unfoldingWord 30 - ພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງຫ້າພັນຄົນ

unfoldingWord 30 - ພຣະເຢຊູຊົງລ້ຽງຫ້າພັນຄົນ

Outline: Matthew 14:13-21; Mark 6:31-44; Luke 9:10-17; John 6:5-15

Script Number: 1230

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ພຣະເຢຊູໄດ້ສົ່ງບັນດາອັກຄະສາວົກຂອງພຣະອົງອອກໄປປະກາດແລະສັ່ງສອນຕາມແຕ່ລະໝູ່ບ້ານ. ເມື່ອພວກເຂົາກັບຄືນມາ ພວກເຂົາໄດ້ເລົ່າໃຫ້ພຣະອົງຟັງເຖິງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ. ແລ້ວພຣະເຢຊູໄດ້ຊວນພວກເຂົາໃຫ້ຂ້າມໄປພັກຜ່ອນໃນບ່ອນທີ່ງຽບສະຫງົບຢູ່ອີກຟາກໜຶ່ງຂອງທະເລສາບ.

ແຕ່ມີຫຼາຍຄົນເຫັນພຣະເຢຊູແລະອັກຄະສາວົກຂອງພຣະອົງລົງເຮືອ. ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນກໍແລ່ນຕາມພຣະອົງໄປຕາມແຄມທະເລສາບເພື່ອໃຫ້ໄປກ່ອນໜ້າພຣະອົງ. ສະນັ້ນເມື່ອພຣະເຢຊູແລະພວກສາວົກມາເຖິງ ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກໍລໍຖ້າພວກເຂົາຢູ່ທີ່ນັ້ນແລ້ວ.

ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຈຳນວນ 5,000ຄົນ ນັບພຽງແຕ່ຜູ້ຊາຍ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ທັນລວມກັບຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ. ພຣະເຢຊູເຫັນອົກເຫັນໃຈຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຫຼາຍ. ໃນສາຍຕາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແລ້ວ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ປຽບເໝືອນຝູງແກະທີ່ບໍ່ມີຜູ້ລ້ຽງ. ສະນັ້ນພຣະເຢຊູຈຶ່ງສັ່ງສອນເຂົາ ແລະຢຽວຢາຮັກສາຄົນທີ່ບໍ່ສະບາຍໃນທ່າມກາງພວກເຂົາ.

ໃນຕອນແລງຂອງວັນນັ້ນ ພວກສາວົກບອກພຣະເຢຊູວ່າ, “ຮອດຕອນແລງແລ້ວ ແລະຕົວເມືອງກໍຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນນີ້ຫຼາຍ. ຈົ່ງບອກໃຫ້ປະຊາຊົນພາກັນກັບບ້ານ ເພື່ອພວກເຂົາຈະສາມາດຫາຊື້ອາຫານກິນໄດ້.”

ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕໍ່ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ, ຈົ່ງເອົາອາຫານໃຫ້ພວກເຂົາກິນສາ!” ພວກເຂົາຕອບພຣະອົງວ່າ, “ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງນັ້ນໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາມີພຽງແຕ່ເຂົ້າຈີ່5ກ້ອນແລະປານ້ອຍ2ໂຕ.”

ພຣະເຢຊູໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສາວົກຂອງພຣະອົງບອກພວກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ນັ່່ງລົງເປັນກຸ່ມເທິງຫຍ້າ ກຸ່ມລະ50ຄົນ.

ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງຮັບເອົາເຂົ້າຈີ່5ກ່ອນກັບປາ2ໂຕ ແລ້ວກໍເງີຍໜ້າຂຶ້ນເທິງຟ້າ ແລະໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສຳລັບອາຫານ.

ແລ້ວພຣະເຢຊູກໍຫັກເຂົ້າຈີ່ແລະແບ່ງປານັ້ນເປັນຕ່ອນໆ. ພຣະອົງຊົງແຈກແຕ່ລະຕ່ອນໃຫ້ກັບພວກສາວົກແລະປະຊາຊົນທັງໝົດ. ພວກສາວົກກໍພາກັນແຈກຢາຍເຂົ້າຈີ່ແລະປາຕໍ່ໆກັນໄປແລະມັນກໍບໍ່ໝົດຈັກເທື່ອ! ທຸກໆຄົນໄດ້ກິນແລະມີຄວາມພໍໃຈຫຼາຍ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງກໍເກັບເອົາສ່ວນທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກິນເອົາໄວ້ໄດ້ຈົນເຕັມ 12 ກະຕ່າ! ອາຫານທັງໝົດນັ້ນແມ່ນມາຈາກເຂົ້າຈີ່ພຽງ 5 ກ້ອນແລະປາ 2 ໂຕ.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons