ້ງກ້ອນຫີນໃຫຍ່ຕັນປາກອຸບມູງໄວ້ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດເປີດໄດ້.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons