unfoldingWord 40 - Gilansang sa Krus Si Jesus

unfoldingWord 40 - Gilansang sa Krus Si Jesus

Outline: Matthew 27:27-61; Mark 15:16-47; Luke 23:26-56; John 19:17-42

Script Number: 1240

Language: Cebuano

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Pagkahuman ug bugal-bugal sa mga sundalo kang Jesus, ila na siyang gidala aron ilansang sa krus. Ilang gipapas-an sa iya ang krus kung diin siya mamatay.

Gidala siya sa mga sundalo paingon sa lugar nga gitawag “Bagol-bagol.” Didto ilang gilansang ang iyang mga kamot ug tiil sa krus. Apan miingon si Jesus, “Amahan, pasayloa sila tungod kay wala sila masayod sa ilang gibuhat.” Gisugo ni Pilato nga isulat kini sa usa ka karatola: “Hari sa mga Judio” ug ibutang sa krus ibabaw sa ulo ni Jesus.

Ug gibahin-bahin sa mga sundalo ang mga sanina ni Jesus pinaagi sa pagbunot-bunot. Nahitabo ang propesiya nga nag-ingon, “Gibahin-bahin nila ang akong sanina ug nagbunot-bunot sila.”

Naay duha ka tulisan nga gilansang usab sa wala ug tuo ni Jesus. Nagbugal-bugal ang usa kang Jesus apan ang usa miingon, “Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kitang duha nakasala, apan kining tawhana walay sala.” Unya miingon siya kang Jesus, “Hinumdomi intawon ako sa imong gingharian.” Mitubag si Jesus kaniya, “Karong adlawa, uban ka na nako sa Paraiso.”

Gibugal-bugalan si Jesus sa mga pangulo sa mga Judio ug uban pa nga mga tawo. Miingon sila, “Kung ikaw Anak sa Dios, kanaog sa krus ug luwasa imong kaugalingon. Unya, motuo kami kanimo.”

Unya ang langit sa tibuok nga rehiyon mingitngit bisan pa ug udtong tutok, hangtod nga niabot kini ug tulo ka oras.

Unya misinggit si Jesus, “Nahuman na! Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu.” Niduko siya ug namatay. Dayon naglinog, ug napikas gikan sa taas paubos ang dako nga kurtina sa Templo nga maoy nagbulag sa tawo ug sa presensya sa Dios.

Tungod sa iyang kamatayon, mahimo na nga makaduol sa Dios ang mga tawo. Nakita sa sundalo nga nagbantay kang Jesus ang tanan nga nahitabo ug miingon siya, “Inosente gayod kini nga tawo. Siya ang Anak sa Dios.”

Naay duha ka pangulo sa mga Judio nga si Jose ug Nicodemo nga mituo nga si Jesus ang Mesiyas. Gihangyo nila si Pilato nga kuhaon ang lawas ni Jesus. Giputos nila kini ug panapton ug gibutang sa lubnganan nga gihimo gikan sa bato. Unya giligid nila ang dakong bato, aron masirado ang pultahan sa lubnganan.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons