unfoldingWord 28 - ມະຫາເສດຖີໜຸ່ມ

unfoldingWord 28 - ມະຫາເສດຖີໜຸ່ມ

Outline: Matthew 19:16-30; Mark 10:17-31; Luke 18:18-30

Script Number: 1228

Language: Lao

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

ມື້ໜຶ່ງມີເສດຖີໜຸ່ມຄົນໜຶ່ງເຂົ້າມາຖາມພຣະເຢຊູວ່າ, “ພຣະອາຈານປະເສີດເອີຍ, ຂ້ານ້ອຍຄວນຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະໄດ້ມີຊີວິດນິລັນດອນ?” ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ, “ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເອີ້ນເຮົາວ່າ “ພຣະອາຈານທີ່ປະເສີດ, ບໍ່ມີຜູ້ໃດປະເສີດນອກຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ແຕ່ຖ້າທ່ານຢາກມີຊີວິດນິລັນດອນກໍຈົ່ງເຊື່ອຟັງກົດບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ.”

ລາວຈຶ່ງຖາມຕໍ່ວ່າ, “ກົດບັນຍັດຂໍ້ໃດທີ່ຂ້ານ້ອຍຄວນເຊື່ອຟັງ?” ພຣະເຢຊູຈິ່ງຕອບລາວວ່າ, “ຢ່າຂ້າຄົນ, ຢ່າຫຼິ້ນຊູ້ສູ່ຜົວເມຍ, ຢ່າລັກ, ຢ່າຂີ້ຕົວະ. ຈົ່ງໃຫ້ກຽດບິດາມານດາຂອງຕົນ ແລະຈົ່ງຮັກເພື່ອນບ້ານ ເໝືອນຮັກຕົນເອງ.”

ແຕ່ເສດຖີໜຸ່ມຄົນນັ້ນກໍກ່າວວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍກໍໄດ້ຖືຮັກສາກົດບັນຍັດນັ້ນຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ຂ້ານ້ອຍຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ. ແລ້ວຂ້ານ້ອຍຕ້ອງເຮັດສິ່ງໃດອີກເພື່ອຈະໄດ້ມີຊີວິດຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ?" ພຣະເຢຊູຊົງແນມເບິ່ງເສດຖີໜຸ່ມຄົນນັ້ນດ້ວຍຄວາມຮັກ.

ແລ້ວພຣະເຢຊູຊົງຕອບລາວວ່າ, "ຖ້າທ່ານຢາກເປັນຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດ ຈົ່ງກັບໄປຂາຍທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານມີຢູ່ນັ້ນ ແລະນຳເງິນທີ່ໄດ້ຮັບມານັ້ນແຈກທານແກ່ຄົນທຸກຈົນ ເພື່ອທ່ານຈະມີຊັບສົມບັດໃນແຜ່ນດິນສະຫວັນ ແລ້ວຈົ່ງຕາມເຮົາມາ.”

ເມື່ອເສດຖີໜຸ່ມໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ລາວກໍເກີດມີຄວາມທຸກໃຈເພາະລາວເປັນຄົນທີ່ຮັ່ງມີ ແລະຍັງບໍ່ຢາກຂາຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ລາວມີຢູ່. ລາວຈິ່ງລາຈາກພຣະເຢຊູແລະກັບຄືນເມືອ.

ແລ້ວພຣະເຢຊູກໍກ່າວກັບສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ, “ຄົນຮັ່ງມີຈະເຂົ້າໄປໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນກໍຍາກແທ້ນໍ! ແມ່ນແຕ່ອູດໂຕໜຶ່ງລອດຮູເຂັມກໍຍັງງ່າຍກວ່າ."

ເມື່ອສາວົກໄດ້ຍິນພຣະເຢຊູກ່າວຢ່າງນັ້ນແລ້ວ ພວກເຂົາກໍຕົກໃຈແລະຖາມວ່າ, “ແລ້ວຜູ້ໃດຈະລອດພົ້ນໄດ້?”

ພຣະເຢຊູຊົງແນມເບິ່ງພວກສາວົກຂອງພຣະອົງແລະເວົ້າວ່າ, “ສຳລັບມະນຸດແລ້ວມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ແຕ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເປັນໄປໄດ້ສຳລັບພຣະເຈົ້າ.”

ອັກຄະສາວົກເປໂຕຈຶ່ງຖາມພຣະເຢຊູວ່າ, “ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ສະຫຼະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແລະຕິດຕາມພຣະອົງມາ ແລ້ວພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຮັບສິ່ງໃດຕອບແທນ?”

ພຣະເຢຊູຊົງຕອບພວກເຂົາວ່າ, “ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ສະຫຼະບ້ານເຮືອນ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ, ພໍ່ແມ່, ລູກເຕົ້າ ແລະຊັບສິ່ງຂອງຂອງພວກເຂົາເພື່ອຕິດຕາມເຮົາມາ ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ100ເທົ່າ ທັງຈະໄດ້ຮັບຊີວິດອັນຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ. ແຕ່ຄົນທີ່ເປັນຕົ້ນຈະກັບເປັນປາຍ ແລະຄົນທີ່ເປັນປາຍຈະກັບເປັນຕົ້ນ.”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons