unfoldingWord 23 - Yesuusa Yeletethaa

unfoldingWord 23 - Yesuusa Yeletethaa

Esquema: Matthew 1-2; Luke 2

Número de guión: 1223

Idioma: Gofa

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Mayraama, Yoosefa geetetiya xillo addiyas oyshetada de7awusu. Mayraama qanthatidaysa Yoosefi si7ida wode, na7ay iyabaa gidonaysa eris. Gidoshin, Mayraamo yeellayanaw koyonna gisho, iyo qosan agganaw koyis. I hessa oothanaape sinthe kiitanchoy amuhon qonccidi iyaw odis.

Kiitanchoy, “Yoosefa, Mayraama qanthatiday Geeshsha Ayyaanappe gidiya gisho, iyo ekkanaw yayyofa. Iya adde na7a yelana; neeni iya sunthaa Yesuusa gada xeegana (Yesuusa guussay, “Xoossay ashshees” guussu); I ba deriya entta nagaraappe ashshana” yaagis.

Hessa gisho, Yoosefi Mayraamo macho oothidi ba soo efis. Shin ba bayra na7a yelana gakkanaw iyo bochibeenna.

Mayraamis yelo wodey gakkis; Rooma kawotethay asi ubbay taybetanaw ba yeletida katama baana mela awaajjis. Yoosefinne Mayraama Dawute sheeshappe gidida gisho, bantta de7iya, Naazreteppe denddidi, adussa oge hemetidi, Beeteleheeme katama bidosona.

Entti Beeteleheeme gakkiya wode siiratiya bessi dhays; entti shemppanaw demmida bessay mehe aqo. Na7ay yeletin, zin7isanaw bessi dhayin, na7aa mehe muziya gonggen zin7isasu. Entti iya sunthaa Yesuusa gidid xeegdosona.

He qamma, he heeran, bantta mehiya naagishe karen aqiya henthanchoti de7oosona. Qopponna de7ishin, Xoossaa kiitanchoy entta yuushuwa poo7isis; entti daro yashetidosona. Shin kiitanchoy, “Yayyofite; asaa ubbaas gidiya gita ufayssa mishiraacho ekkada yas; Beeteleheeme kataman Godaa, Kiristtoosi yelettis” yaagis.

“Bidi na7aa koyite; zoqale na7ay curqara xaaxettidi gonggen zin7idayssa hintte demmana. Qopponna saloy kiitanchotan kumis; entti Xoossaa galatishe, “Bonchoy Xoossas dhoqqa saluwan gido; saroy biitta bolla Xoossay dosiya asaas gido” yaagidosona.

Henthanchoti, Yesuusi de7iya bessaa ellesidi bidosona. Kiitanchoy enttaw odidaysada, na7ay mehe muziya gonggen zin7idaysa be7idi daro ufaytidosona; Mayraamakka enttara ufayttasu. Henthanchoti si7idabaasinne be7idabaas Xoossaa galatishe, bantta mehetakko guye simmidosona.

Yesuusi yeletin, guutha wodeppe guye, ushacha bagga biittan de7iya cincati issi ooratha xoolintto be7idosona. Xoolinttoy ooratha Ayhude kawoy yeletidaysa besseysa eridosona. Hessa gisho, he kawuwa be7anaw adussa oge hemetidosona. Beeteleheeme bidi, Yesuusanne iya yelida asaa soo gakkidosona.

Ushacha baggafe yida cincati Yesuusa ba aayera de7ishin demmidi, iya goynnidosona. Yesuusas al7o imota immidosona; yaatidi bantta biitta simmidosona.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons