unfoldingWord 23 - Haihuwar Yesu

unfoldingWord 23 - Haihuwar Yesu

Esquema: Matthew 1-2; Luke 2

Número de guión: 1223

Idioma: Hausa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Maryamu tana da alkawarin aure da wani adali mai suna Yusufu. Sa'anda ya ji cewa Maryamu tana da juna biyu, ya sani cewa jaririn dake cikin ta ba na sa bane. Baya so ya kunyatar da Maryamu, sai ya yi shirin ya saketa a asirce. Kafin ya yi haka, Mala'ika ya zo ya yi magana da shi a mafarki.

Mala'ikan yace, "Yusufu, kada ka ji tsoron daukar Maryamu, a matsayin matar ka. Jaririn dake cikinta daga Ruhu Mai Tsarki ne. Zata haifi 'da. Ka sa masa suna Yesu (ma'ana, 'Yahweh mai ceto'), domin zaya ceci mutane daga zunuban su."

Sai Yusufu ya auri Maryamu ya kuma kawo ta gida a matsayin matarsa, amma bai santa ba, har sai da ta haihu.

Sa'adda Maryamu ta kusa haihuwa, sai masu mulkin Roma suka umurci kowa ya je kidaya a birnin da kakanninsu suka zauna. Yusufu da Maryamu suka yi tafiya mai nisa daga inda suke zama a Nazaret, zuwa Baitalami domin Dauda ne kakan su, kuma Baitalami ne garin su.

Da suka isa Baitalami, ba su sami masauki ba. Dakin da suka samu kawai shine mazaunin dabbobi. Aka haifi jaririn a wurin, mahaifiyar kuma ta shimfida shi a kwami, da shike basu da gado domin shi. Suka sa masa suna Yesu.

Cikin daren nan, akwai wadansu makiyaya a fage kusa da su suna tsaron dabbobin su. Nan da nan, wani mala'ika mai walkiya ya bayyana a gare su, sai suka firgita. Sai mala'ikan ya ce, "Kada ku ji tsoro, domin ina da labari mai dadi domin ku. An haife Almasihu, Ubangiji, a Baitalami!"

''Ku je ku nemi jaririn, za ku kuma same shi a nannade cikin tsummokara yana kwance a kwami." Nan da nan, sararin sama ta cika da mala'iku suna girmama Allah, suna cewa, "Daukaka ta tabbbata ga Allah a sama, da salama a duniya, ga mutanen da ya yi wa tagomashi!"

Nan da nan makiyayan kuwa suka iso wurin da Yesu yake, sai suka same shi a kwance cikin kwami, kamar yadda mala'ikan ya fada masu. Su ka cika da murna. Makiyayan suka koma fagen da tumakansu suke, su na yabon Allah domin dukkan abubuwan da suka ji suka kuma gani.

Bayan wani lokaci, masana daga kasashe masu nisa a gabas, suka ga wani bakon tauraro a sararin sama. Suka gane cewa ma'anar haka itace an haifi sabon sarkin Yahudawa. Sai suka yi tafiya mai nisa domin su ga wannan sarkin. Suka zo Baitalami suka sami gidan da Yesu da iyayensa suke zama.

Sa'anda masanan suka ga Yesu da mahaifiyar sa, sai suka rusuna suka yi masa sujada. Suka ba wa Yesu kyautai masu tsada. Sa'annan suka koma gida.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons